Modernite, demokrasi, laiklik ve İslam – Samir Amin

samir-amin-3Müslüman-Arap bölgesinin görüntüsü, sosyal ve politik ya­şamın tüm alanlarına dinin (İslamın) damgasını vurduğu izlenimi veriyor. O kadar ki, başka türlü olabileceğini tasavvur etmek yersiz … Yabancı gözlemcilerin çoğunluğu (politik yetkililer ve medya) buradan hareketle, modernitenin ve demokrasinin, İslamın bu baskın varlığına uyum sağlaması, bunun için de fiilen laikliği dışlaması gerektiği sonucuna varıyorlar … Ya da, eğer böyle bir uzlaşma mümkünse, desteklemek gerektiğini söylüyorlar. Eğer o da mümkün değilse, bu bölgeyi olduğu gibi kabul etmek ve ona göre davranmak gerektiğini ileri sürüyorlar.

“Gerçekçi” denilen bu görüşü asla paylaşmıyorum. Bölge
halklarının ve başka yerlerdeki halkların geleceği laiklik ve
demokrasidedir (geniş bir perspektifte de dünya sosyalizmindedir).
Böyle bir gelecek hem söz konusu bölgede hem de başka
yerlerde mümkündür; ama asla “kesin” ve “garanti” de değildir.
Modernite, XVI. yüzyılda Avrupa’da uç veren evrensel tarihte
bir kopuş demektir ve modernite insanın bireysel ve
kolektif olarak kendi tarihinden sorumlu olduğunu vazeder.
Oradan hareketle de modernite, öncesinin egemen ideolojilerinden
kopuşu temsil eder. Modernite, demokrasiyi; dinin
siyasetten ayrılması anlamında laikliği mümkün varsayar ve
gerekli kılar. XVIII. yüzyılda Aydınlanma filozofları tarafından
formüle edilip Fransız Devrimi’yle de hayata geçirilen modernite,
bir tür modernite, demokrasi, laiklik “bütünlüğüdür”.

Ondaki ilerleme ve gerilemeler modern dünyayı biçimlendiregelmiştir.
Fakat modernite sadece bir kültürel devrim değildir;
kapitalizmin doğuşu ve gelişmesiyle sıkı ilişki içinde oluşu onu
biçimlendirmiş, dolayısıyla “gerçekte var olan” modernitenin
tarihsel sınırlarını da belirlemiştir. Şurada burada görülen somut
demokrasi ve laiklik biçimleri, kapitalist gelişmenin aldı­
ğı somut biçimlerle doğrudan ilgilidir. Başka türlü söylersek,
sermaye egemenliğinin aldığı somut biçimler, siyasi rejimlerin
niteliğini doğrudan etkilemiştir. Hegemonik tarihsel kompromiler
[uzlaşmalar), benim “politik kültürün tarihsel güzergahı”
dediğimi biçimlendirmiştir.

Burada özet olarak yaptığım sunuş, tarihsel materyalist
yöntem anlayışımı hatırlatmakla yetinecek (başka yazılarımda
daha geniş tahlillere ulaşılabilir). Burada sadece kapitalist
modernite/demokrasi/laikliğin farklı eklemlenme biçimlerine
dair teorik çerçeveyi özetlemekle yetineceğim.
Aydınlanma filozofları ve Fransız Devrimi radikal bir laiklik
modeli önermişlerdi. Ate [tanrıtanımaz] veya agnostik [bilinmezci]
veya mümin [inançlı], dolayısıyla Hristiyan olsun, birey
seçmekte özgürdür ve devlet bu işin dışındadır; ona burnunu
sokmaz, sokmamalıdır. Avrupa kıtasında -ve Restorasyon
dönemi Fransa’sında- geri adımlar ve burjuvaziyle modernite
öncesine ait egemen sınıflar arasında uzlaşmalar [kompromiler]
bir döneme damgasını vurdu. Böyle bir kompromi de laikliğin
“yumuşatılmış versiyonu” demekti. Kilise’nin sosyal işlevi
politik yapıda yer almasa da bu, bir tür tolere etmek olarak algılandı.
Öte yandan, ABD’ de tarihsel güzergahın oluşturduğu
politik kültür temelli gericiydi; laikliği tanımıyordu. Din, toplumda
önemli sosyal işlevi olan bir aktördü ve orada laiklik,
resmi dinlerin çokluğu olarak anlaşıldı (orada tüm dinler hatta
tarikatlar bile resmidir).

Kabul edilen laikliğin radikallik düzeyiyle, laikliğin toplumsal
dönüşümdeki işlevine dair anlayış arasında doğrudan
ilişki vardır. Sol hareket (radikal veya ılımlı), toplumun istenen
istikamette biçimlendirilmesinde politikanın önemli olduğunu
düşünür, bu yüzden radikal bir laikliği savunur. Muhafazakar
sağ, ister ekonomide (ki, orada sermaye için işleri piyasaya havale
etmek her zaman arzulanır bir şeydir) ister “düşük yoğunluklu
demokrasinin” kural haline geldiği politikada, değişim,
alternatifin yerini alıyor, politikanın aktif bir laikliğe ihtiyacı
olmadığı, bu alanda devletin boşluğunu “cemaatlerin dolduracağı”
söyleniyor. Piyasa ve temsili demokrasi tarihi yapar ve
yapmasına izin verilmelidir. Şimdilerde sol hareketin geriledi­
ği dönemde, söz konusu muhafazakarlar, sosyal düşüncedeki
egemenliklerini artırmış durumdalar. Tourain’den Negri’ye bu
tür formülasyonları görmek mümkün. Politikanın sorumlulu­
ğunun yadsınması hususunda Amerikan siyasi kültürü daha
da ileri gidiyor. Sürekli tekrarlanan Tanrı’nın Amerikan ulusuna
ilham verdiği inancı ve bu “inanca” çoğunluğun teveccühü,
laiklik kavramını yok saymak demeye geliyor. Bu, tarihi yapan
Tanrı’ dır, demektir … Söylem öyle olsa da bu, gerçek dünyada bu
işi yapan bir başına piyasadır, demeye gelir. Ve böyle bir toplumda
herhangi bir kiliseye veya bir tarikata mensup olmayan
özgür düşünceli biri “sapkın”, değilse “asosyal” sayılır. Nitekim
uzun zaman boyunca homoseksüellik tolere edilmiş değildi
(Salem büyücülerini unutmadan … ). Eğer sapkınsa Amerikalı
değildir … (McCarthy Komisyonu ve şimdilerde oğul Bush hep
o dönemleri hatırlatmıyor mu?) Yakın zamanlarda artık “sapkınlara”
da var olma hakkı tanındı; ama bir şartla: Söz konusu
sapkınların kendi gettolarında kapalı kalma kaydıyla …

Bu bağlamda, Ortadoğu bölgesindeki halklar nerede duruyor?
Secde eden sakallı kalabalıklar ve peçeli kadınlar bölü­
ğünü yansıtan imajlar, orada bireylerin dine yoğun bir şekilde
teveccüh ettikleri kestirme sonucuna götürebiliyor. Fakat bu
sonuca varmak için yapılan sosyal baskıdan hiç söz edilmiyor;
kadınlar peçeyi kendileri istemedi, onlara büyük bir baskıyla
dayatıldı. Dışarıda peçesiz yakalanmak sadece işinden olmak
değil; kimi zaman hayatından da olmak anlamına geliyor.
İnanç özgürlüğüne saygıyı öneren “kültüralist” Batılı dostlar,
oradaki iktidarların böylesi bir “görüntüyü” nasıl başardıklarını
asla sorgulamaya yanaşmıyorlar. Şüphesiz “Allah’ın delileri”
eksik değil… O görüntülerdekiler oran olarak Paskalya’ da
İspanya’ da yürüyüşe geçen Katoliklerden daha mı fazladır? Ya
da ABD’ de tele-vaizleri izleyen devasa kalabalıklardan daha mı
fazla dersiniz?

Her halükarda din kendiliğinden hiçbir zaman böyle bir
görüntü vermedi. Ülkeden ülkeye değişse de, tüm Arap halklarını
kapsayan; Fas’tan Afganistan’a uzanan bölgede Türkler,
İranlılar, Afganlar ve eski Sovyetler Birliği Orta Asya’sında
(Arap Körfezi hariç), laikliğin gelişme potansiyeli önemsiz de­
ğildir. Diğer komşu ülkelerde, Körfez Arapları ve Pakistan’ daysa
durum farklıdır.

Söz konusu bölgede politik gelenek, modernitenin radikal
versiyonundan büyük ölçüde etkilendi: Aydınlanma felsefesi,
Fransız Devrimi, Rus Devrimi, 111. Enternasyonal komünizminin
bölgedeki insanların bilincine Westminister parlamenterizminden
daha çok yerleştiğini bile söylemek mümkündür.

Bölgede yönetici sınıfların esinlendiği politik dönüşümlerin
arkasında bir tür “aydın despotluk” olduğu söylenebilir.
Mısır’ da Muhammed Ali veya Hidiv İsmail, bunun tipik
örnekleriydi. Türkiye’ de Kemalizm, İran’ daki modernleş­
me de az çok benzer yöntemlerle gerçekleşmişti. Yakın döneme
ait ulusal-popülizm de aynı “modernist” politik proje ailesine
dahildir. Bu modelin varyantları da çoktur (Cezayir
Ulusal Kurtuluş Cephesi (FLN) ve Tunus’ta Burgibacılık, Mısır
Nasırcılığı, Suriye ve Irak’ta Baasçılık aynı yönde hareketlerdi.
“Komünist görüntüsü” veren daha radikal rejimler olan
Afganistan ve Güney Yemen deneyimleri de özde diğerlerinden
farklı değildi). Tüm bu rejimler önemli şeyler başardılar
ve bunun sonucunda da geniş bir kitle desteğine sahip oldular.
Her ne kadar demokratik olmasalar da, o yönde muhtemel gelişme
potansiyeline sahiptiler. Bazı durumlarda -1920-1950 dö­
neminde Mısır’ da olduğu gibi- çoğulcu demokrasi denemeleri
de söz konusu oldu ama egemen emperyalist güçler (İngiltere)
ve yerli müttefikleri (monarşi) tarafından püskürtüldü. Laiklik
uygulamaları -ılımlı versiyonları demek daha uygun- halkın
itirazıyla karşılaşmadı: Halkın gözünde asıl karanlıkçı olarak
görülenler din adamlarıydı ve gerçekten de büyük çoğunluğu
öyleydi.

Modernist deneyler -aydın despotluktan ulusal-popülizmlere
kadar- tesadüf eseri ortaya çıkmış değillerdi. Modern kü­
reselleşmede eşit ve etkin aktörler (ortaklar) olmak isteyen güç­
lü politik hareketler tarafından empoze edilmişlerdi. Söz konusu
politik hareketler orta sınıfların özlemlerini dile getiren
hareketlerdi. “Burjuva demokrat” denilebilecek bu hareketler;
modernist, laiklikten yana ve potansiyel olarak da demokratik
evrimin taşıyıcısıydılar. Fakat bu projeler egemen emperyalizmin
çıkarlarıyla çatışıyordu ki, emperyalizm her yola başvurarak
bunları etkisizleştirmek üzere aralıksız mücadele etti; bu
amaçla da güç kaybına uğrayan karanlıkçı odakları destekleyip
harekete geçirdiler.

Müslüman Kardeşler’ in tarihi biliniyor: Bu örgüt Mısır’ da
1920’lerde tam anlamıyla İngilizler ve monarşi tarafından; demokrat
ve laik Wafd’ın önünü kesmek için kuruldu. Nasır’ın
ölümünden sonra CIA ve Enver Sedat tarafından kitleler halinde
Suudi Arabistan’ dan Mısır’a nasıl getirildikleri biliniyor.
Aynı şekilde Taliban’ın durumu da bir sır değil. Taliban da CIA
tarafından, kız çocukları da dahil tüm çocuklara okulun yolunu
açan “komünist” rejimle mücadele etmek üzere Pakistan’ da
kuruldu. Başlarda, Filistin direnişinin laik ve demokratik
akımlarını yok etmek için, Hamas da İsrailliler tarafından desteklenmişti.

Eğer ABD’nin güçlü ve kararlı desteği olmasaydı, politik
İslamın Suudi Arabistan ve Pakistan sınırlarını aşması kolay olmazdı.
Şüphesiz topraklarının altında bir petrol denizi olduğu
keşfedilince, Suudi Arabistan gelenekten kurtulmak için hiçbir
girişimde bulunmadı. Geleneksel egemen sınıfla emperyalizm
arasındaki ittifak hemen tasdik edildi ve bu bir tür Vahhabi politik
İslama taze kan nakli demeye geliyordu. İngilizler de kendi
Ortadoğ u’da “Sosyal Hareketlerin” Muğlaklığı ve Çeşitliliği Üzerine 1 97
paylarına, Müslüman liderleri kendi devletlerini kurmaya ikna
ederek; Hindistan’ın birliğini engellediler ki, bu daha baştan
nüfus cüzdanını politik İslama kaptırmak anlamına geliyordu.
Aslında Mevdudi’ye atfedilen “teori” önceden ve bütünüyle
İngiliz oryantalistleri tarafından majestelerinin adına kaleme
alınmıştı.

Bandung Konferansı’nda {1955) başlatılan, Asya ve Afrika
halklarının birliğini oluşturmayı amaçlayan girişimi etkisizleştirmek,
önünü kesmek üzere ABD, Suudi Arabistan ve
Pakistan’ın başını çektiği bir “İslam Konferansı” başlatılmıştı
(1957) ki, bölgeye politik İslamın yerleşmesi bu yolla gerçekle­
şecekti…

Yukarıdaki gözlemler en azından şu sonucu çıkarmayı
mümkün kılıyor olmalıdır: Politik İslam, ilgili halkların kendiliğinden
hareketinin ve dini inançlarının gerçek gücünün
sonucu olarak ortaya çıkmış bir şey değil. Politik İslam, emperyalizmin
sistematik faaliyeti sonucu oluşturuldu. Elbette gerici,
karanlıkçı güçler ve bağımlı komprador sınıflar tarafından da
desteklendi. Bu tartışmasız gerçek karşısında sol hareketler ne
yapacağını, ne yapması gerektiğini ne gördü ne de bildi. Ki, asıl
sorumluluk da onlara aittir …

Samir Amin
Modernite Demokrasi ve Din
Yordam yay

Yorum yapın