Bilim ve Gelecek Dergisi?nin 83.Sayısı, ?Dünyayı yerinden eden adam KOPERNİK? kapağıyla bayilerde?

Bilim ve Gelecek Dergisi’nin 83. sayısı çıktı!
“Dünyayı yerinden eden adam KOPERNİK” kapağıyla çıkan derginin 2011 Ocak sayısında yeralan tanıtım yazılarını aşağıda sunuyoruz.

?50 Soruda? kitap dizisinin 2011 paketi – Ender Helvacıoğlu
?50 Soruda? kitap dizisi, en büyük önemi verdiğimiz ve okurlarımıza temel bir bilim kütüphanesi kazandırmayı hedeflediğimiz projemiz. Dizinin 10 kitaptan oluşan 2011 paketini de hazırladık. Yine ilgi çekeceğini düşündüğümüz temel bilimsel konuları önde gelen Türkiyeli bilim insanlarının yazacağı kitaplarla ele almaya çalıştık.
Bir yılı daha bitirdik. 2010, birbirinin zıddı duyguların yaşandığı bir yıl oldu Bilim ve Gelecek ailesi için. Hem daha güzel ve geniş bir büroya taşındık, bir kitabevi açtık ve dergimizin yanı sıra kitap yayıncılığına da (özellikle ?50 Soruda? dizisiyle) hız verdik, yani ciddi bir atılım gerçekleştirdik; ama aynı zamanda temel direklerimizden biri olan Baha Okar arkadaşımız düzmece iddialarla tutuklanarak aramızdan sökülüp alındı, yani ciddi bir darbe yedik, üzüldük, isyan ettik. Kısacası, Türkiye?de toplum yararına bir şeyler yapmaya çabalayan herkesin başına neler geldiyse, bizim başımıza da onlar geldi geçtiğimiz yıl.
2011 yılına da coşkuyla, kolektif çabanın ve karşılıksız emeğin neferi olmanın verdiği mutlulukla, zor bir ülkede yaşıyor olmanın bilincinde olarak, ama emekçi halkımıza ve toplumumuzun aydınlık birikimine sonsuz güvenden kaynaklanan kararlılığımızla giriyoruz. Hem geçtiğimiz yıl başlattığımız projelerimizi ivme kazandırarak sürdüreceğiz hem de yeni atılımlara girişeceğiz 2011 yılında.

***

?50 Soruda? kitap dizisi, en büyük önemi verdiğimiz, yıllarca sürmesini arzuladığımız ve okurlarımıza temel bir bilim kütüphanesi kazandırmayı hedeflediğimiz projemiz. 2010 yılı başlarında 13 kitaplık ilk paketimizi ilan etmiştik. Henüz 6 tanesini çıkarabildik. Sanıyoruz önümüzdeki 3-4 ay içinde bu paket tamamlanacak. Gerek yazarlarımız gerekse biz, kaliteli ve düzgün bir iş çıkarmak istiyoruz; gecikmeler bundan kaynaklanıyor. Ama herhalde çıkardığımız kitaplarla bu diziyi sürdürebileceğimizi okurlarımıza kanıtlamışızdır. İlk paketin ?Arkeoloji?, ?Yaşamın Tarihi?, ?Matematik?, ?Evren?, ?Darwin ve Evrim Kuramı?, ?Bilim ve Bilimsel Düşünce? ve ?Kuantum Kuramı ve Nanoteknoloji? konularını ele alan kitapları en kısa zamanda okurlarımızın elinde olacak.
?50 Soruda? dizisinin 10 kitaptan oluşan 2011 paketini de hazırladık. Yine ilgi çekeceğini düşündüğümüz temel bilimsel konuları ele almaya çalıştık. Kitapları, hem konusunun önde gelen uzmanı, hem derin bir bilim kültürüne sahip, hem de konusunu herkesin anlayabileceği bir dille anlatabilen yazarlara teslim ettik. Bu dizinin kitaplarında çeviri yapmamaya, Türkiyeli bilim insanlarıyla devam etmeye özen gösteriyoruz. Böylece Türkiyeli bir bilim kütüphanesi çıkacaktır ortaya. Aşağıdaki kutuda, dizinin 2011 paketinin tüm unsurlarını görebilirsiniz.
Bu dizinin sürdürülebilirliğini garanti altına almak için ?dizi aboneliği? kritik önemde. İlk paketin 200?e yakın abonesi vardı. Bu sayı önemli, ama yeterli değil. İkinci pakette abone sayısını 350-400 civarına yükseltmeyi hedefliyoruz. 10 kitaplık ikinci dizinin aboneliği de 100 TL. Dizi aboneliğini yine bir kampanya biçiminde ele alacağız.
1 Ocak – 1 Mart arasında sürdüreceğimiz asıl kampanya dergi aboneliği. Bu tarihler arasında Bilim ve Gelecek?e abone olan herkese İş Bankası Kültür Yayınları?ndan çıkan ?Evrim Atlası?nı hediye edeceğiz. Piyasa fiyatı 50 TL olan Evrim Atlası?nı okurlarımıza kazandırmak için imkânlarımızı epey zorladık; ama değer. Ayrıntılı bilgiyi elinizdeki derginin arka kapağında görebilirsiniz.
Tüm okurlarımızın yeni yıllarını, özgür, bağımsız, aydınlık bir Türkiye dileklerimizde kutluyoruz.

?50 Soruda? dizisinin 2011 kitapları
– 50 Soruda Moleküler Evrim / Doç. Dr. Ergi Deniz Özsoy
– 50 Soruda Jeoloji / Prof. Dr. A. M. Celal Şengör
– 50 Soruda Beyin ve Bilinç / Saffet Murat Tura
– 50 Soruda Hz. Muhammed ve Kuran / Yard. Doç. Dr. Hasan Aydın
– 50 Soruda Sosyal ve Kültürel Antropoloji / Doç. Dr. Sibel Özbudun
– 50 Soruda Maddenin Evrimi / Doç. Dr. Kerem Cankoçak
– 50 Soruda Psikiyatri / Prof. Dr. Ali Nahit Babaoğlu
– 50 Soruda Enerji Kaynaklarımız / Prof. Dr. Osman Demircan
– 50 Soruda Genler ve Genetik / Dr. Kenan Ateş
– 50 Soruda Avrupa-merkezcilik / Ender Helvacıoğlu

Dünya?yı yerinden eden adam Kopernik – Ord. Prof. Dr. Aydın Sayılı
Kopernik sistemi bütün gökcisimleri arasında kurulmuş yeni bir birlik ve bir bağın ifadesidir. Bu bakımdan, bütün evreni kapsayacak nitelikte olmak üzere tasarlanmış ilk astronomi sistemidir. Kopernik insan düşüncesine yeni ufuklar açmış, bilime yaptığı somut katkılarıyla bilim tarihinde yeni bir aşama yaratmış, insanın evreni daha iyi anlayıp kavraması yolunda seçkin bir başarıyı adeta bir sıçrayış süreciyle oluşturmuştur. O, yer merkezli bir kozmoloji yerine Güneş merkezli bir evren görüşü getirmiştir.

Kopernik Aristo?yu da Batlamyos?u da aşmak – Ord. Prof. Dr. Aydın Sayılı
Kopernik?in yerin Güneş etrafında dolandığını ileri sürmesi özellikle Aristo fiziğini ve evren görüşünü alt üst eder özellikteydi. Çünkü Aristo fiziğinde yer ve gök bölgelerinin ve bu bölgelerde yürürlükte olan yasaların birbirlerinden tamamen ayrı ve farklı olmalarına rağmen Kopernik?in Güneş merkezli bir sistem kabul etmesi, Aristo?daki evren merkezini gökler arasında dolandırmak, dört öğe dünyasını ulvi alem içinde harekete geçirmek ve yer küresi için de düzgün dairesel hareketi doğal hareket saymak demekti.
Nitekim, Kopernik?e göre, cisimlerin yer merkezine doğru doğal hareketi yer küresine özgü bir şey değildi ve diğer gök cisimleri için de geçerliydi. Bunların hepsi de yer küresine benzer birer kümeleşme örneğiydi ve bundan dolayı şekilleri küreseldi. Yine, Kopernik, De Revolutionibus?un birinci kitabının sekizinci bölümünün başında yerin günlük hareketine itiraz olarak Batlamyos?un ?eğer yer hareket etseydi tek bir kütle halinde kalamayıp parçalanırdı? şeklindeki sözlerine karşılık, böyle bir hareket yerin parçalanması sonucunu doğurursa çok çok daha büyük boyutlara sahip olan sabit yıldızlar küresi ve evrenin tümü için günlük bir hareket kabul etmenin büsbütün imkânsız olacağına dikkati çekmiştir. Böyle bir delil ileri sürmesi ise, Aristo fiziğindeki beşinci öğe düşüncesini bir yana itivermesi anlamına gelmekteydi. Bununla birlikte gök feleklerini oluşturan maddenin niteliği konusunda kristal küreler gibi beşinci öğe kavramına pek uymayan düşüncelerin aslında daha önceleri de yaygın bir şekilde benimsenmiş olduğunu görüyoruz. Fakat yine de bütün bunlar Kopernik?in Aristo fiziğini ve özellikle ondaki ulvi ve süfli alemler ayırım ve ikiliğini tamamen çiğnemiş ve hiçe saymış olduğunu açıkça göstermektedir. Bu sebeplerle, Kopernik sisteminin Aristocu görüşlerle uzlaştırılması tamamen imkânsız bir şeydi.
Fakat öte yandan Kopernik görüşlerini Aristocularınkine yaklaştırmak da mümkündür ve gerekmektedir. Çünkü onun da onlar gibi fiziksel temelden yoksun bir astronomi sistemiyle tatmin edilmediği açıkça görülüyor. Gerçekten, De Revolutionibus?un önsözündeki ifadesine göre, Batlamyos sisteminin evreni bir hilkat garibesi biçimine sokmuş olduğu kanısındaydı. Kopernik bu sistemde sanki kol, bacak, kafa ve daha başka birtakım vücut kısımlarının şekillerinin ayrı ayrı belirlenmesi fakat bu çeşitli kısımlar arasındaki ilişkilerin mevcut bulunmayışı gibi acayip bir durumla karşılaşıldığını söylüyor.
Kopernik?in burada dile getirmek istediği şey şüphesiz şudur: Batlamyos sistemi her gezegen feleğinin yapısı konusunda bilgiler içeriyor, fakat kendi sisteminin tersine, bu ayrı ayrı felekler arasındaki bağlantılar konusunda bilgi veremiyordu; ya da, ayrı ayrı felekler için içerdiği bilgiler böyle bağlantıların kurulmasına elverişli değildi.
Nitekim yukarıda da işaret edildiği gibi, Batlamyos sistemi gezegen sıraları ve uzaklıkları sorusunu tatmin edici bir şekilde cevaplayamamış, bu yüzden bazı ciddi eleştirilere hedef olmuştu. Oysa yeni sistem bu karanlık konuya beklenmedik şekilde ışık tutmuş, Kopernik gezegen uzaklıklarını yerle Güneş arasındaki mesafe cinsinden büyük başarı ile belirleyebilmişti. De Revolutionibus?un önsözünde, Batlamyos?unkinin tersine, kendi sisteminin evren yapısını hiçbir şeyi yerinden kımıldatmaya imkân bırakmayacak şekilde açıkça ortaya koymayı başarmış olduğundan dolayı övünmesi bu bakımdan tamamıyla haklı ve yerindeydi.
Demek ki, evrenin kuruluş planının belirlenmesi gerektiği düşüncesi sadece Aristoculara özgü olmamakla beraber, yine de, Kopernik?teki bu eğilimin fiziksel yönü dikkate alınınca, Kopernik evren yapısını belirleme açısından Aristocular gibi düşünüyor, onların astronomik sistem idealini benimsiyordu. Belki de, daha doğru bir ifadeyle, gökyüzü olaylarını bir birlik içinde görmek isteyen her sistem kurucusu gibi onun da gökyüzü bölgesinin çeşitli kısımları arasındaki ilişkileri belirsiz bırakmakla tatmin edilmemiş olduğunu söyleyebiliriz. Fakat böyle (…)

Günlük Yaşamda Evrim / Viruslar ve evrim – Prof. Dr. Osman Şadi Yenen
Okyanuslarda 1031 virus olduğu tahmin edilmektedir ve uç uca dizilirlerse 60 galaksi genişliğine yakın bir genişlik oluştururlar. İnsan genom projesi çalışmaları sonuçlarına göre genomumuzun yaklaşık yüzde 8?ini endojen retrovirus artıkları oluşturmaktadır. Yine organizmanın birçok işlevinin bu yapıların varlığına bağlı olduğu anlaşılmıştır. Önümüzdeki yıllarda hem virusların evrimi hem de virusların evrimde oynadığı roller hakkında şaşırtıcı sonuçlarla karşılaşmaya hazır olmalıyız.

Günlük Yaşamda Evrim / Kanser ve evrim – Dr. Murat Kınıkoğlu
Mutasyona uğrayan hücrelerin bağışıklık sistemini atlatıp kontrolsüz bir şekilde çoğalmaya devam etmesi halinde kanser dediğimiz hastalık ortaya çıkar. Kanser hücreleri, çoğalmayı kontrol altında tutan mekanizmalardan etkilenmediklerinden dolayı daha hızlı çoğalırlar. Bir zamanlar insanoğlunun yaşamasında ve çevreye uyumunda rol oynayan gen mutasyonlarının aynı zamanda kanser olmamıza neden olduğunu söyleyebiliriz.

CERN?deki son gelişmeler / Karşı-hidrojen atomu ve ağır iyon çarpışmaları – Kerem Cankoçak
Geçtiğimiz ay içinde Cenevre?deki Avrupa Parçacık Fiziği Laboratuarı CERN?de iki önemli gelişme yaşandı. Daha önce yapılan deneylerin çok daha büyük boyutlusu olan bu gelişmelerden ilki karşı-hidrojen atomlarının ALPHA deneyinde manyetik alanlarla hapsedilip görece uzun sürelerde yaşatılabilmesi, diğeri ise kuark-gluon plazmasının LHC?de daha öncekilerden çok daha yüksek enerjilerde yaratılmasıdır.

Arsenikte hayat var! / Farklı bir yaşam formu mu? – Dr. Betül Kacar Arslan ile söyleşi
Temel besin kaynağı olan 6 element (fosfor, karbon, oksijen, nitrojen, sülfür, hidrojen) dışında, temel biyokimyasal döngülerine arseniği katan bir organizma bizlere dünya üzerinde bambaşka bir hayat formu alternatifi sunuyor. İki ihtimal var bu noktada: 1) Ortak atamız bizim tahminimizden daha geniş spektrumda özellikler içeriyordu. 2) Ortak tek bir ata yerine birden fazla ata arasından ancak bir tanesi yeryüzündeki ana hayata kaynak oldu, kendine sans bulamayan diger alternatifleri artık keşfetmeye başladık

Sanatçı yapıtında ne kadar var? – Afşar Timuçin
Yazarların yaşamlarıyla sanatları arasında bir köprü kurarak her iki kutup için bir takım ipuçlarına göre açıklamalar üretmek pek sağlıklı bir anlayış değil. Yaşamlar apayrı bir dünyadır, yapıtlar apayrı bir başka dünyadır. Bazı çok belirgin durumlarla karşılaştıkça onların üstünde durmak elbette yanlış olmayacaktır. Bazı yapıtları anlayabilmek için yaratıcılarının yaşamlarıyla ilgili bazı şeyler bilmemizde elbette yarar vardır. Ancak bu konuda yakıştırmalar yapmaktan kaçınmak gerekir. Yaşam bir gizler alanıdır, sanat da bir gizler alanıdır.

Haçlı Seferleri?nin tarihsel sonuçları 1 / Seferler sonrası Avrupa ve Avrupalılık – Alp Hamuroğlu
Haçlı Seferleri, Avrupalılar için, kendilerinden farklı ve üstün başkaları olduğu, kendi dünyaları dışında başka bir dünyanın da bulunduğu bilincinin başlangıcıdır. Haçlı Seferleri?ne kadar Avrupalılarda ?Doğu? ve ?Batı? kavramlarının bugünkü anlamlarına benzer bir karşılığı yoktu. Avrupalıların karşılaştıkları bu yeni dünya Doğu?dur, bu Doğu ise gelişmiş ve ileri bir ?Doğu?dur, bu yüzden henüz ?üstün Batı? anlayışı yoktur. Ama Avrupalılar kendilerinin artık ?Batı? olduğunu düşünmeye başladılar. ?Batı? kavramı ilk kez o dönemde ortaya çıkmıştır.

Alexandre Dumas Babıâli?ye karşı / Sözde İskender Bey vakası – Kuntay Gücüm
Babıâli 1862?den itibaren özellikle Arnavut kökenli İtalyanlara yönelik propaganda hakkında diplomatik misyonlarından raporlar almaktadır. Büyük güçlerin başkentlerindeki Osmanlı diplomatları İskender Bey?i ve Junte Greco-Albanais (Grek-Arnavut Cuntası) adlı örgütünü engelleyebilmek için harekete geçirilir. Bir ucu İtalya?da yerleşik Arnavut koloniye, bir ucu İtalyan monarşistlerine, bir ucu da Fransız romancı Alexandre Dumas?ya uzanan fakat fazla bir varlık gösteremeyen bu teşebbüs, uzun süre Hariciye Nezaretini meşgul edecektir.

Avrupa?da din-toplum-devlet / Haçlılar 2 – Alp Hamuroğlu
Hukuk
Sefere katılanların mülkleri, nasıl olsa dönmezler diye kapışıldığı için buna önlem almak gereği ortaya çıkmış, ?önlemi? kilise almıştı. Conservatores crucesignatorum denilen memuriyetler ihdas edildi. Bununla ilgili görevliler, olayları, Haçlı ve hacıların mülklerini takip edecek, koruyacak, seferdekilerin mallarına el koyanlarsa aforoz edilecekti. Bu konuda yüzyıllar boyunca çok kimse aforoz edildiyse de, sorun esas olarak çözülemedi. Ancak 12. yüzyılın ortasında kilise bir hukuki düzenleme yapabildi. Buna göre sefere katılanlar, ?ruhani? bir kişilik sayılıyordu ve mülkü teminat altındaydı. Hatta alacaklıları, borç tahsili talep edemezler, alacaklısı ile ilgili takibatta bulunamazlardı. Haçlılar vergi vermezlerdi. Borçları ertelenir, faizlerden de muaf tutulurdu. Sefere katılma, hırsızlığı ?tazmin? ediyordu! Essoin hakları adı verilen bu hükümler, borçlarından kurtulmak için Haçlı olanlarla, Haçlı olacağı için çekinmesizce borçlananların ortaya çıkmasına yol açacaktı.
Haçlı Seferleri?ne katılıp geri dönenler gözetilen ve kayırılan insanlar olarak ayrıcalıklar kazandılar. Hacılar din görevlileri gibi kilise mahkemelerine bağlı oluyor, korunuyorlardı.
Seferlerin kayıpları ve dönmeyenlerin/dönemeyenlerin fiiliyatta ölü sayılması, miras hukukunu güncel, önemli ve sorunlu bir hale getirmiştir. Çözüm, gene kilisenin din adına duruma el koymasıyla olacaktır. Haçlılar?ın ?sahip oldukları mallar ve mülklerle ilgili davalar öldüklerine dair kesin bilgi olmadan? sonuçlandırılmayacaktı. Hukuk düzeninde adalet mekanizmasının Haçlılar için düzenlenmesi gibi bir durum yaratıldı.
Gayrimenkul mülkiyetinin yaygın el değiştirmesi, nakti öne çıkardığından, kız çocuklarının ve kadınların miras hakkı kilise tarafından yeniden belirlenecekti.
Seküler mahkemeler yetki alanlarının ellerinden alınmasına rıza göstermeseler de kilise Avrupa?da artık hukukta da belirleyici olmuştu.
Seferlerden geri dönmeyen ve dönemeyen büyük toprak sahiplerinin mülkleri birçok yerde gasplara, yağmalara, miras sorunlarına ve kargaşaya yol açtığı ve bunlar büyük sorunların nedeni olduğu için köklü uygulamalar ortaya çıktı. Haçlı Seferleri bu bakımdan Avrupa?da feodal sistemi önceleri sarsmışken sonraları sağlamlaştırdı, yaygınlaştırdı, yeni yönetim ve mülkiyet mekanizmalarının üretilmesini sağladı, sistemin hukuksal bir temelde örülmesine yol açtı.
Kargaşa ve ?haksızlıklar? konusundaki sorunun giderilme ihtiyacı ve ticari kuralların belirlenmesi zorunluluğu, Roma hukukunun önem kazanması ve büyük ölçüde benimsenerek yaygınlaşmasıyla el ele yürüyecektir. Kilise, Latince kullanımı ile Roma kültürel ve bürokratik mirasının ?sahibi? olarak, Roma hukukunun uygulanmasının da sorumlusu oldu.

Askerlik ve savaş teknolojisi
1) Savaş stratejisi ve tekniği açısından ?şövalye?nin yerini ?asker?in alması gerektiği, bağımsız küçük birliklerden bütünsel ve tek komuta altındaki düzenli orduya geçilmesi gerekliliği, Roma?dan sonraki Avrupa?da ilk kez Haçlı Seferleri sonrası askeri değerlendirmeler sonucu anlaşılacak, daha doğrusu bilince çıkacaktı. Roma?dan sonra ilk kez disiplinin önemi, Avrupalılar tarafından seferlerle kavrandı. Ordu örgütlenmesinin gereği olması gereken disiplin, şövalyelerde ve bağımsız küçük birimlerde yoktu.
Askerlik bir meslek haline geldi, paralı askerlik bütün Avrupa?ya yayıldı. Daha Haçlı Seferleri bitmeden Avrupa?daki bütün ordular paralı askerlerden ve subaylardan oluşacaktır.
2) Haçlı Seferleri?nin diğer bir özelliği askeri kayıtlardır. Çatışmalarla ilgili bilgiler, savaşların özellikleri, hedefleri, başarı veya başarısızlıkları rapor edilerek merkeze (ve hükümdarlıkların merkezlerine) gönderilmekteydi. Çünkü her Haçlı Seferi askeri birimlerin toplamıydı, seferin tek bir komuta mevkii, sorumlusu ve yetkilisi yoktu, yetki ve sorumluluk birimler üstüydü ama savaş alanlarının dışındaydı. Stratejiyi belirleyen ve savaş alanlarının uzağında olan merkez (çoğu zaman merkezler) gelişmeleri izleyerek ipleri elinde tutmak istemekteydi. Günü gününe askeri durumun mektuplarla kaleme alınması, düzenli ve sürekli işleyen bir rapor sistemini gerektirmiş ve doğurmuştu. On yıllar ve yüzyıllar boyunca devam eden, geniş alanlı, çok yönlü, çok sorunlu seferlerin bu (…)

Bilim ve Gelecek Dergisi İletişim Bilgileri
E-posta: bilimgelecek@gmail.com
Sabit Telefon: 02163497172
Adres: Moda Cad. Zuhal Sk, Gül Apt. no:9/1
Kadıköy, Istanbul, Turkey
İnternet Sitesi: http://www.bilimvegelecek.com.tr

Yorum yapın