Thomas More dair – Karl Marx, Friedrich Engels

Thomas More Utopia’sında der ki: “Başka yerlerde pek uysal ve evcil olan ve pek az yiyen koyunlar, şimdi, görüyo­rum ki burada [İngiltere’de] öyle obur ve yabanıl olmuşlar ki insanları bile yiyip bitiriyor, kırları, köyleri, evleri silip sü­pürüyorlar.?”Utopia, transí, by Robinson, ed., Arber, Lond. 1869, p. 41.

Karl Marx, Capital vol. I, Moscow, 1974, p. 673.
Marx, Kapital, Birinci Cilt, s. 736.

İKİ
 Thomas More Utopia’sında. şöyle diyor: “Bu yüzden, aç­gözlü ve doymak bilmez bir pinti, binlerce dönümlük toprağı bir tek çitle çevirebilir, çiftçiler kendi yerlerinden sürülür, ya dolandırılarak ya da kaba kuvvetle dışarı atılır, ya da hak­sızlıklarla ve başka yollarla öyle tedirgin edilirler ki bütün topraklarını satmak zorunda kalırlar: yoksul, ezilmiş, acına­sı insanlar, erkekler, kadınlar, kocalar, karılar, babasız ço­cuklar, dullar bebecikleriyle üzgün analar, çiftçilik çok kol emeği gerektirdiği için nüfusu çok, parası az olan bütün ev halkı, şu ya da bu yolla yerlerinden uzaklaştırılır. Doğdukla­rı evlerinden ayrılıp yollara düşerler, barınacak yer bula­mazlar. Pek az değerli, ama satılabilir ev eşyalarını yok pa­hasına elden çıkarırlar. Ellerine geçen parayı harcadıktan sonra, çalmaktan ve tann buyruğuyla adil olarak asılmak­tan başka, ya da dilenmeye çıkmaktan başka ne yapabilir­ler? Dilenenler serseri diye tutulup zindana atılırlar; çünkü ortalıkta işsiz dolaşmaktadırlar. Çalışmayı seve seve yeğle­melerine karşın hiç kimse onlara iş vermek istemez.” Tho­mas More’un hırsızlık etmeye zorlandıklarını söylediği bu kaçaklardan, VIII. Henry zamanında “72.000 büyük ve kü­çük hırsız idam edildi.” (Hollinshed, “Description of Eng­land” vol. I, p. 186.)

Karl Marx, Capital, vol. I, Moscow, 1974, pp. 687-88.
Marx, Kapital, Birinci Cilt, s. 753.

ÜÇ
Şimdiye değin, zor ? bundan böyle, toplumsallık (socia­lity). “Adalet” istemi, salt platonik dilek. Ama daha önce, 350 yıl önce Thomas More, yerine gelmeyen bu istemi ileri sür­müştü.

Friedrich Engels, “Preparatory Writings for Anti-Dühring”.
Marx and Engels, Werkef Bd. 20,1968, s. 588.
Engels, “Anti-Dühring için Hazırlık Çalışmaları?, Anti-Dühring, s. 461.

DÖRT
Karl Kautsky, Thomas More üzerine yazdığı yapıtın­da125, onbeşinci ve onaltmcı yüzyıl “insancıllığının” (huma­nism), ilk burjuva Aydınlanma biçiminin, sonradan nasıl ka- tolik cizvitliğine geliştiğini gösterdi. Kesinlikle aynı biçimde, burada onun ikinci, onsekizinci yüzyıldaki tümüyle olgun bi­çiminin modern cizvitliğe, Rus diplomasisine geliştiğini görü* yoruz. Birdenbire bu karşıta değişme, başlangıç noktasına tümüyle karşıt bir noktaya bu son ulaşma, kendi kökenleri ve kendi varlık koşullan üstüne açık bir düşünceden yoksun olan ve bu yüzden kendilerine tümüyle yanılsatıcı amaçlar belirleyen bütün tarihsel devinimlerin doğal ve kaçınılmaz yazgısıdır. Onlar “tarihin cilvesi’? ile acımasızca ceza­landırılırlar.

Friedrich Engels, “Foreign Policy of Russian Tsarism” [“Rus Çarlığı­nın Dış Politikası”].
Marx/Engels, Werke, Bd. 22, 1963, s. 21.

Kaynak: K.Marx, F.Engels, Yazın ve Sanat Üzerine I, Çeviren: Öner Ünalan, Sol yayınları, Birinci baskı, 1995

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir