Özgürlük ve Mülkiyet (Rönesans’tan Aydınlanma’ya Batı Siyasi Düşüncesinin Toplumsal Tarihi) – Ellen Meiksins Wood

İlkçağdan ortaçağa Batı siyasi düşüncesini ele alan Yurttaşlardan Lordlara?nın devamı olan bu kitapta, Batı siyasi düşüncesinin Rönesans?tan Aydınlanma?ya uzanan kesiti inceleniyor.
Machiavelli?den Rousseau?ya kadar zamanlarını yansıtan kuramcıları okuyoruz. Modern devletin oluşumu, kapitalizmin yükselişi, Rönesans ve Reformasyon, bilimsel devrim ve Aydınlanma Çağı, bunların hepsi ?erken modern? döneme dayandırılır. Bu tarihin hemen hemen hepsi tartışma konusu olmakla birlikte bir şey kesindir: Batı tarihine benzersiz zenginlikte ve çekicilikte bir siyasi düşünce mirası kalmıştır. Özgürlük, eşitlik, mülkiyet, insan hakları kavramları ve bu çalkantılı yüzyıllarda doğan devrim, hâlâ günümüz siyasi söylemini biçimlendirmekte ve sınırlamaktadır. Machiavelli, Luther, Calvin, Spinoza, Hobbes, Locke ve Rousseau gibi büyük düşünürlerin fikirlerini, eserlerini, bu fikirlerin arka planını ve Eşitlikçilerin görüşlerini canlı biçimde inceleyen Ellen M. Wood, bu büyük düşünürleri, felsefi soyutlamalarla değil, kendi zamanlarındaki toplumsal çelişkilerle bağlantılı cevaplar veren tutkulu kişiler olarak ele alıyor.

Kitabın Künyesi
Özgürlük ve Mülkiyet
(Rönesans’tan Aydınlanma’ya Batı Siyasi Düşüncesinin Toplumsal Tarihi)
Orjinal isim: Liberty and Propertying
Ellen Meiksins Wood
Çeviri: Oya Köymen
Yordam Kitap / Kuram / Siyasi Düşünce Tarihi
Kasım 2012
351 sayfa

Prof. Ellen Meiksins Wood Hakkında Bilgi
Kanada (Toronto) York Üniversitesi?nde siyaset bilimi profesörüdür.

Başlıca eserleri şunlardır:

? Mind and Politics: An Approach to the Meaning of Liberal and Socialist Individualism (1972), University of California Press. [?Akıl ve Politika: Liberal ve Sosyalist Bireyciliğin Anlamı Üstüne Bir Yaklaşım.]

? The Retreat from Class: A New “True” Socialism (1986), Verso; (Isaac Deutscher Ödülü). [Sınıftan Kaçış, 1. basım: 1992, Akış ve Dönem Yayıncılık; 2. basım: 2006, Yordam Kitap.]

? Peasant-Citizen and Slave: The Foundations of Athenian Democracy (1988), Verso. [?Köylü-Vatandaş ve Köle: Atina Demokrasisinin Temelleri?.]

? The Pristine Culture of Capitalism: A Historical Essay on Old Regimes and Modern States (1991), Verso. [Kapitalizmin Arkaik Kültürü: Eski Rejimler ve Modern Devletler Üstüne Tarihsel Bir Deneme (2007), Yordam Kitap.]

? Democracy Against Capitalism: Renewing Historical Materialism (1995), Cambridge University Press. [Kapitalizm Demokrasiye Karşı (2003), İletişim Yayınları.]

? (Neal Wood ile birlikte), A Trumpet of Sedition: Political Theory and the Rise of Capitalism, 1509-1688 (1997), Pluto Press ve New York University Press. [?Ayaklanma Borazanı: Siyasal Teori ve Kapitalizmin Yükselişi, 1509-1688?.]

? The Origin of Capitalism (1999), Monthly Review Press; (Üstün Akademik Başarı Ödülü). [Kapitalizmin Kökeni (2003), Epos Yayınları.]

The Empire of Capital (2003), Leftword Books. [Sermaye İmparatorluğu (2006), Epos Yayınları.]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir