Türk ve Yunan Romanlarında “Öteki” ve Kimlik – Herkül Millas

Herkül Millas’ın iki ülke ilişkilerini ele alan “Türk ve Yunan Romanlarında Öteki ve Kimlik” adlı yapıtı, Türk edebiyatının çeşitli safhalarında Yunan/Rum kimliğine biçilen kaftanı etüd ediyor. 450’ye yakın edebi eseri inceleyerek hazırlanan bu tez çeşitli siyasi/sosyal huzursuzluklara atmosfer yaratan edebi iletişim ağını gözler önüne seriyor.

‘Öteki’ ve ‘kimlik’ kavramlarını siyaset sosyolojisi ve edebiyat sosyolojisi disiplinleri ışığında sorgulayan ve son bölümde Yunan edebiyatındaki Türk imajı ile bu etkileşimi bir de ‘öteki kıyı’dan inceleyen eser, ülkemizde türünün ilkidir; aynı zamanda sosyal bilim araştırmalarında bilgi, veri, kanıt ile empati kavramını/duygusunu birbirlerine yaklaştırması açısından da özgündür. Herkül Millas?ın bu sıradışı çalışması, Türkiye?deki sosyal bilimciler, edebiyat tarihçileri ve strateji uzmanlarına da önemli açılımlar sağlayacaktır. Prof. Dr. Büşra Ersanlı

Türk ve Yunan Romanlarında “Öteki” ve Kimlik
Herkül Millas
İletişim Yayınları
467 sayfa, Nisan 2005

İÇİNDEKİLER
Önsöz
Giriş
A. Dün/ada imaj üzerine yapılan çalışmalar
B. İzlenen yöntem

BİRİNCİ  KISIM
I. BÖLÜM
Osmanlıcı Yaklaşım
(Şemsettin Sami, Ahmet Mithat, Samipaşazade Sezai, Halit Ziya Uşaklıgil, Recaizade Mahmut, Safvet Nezihi, Mehmet Rauf, Ahmet Rasim, Ebubckir Hazım Tepeyran)
Değerlendirme

1. BÖLÜM Osmanlıcılıktan Ulusçuluğa
(Hüseyin Rahmi Gürpınar, Ömer Seyfettin, Nabizade Nazım)
Değerlendirme

3. BÖLÜM
Ulusçu Yaklaşım
A. Cumhuriyetçi ulusçu edebiyat
(Halide Edip Adıvar, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Aka Gündüz, Mithat Cemal Kuntay, Sadri Ertem, Samim Kocagöz, Attilâ İlhan)

B. Irkçı / dinsel eğilimli edebiyat
(Nihal Atsız, Tarık Buğra)

C. Popüler ulusçu edebiyat
(Ercüment Ekrem Talu, Turhan Tan, Abdullah Ziya Kozanoğlu, Feridun Fazıl Tülbentçi)
Değerlendirme

4. BÖLÜM
İslamcı Yaklaşım

A. Osmanlı döneminde İslamcı yaklaşım
(Namık Kemal, Mehmet Murat, Filibeli Ahmet Hilmi Şehbenderzade)

B. Tek partili dönemde İslamcı yaklaşım
(Peyami Safa, Ahmet Hamdi Tanpmar, Samiha A/verdi, Necip Fazıl Kısakürek, Münevver Ayaşlı)

C. Çok partili dönemde İslamcı yaklaşım
(İsmail Hekimoglu, Afet İlgaz, Raif Cilasun, Ahmet Günbay Yıldız, Sadettin Kaplan, Hasan Canat, Yavuz Bahadıroğlu, Mustafa Miyasoğlu, Ali E. Kavaklı, Şerif Benekçi, Emine Şenlikoğlu, Hurşit llbeyi)
Değerlendirme

5. BÖLÜM
Anadolucufar
(Halikarnas Balıkçısı, Kemal Tahir, Hassan İzzettin Dinamo, Fikret Otyam, Yılmaz Karakoyunlu)
Değerlendirme

6. BÖLÜM
Sınıfsal Yaklaşım

(Nazım Hikmet, Sabahattin Ali, Orhan Kemal, Suat Derviş Reşat Enis, Rıfat İlgaz, Vedat Türkali,
Mehmet Kemal, Fakir Baykurt, Füruzan, Pınar Kür, Leyla Erbil)
Değerlendirme

7. BÖLÜM
İnsancıl Yaklaşım
(Reşat Nuri Güntekin. Sait Faik Abasıyanık, Refik Halit Karay, Haldun Taner, Necati Cumalı, Salim Şengil, Oktay Akbal, Tarık Dursun K, Nezihe Meriç, Bilge Karasu, Adalet Ağaoğlu, Çetin Altan, Aziz Nesin, Ahmet Altan, Oğuz Atay, Oya Baydar, Ayla Kutlu, Nazlı Eray, Duygu Asena, Nedim Gürsel, Nejat Gülen, Turgut Ozakman, Ahmet Yorulmaz, Alev Alatlı, Orhan Pamuk, Mehmet Eroğlu, Feride Çiçekoğlu, Demir Özlü, Sevgi Soysal)
Değerlendirme

8. BÖLÜM
Azınlıkların Edebiyat Yapıtları
(Evangelinos Misailidis, Zaven Biberyan, Mıgırdiç Margosyan, Mario Levi, Kriton Dinçmen)
Değerlendirme

9. BÖLÜM
Sınıflandırılmayan Metinler

Köy romanı
(Mahmut Makal, Talip Apaydın, Yılmaz Güney, Faik Baysal, Yaşar Kemal)

Popüler, insancıl vb. metinler
(Muazzez Tahsin Berkand, Kerime Nadir Azrak, Mebrure Sami Koray, Peride Celal – Abdülhak Şinasi Hisar – Melih Cevdet Anday, Muzaffer Buyrukçu, Yusuf Atılgan, Ferit Edgü, Vüs’at O. Bener, Tahsin Yücel, Demirtaş Ceyhun, Selim ileri – Mahmut Yesari, Nahit Sırrı Örik, Memduh Şevket Esendal, Falih Rıfkı Atay)

10. BÖLÜM
Çelişkiler, Suskunluklar
Değerlendirme

I l. BÖLÜM
Genel Değerlendirme
A. Sayısal bulgular
B. Genel sonuçlar (özet)
C. Genel sınıflandırmalar (benzerlikler / farklar)
D. Siyasal proje olarak imajlar
E. Kimlik arayışında imajlar

İKİNCİ KISIM
12. BÖLÜM
Yunan Edebiyatında Türk İmajı
Yunan ulusunun doğuşu
İlk dönem: 1834-1866
İkinci dönem: 1866-1922
1930 kuşağı
Son dönem
Değerlendirme

13. BÖLÜM
Genel Karşılaştırma
EK I: Türk ve Yunan Romanlarında Göç
EK 2: incelenen Türkçe Kitaplar
EK 3: İncelenen Yunanca Kitaplar

KAYNAKÇA

DİZİŞ
KAYNAKÇA TÜRKÇE
(Aksi belirtilmediği durumlarda yayınevi istanbul’dadır.)
Aksin, Sina. ‘Düşünce ve Bilim Tarihi’, Türkiye Tarihi 3, Osmanlı Devleti 1600-1908, Cem, 1988.
?. Türkiye Tarihi 5, Bugünkü Türkiye 1980-1995, Düşünce Tarihi, Cem, 1995.
Arı, Kemal. Büyük Mübadele, Türkiye’ye Zorunlu Göç, Tarih Vakfı, 1995.
Andaç, Feridun. Gerçeklik Yolunda, Cem, 1989.
Akınca, Gündüz. Türk Romanında Köye Doğru, T. Tarih Kurumu, Ankara, 1961.
Aladag, lirtugrul. Sekene, Türkleşmiş Rumlar/Dönmeler, Belge/Marenostrum, 1977.
Alangıı, Tahir. Cumhuriyetten sonra Hikâye ve Roman. 3 cilt, 1959-1965.
Ataç, Nurullah. ‘Romana Dair’, Akşam Gazetesi, 7/9/1936
Aytaç, Gürsel. Çağdaş Türk Romanları Üzerinde İncelemeler, Gündogan, Ankara, 1990.
Ayvazoglu, Beşir. Geçmişi Yeniden Kurmak, Kubbealtı, 1987.
Bakırcıoglu, M. Ziya. Başlangıcından Günümüze Türk Romanı, Oıüken, 1986.
Banarlı, Nihat Sami. Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, Milli Eğitim, 1971 (2 cilt).
Başkan, Ozcan. Sanatsal Dilbilim ve Gökçeyazm. Bağlam (İst. Ün. Yabancı Diller
Yüksek Okulu Almanca Bölüm Dergisi), 1979.
Baydar, Mustafa. Ahmet Mithat Tjendi. Varlık, 1954.
Belge, Murat. Marksist Estetik. BFS, 1989.
?. ‘Hikâye ve Roman Kişinin Adı’ Papirüs, No 13, Haziran 1967, s. 14-16.
?. ‘Türk Romanında Tip’, Yeni Dergi, Cilt 4, No 46, Temmuz 1968, s. 33-36.
Berkes, Niyazi. Türk Düşününde Batı Sorunu, Bilgi, Ankara, 1975.
Bezirci, Asım ve Refika Taner. Seçme Romanlar, Hür, 1973.
Bezirci, Asım. inceleme ve Şiirlerle Türk-Yunan Dostluk ve Bansı, Milliyet, 1987.
Boratav, Pertev. Folklor ve Edebiyat, (2. cilt), 1939, 1945.
?. İnceleme ve Şiirlerle Türk-Yunan Dostluk ve Barışı, Milliyet, 1987.
Clogg, Richard. Modern Yunanistan Tarihi, iletişim, 1997.
Dalegre, Joelle. ‘Yunan Düzyazı Edebiyatında Türkler ve Rumlar (J 900-1925), Türk-Yunan Uyuşmazlıgı’nda. (Der. Semih Vaner) Metis, 1990.
Demiralp, Oğuz. Kutup Noktası. Yapı ve Kredi, 1993.
Dino, Güzin. Türk Romanının Doğuşu, Cem, 1978.
Doğan, Mehmet II. ‘Halikarnas Balıkçısı’nın Yarattığı Dünya’ Tekrarın Tekrarı, Dost, 1972.
Dünder, Baha. Roman Anlayışı. Remzi, 1971.
Eaglcton, Terry. Edebiyat Kuramı, Ayrıntı, 1990.
Emil, Birol. Mizancı Bey – Hayatı ve Eserleri, Edebiyat Fakültesi, 1979.
Enginün, İnci. Halide Edip Adıvar’ın Eserlerinde Doğu ve Balı Meselesi. Milli Eğitim Bakanlığı, 1995.
Erbil, Pervin. Anadolu’ya Ağlıyordu Niobe, Tüm Yönleriyle Rum Tehciri ve Tehcirin Tarihsel Kaynakları, Sorun Yayınları, 2001.
Eısaıılı, Biişra. Iktidaı ve farili, Türkiye’de Resmi Un ıh lc:unn Oluşumu (1929-1937), iletişim, 2003.
Finn, Roben P Türk Romanı (İlk Dönem 1872-1900). Bilgi. Ankara, 1984.
Forster, E. M. Roman Sanatı. Adam, Ankara, 1982.
Gökaçtı, Mehmet Ali. Nüfus Mübadelesi, Kayıp Bir Kuşağın Hikayesi, İletişim,
2003.
Göncnsay, Hılzı Tcvfik. Türk Edebiyat Tarihi. Remzi, 1949.
Günyol, Vedat. ‘Din ve Romanlarımız’ Yeni Ufuklar, Cilt 1, no 3, Nisan 1952, s, 66-68.
Gürol, Ümit Gürol. İtalyan Edebiyatında Türkler. İmge, Ankara, 1987.
Gürsel, Nedim. ‘Sait Eaik’in Yapıtlarında İstanbul Rum Toplumu’, Türk-Yunan Uyuşmazlığı, (Der: S. Vaner), Metis, 1990.
Güvenç, Bozkurt. Türk Kimliği, Kültür Bakanlığı, Ankara, 1994.
llaedens, Kleber. Roman Sanatı. Varlık, 1953.
Halikarnas Balıkçısı. Anadolu’nun Sesi, Yeditepe, 1971.
?. Duşun Yazıları, Bilgi, 1985.
?. Sonsuzluk Sessiz Büyür, Bilgi, 1986.
ince, Özdcmir. Yazınsal Söylem Üzerine, Can, 1993.
Kabaklı, Ahmet. Türk Edebiyatı. (3 cilt), Türkiye Yay., 1965-1966.
Kaplan, Mehmet. Edebiyatımızın içinden, Dergâh, 1978.
Karpaı, Kemal. Türk Edebiyatında Sosyal Konular. Varlık, 1962.
Kaygı, Abdullah. Edebiyat ve Varlık. Kebikeç, Ankara, 1995.
Kıymaz, Ahmet. Romanda Milli Mücadele. Akçag, Ankara, 1991.
Kudret, Cevdet. Türk Edebiyatında Hikâye ve Roman, 1859-1910. İnkılâp, 1987.
?. Türk Edebiyatında Hikâye ve Roman, 1911-1922, inkılâp, 1987.
?. Türk Edebiyatında Hikâye ve Roman, Cumhuriyet Dönemi (i923-1959). Varlık, 1990.
Kula, Onur Bilge. Alman Kültüründe Türk İmajı I ve II, Güridogan, Ankara, 1992 ve 1993.
Kurdakul, Şükran. Şairler ve Yazarlar Sözlüğü- Cem, 1985.
?. Çağdaş Türk Edebiyatı: Meşrutiyet Dönemi, May, 1975.
?. Çağdaş Türk Edebiyatı – 4, Cumhuriyet Dönemi. May, 1976.
Kuılu, Mustafa. Sait Eaik’in Hikâye Dünyası, Dergah, ?
Kutlu, Şemsettin. Türk Romanları. Toker, 1976.
Levent, Agah Sırrı. Türle Edebiyat Tarihi l. T. Tarih Kurumu, Ankara 1973.
I.ifşils, Mihail. Marx’m Sanat Felsefesi. Kuzey Yay, Ankara, 1984.
Mardin, Şerif. Din ve İdeoloji, iletişim, 1986.
?. Türk Modernleşmesi, İletişim, 1991.
?.Jön Türklenn Siyasi Fikirleri 1895-1908, İletişim, 1992.
Meriç, Cemil. Ümrandan Uygarlığa, Öıüken, 1974.
Mert, Nuray. Lâiklik Tartışmasına Kavramsal Bir Bakış. Bağlam, 1994.
Millas, llerkül. “Türk Edebiyat ı’nda Yunan İmajı: Y.K. Karaosmanoglu”, Toplum ve Bilim, Güz 1990/Kış 1991.
?. Yunan Ulusunun Doğuşu, İletişim, 1994.
?, Tarihle ilgili Bir Romanın Eleştirisi’, Toplumsal Tarih, Nisan 1994.
?. Türk Kimliği ve Tarihin Kaynaklan’, Toplumsal Tarih, Mart 1995.
?. ‘Avrupa Birliği, Ahmet Mithat ve Hahkarnas Balıkçısı’, Toplumsal Tarih, Mayıs
1996.
?. “Türk Edebiyatında Yunan İmajı: Ö. Seyfettin”, Kebiheç, Ankara, sayı 3, 1996.
?. “Resmi Tarihten Resmi Edebiyat’a”, Zaman Gazetesi, 27/10/1996.
?. Türk Ders Kitaplarında Yunanlılar: Bütünleştirici bir Yaklaşım’, Iarik öğretimi ve Târihte ‘öteki’Sorunu, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1998.
?. Ayvalık ve Vcnezis, Türk Edebiyatında Türk imajı, İletişim, 1998b.
?. Türk ve Yunan Romanları, Kadınları ve ilişkileri’, Oluşum/Gcttcse dergisi, Nancy/Eransa, sayı 60-61, Mayıs, 1999 (Fransızca ve Türkçe)
?. Türk Romanı ve ‘öteki-Ulusal Kimlikte Yunan İmajı, Sabancı Üniversitesi Yayın­ları, 2000.
?. Daha (yi Türlı-Yunan İlişkileri İçin Yap Yapma Kılavuzu, Tarih Vakfı, 2002.
?. Gelmişten Bugüne Yunanlılar, Dil, Din ve Kimlikleri, İletişim, 2003.
Morart, Berna. Edebiyat Kuramları ve Eleştiri. Cem, 1991.
?. Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış, 1, 11, 111. iletişim, 1991, 1991, 1994.
Mutluay, Rauf. 100 Soruda Tanzimat ve Servet-i Eünun Edebiyatı. Gerçek, 1988.
?. XIX Yüzyıl Türk Edebiyatı, 100 Soruda Tanzimat ve Servet-i Eüının Edebiyatı. Gerçek, 1978.
?. Edebiyat Bilgileri. Gerçek (100 Soruda), 1978.
Naci, Çelik. Romanda Hesaplaşma. Bilgi, Ankara, 1971.
Naci, Eethi. On Türk Romanı. Ok, 1971.
?. 40 Yılda 40 Roman. Oğlak, 1994.
?. Türkiye’de Roman ve Toplumsal Değişme. Gerçek, 1990.
?. Bir hikayeci: Sait Faik; Bir Romana: Yaşar Kemal. Gerçek, 1990.
?. Namık Kemal Hakkında. DTCF, 1942.
Necatigil, Behçet. Edebiyatımızda /simler Sözlüğü. Varlık, 1989.
?. Edebiyatımızda Eserler Sözlüğü. Varlık, 1989.
Neyzi, H. Nezih. Kızıltoprak Anıları, Peva, İstanbul, 1986.
Ocak, Ahmet Yaşar. ‘Türk Müslümanlığı: Çözüm Bekleyen Tarihsel ve Aktüel Bir
Kimlik Problemi’ Türkiye Kimligi’nde, Mart-Nisan 1995, sayı 33.
Oktay, Orhon. Batı Medeniyeti Karşısında Ahmet Mithat Efendi. Atatürk Üniversite­si Yayınları 249, Ankara, 1975.
Oktay, Ahmet. Türkiye’de Popüler Kültür Yapı ve Kredi, 1994.
?. Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı 1923-1950, Kültür Bakanlığı, Ankara, 1993.
Onertoy, Olcay. Cumhuriyet Dönemi Türk Roman ve öyküsü. İş Bankası Kültür Yayınlan, Ankara, 1984.
Ürik, Nahit Sırrı. Roman ve Hikâye. Ankara Matbaası, 1933.
Özön, Mustafa Nihat. Türkçede Roman. Remzi, 1936.
Özçelebi, Ali. Romantik Fransız Yazınında Türkiye imgesi 1830-1855. A.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyat Bölümü, Erzurum, 1983,
Özkırımlı, Atilla. Edebiyat İncelemeleri. Cem, ?
Parlar, İsmail. Tanzimat Edebiyatında Kölelik. Ankara, 1987.
Plehanov, G. V Sanat ve Toplumsal Hayat. Sosyal Yay., 1987.
Ricoeur, Paul. ‘Anlamlı Eylemi Bir Metin İçinde Görmek’, Toplum Bilimlerinde Yo­rumcu Yaklaşım içinde. Hürriyet Vakfı, 1990.
Sakali Marina, Lady Marks. ‘Osmanlı-Rum Basınında Türk/Müslüman İmajı’, Ta­rik Eğitim ve Tarihle öteki Sorunu adlı yapıtta, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstan­bul, 1998.
Sarraute, Nathalie. Kuşku Çağı, Roman Üzerine Denemeler Ada. ı, 1985.
Servet-i Fünun Dönemi Türk Edebiyatı Antolojisi. Bateş, 1972.
Sinanoglu, Suat. Türk Hümanizmi. Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1988.
Taner, Refika & Bezirci, Asım. Seçme Romanlar, Kaya, 1990.
Tannkulu, Abdullah. Hüseyin Rahmi Gürpınar Toker, 1974.
Tanpınar, Ahmet Ilamdi. Edebiyat Üzerine Makaleler Dergâh, 1969.
?. I9’uncu Asır Türk Edebiyatı Tarihi. Çağlayan, 1982.
?. Edebiyat Üzerine Makaleler Dergah, 1977.
Timur, Taner. Osmanlı Kimliği. Hil, 1986.
?. Osmanlı-Türk Romanında Tarih, Tonlum ve Kimlik. Afa, 1991.
?. Osmanlı Çalışmaları, V Yayınları, 1989.
Timurtaş, Faruk. Tarih İçinde Türk Edebiyatı. Vilayet, Î982. Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. /-/V Dergah, 1977-191.
Türker, Orhan. Osmanlı htanbulu’ndan Bir Köşe, Sel, 1998.
Ünlü, Selçuk. 19. Yüzyıl Alman Edebiyatında Türkiye ve Türkler Selçuk Üniversite­si, Konya, 1988.
Yalçın, Hüseyin Cahit. Edebiyat Anıları. İş Bankası, 1975.
Yaşar, Akyol. Yazarlar Kılavuzu. Hur, 1972.
Yavuz, Hilmi. Roman Kavramı ve Türk Romanı. Bilgi, Ankara, 1976.
Yerasimos, Stefanos. Azgelişmişlik Sürecinde Türkiye 1 ve //. Gözlem, 1975.
Yetkin, Çetin. Topluma Karşı Türk Yazını. Barış, 1980.
İNGİLİZCE, FRANSİZCA, ALMANCA VE YUNANCA
Adorno, T. Negative Dialectics. (trans. by E.B. Ashton) Seabury Press, 1973.
Adorno, T.W, E. F, Brunswik, D. Levinson ve R. N. Sanford. The Authoritarian Pcrsonality. Nötron, I.ondon, 1993.
Alcxandris, Alexis. The Greek Minority of İstanbul and Greek-Turkish Relations 1918-1974, Center of Asia Minör Studies, Athens, 1983.
Allport, Gordon, The Natııre of Prejudice, Cambridge, 1954.
Ampatzopoulou, Fragkiske. Ho Allos en D’ıogmo (Zulüm İçinde Ötem), Yayınlanma­mış çalışma, Atina.
Anderson, Benedict. lmagined Communities. Verso, New York, 1990.
Bagenas, Nasos. (Der.) Apo ton Leandro ston LoukC Lara, Panepiste’miakes Ekdoseis, Herakleio 1997.
Bahcheli, Tozun. Greek-Turkish Reîations Since J95.5, Westview Press, I.ondon, 1990.
Baldensperger, E Goethe en France, Paris, 1904.
Barbarousds, R Theöria lîksöterikts Politikes (Dış Politika Teorisi). A. 5akoula, Atina, 1988.
Barthes, Roland. The Scmiotic Challenge. Basil, Oxford, 1988.
Beaton, Roderick (Der). Tlıe Greek Novel, Croom Hclm, New York, 1988.
Bcaton, Roderick. An Inlroduclion to Modern Greek Literatüre, Clarendon Press, Oxford, 1994.
Bietenholz, Peter G. i/is(oria and Tabula, Myths and I.egends in f/istoricai Thcuglıt jrom An(iquity to the Modern Times, Brill, New York, 1994.
Breuilly, John. Nationalism and the State. Manchcster Un., 1985.
Broom, Benjamin. Designing an Agenda Jor Strengthening Cooperation Among Peace-builders in Greece, Turkey and the Two Communities of Cypms, Private Re­pon, George Mason Un., Virginia, 1997.
Brown, J.A.C. Technitpes of Persuasion, From Propaganda to Rrainvvaslıing, Penguin, Great Britan, 1963.
Burum, John W. ‘Resolution of Conflict’, International Studies Quarterly, Vol. 16,no. l.March 1972.
Caloun, Craig. Social Theory and the Poütics o/ Idenlity. Blackwcll, Cambridge,1994.
Caloıhyos, Vangelis. ‘Thorns in the Side of Venice? Galanaki’s Pasha and Pamuk’s
Wm(e Castle in the Global Market”, Greek Modemisin and Beyond, (Der.) D. Tziovas, Rovvman & I.ittlefield, Ncw York, 1997,
Cascardi, Antlıony. The Subject of Modenüty. Cambridge, 1992.
Clogg, R. A. CoAcise History of Greece, Cambridge Un., 1993.
Colakis, Marianthe. ‘İmages, of the Türk in Greek Ficıion of the Asia Minör Disasler’, Journal oj Modem Greek Studies, October 1986.
Dalegre, Joelle. ‘Grecs el Turcs d’apres la prose grecque (1900-1925), Le Differend Greco-Turc, Der. Semih Vaner, LHarmattan, Paris, 1988.
D6maras, K. Th. Historia tCs Neocllenilu’s Logotekhnias (Çağdaş Yunan lidebiyatı Tarihi), lkaros, Atina, 1987.
Dcrrida, Jacques. Margins of Philosophy. (trans. by Alan Bass). The Universily of Chicago Press, Sussex, 1982.
Deuısch, Kari W. The Analysis oj International Relations. Prentice-Hall Internati­onal, London, 1988.
Dudu, Alexandru. ‘La litUrature comparte et la decouvertc des sonstanıes curope-enes’ Kompatatistik und Turopajorschung (Der: Hugo Dyserinck), Bouvier verlag, Bonn, 1992.
Dyserinck, H.-Fischer, M. (Der.) Internationale Bibliographie zu Geschichte und Theorie der Komparatistih, Stuttgart, 1985.
Laglcton, Terry, Litcrary Theory Basil Blackvvcll, Oxford, 1990.
Ersanh, Büşra. The Turkish History Thesis: A Cultural Dimension oj the Kemalist Revolution, Phd. Thesis, Boğaziçi Universily, 1989.
?. ‘The Role of Language in Turkish llistoriography’, Rikard Larsson’un Boundaries ojEurope adlı yapıtında, PRN, Stockholm, 1998.
Evin, Ahmet. Orfgfns and Developmenl oj the Turhish Novel, Minneapolis Biblio Theca Islamica, 1983.
Fish, Stanley. Is There a Text in This Class?, Harvard Un. 1980,
Gcllner, Ernest. Nations and blationalism. Basil Blackvvell, Oxford, 1983.
Greenfeld, Liah. blationalism, Five Roads to Modemity, Harvard Un., 1993.
Guyard, Marius-François, La Literatüre Comparte. Paris, 1951.
Habermas, J. Knowledge and Human Intercsts, (trans. by. J. Saphiro), 1 leinemann,London,1971.
?. The Theory oj Communicative Action. Volume 1. Beacon Press, Boston, 1984.
?. The Theory oj Communicative Action. Volume 2. Polity Press, Cambridge, 1987.
lialman, Talat. S. Contemporary Turkish Literatüre: Ficıion and Poetrs, N-Tersey,1982.
I lauser, Arnold. The Social History oj Art, Vol 3. Vintage, New York, 1960?.
lleine, Heinrch. vVerkc, V, Walzel, Leipzig, 1910.
llcld, David. Introduction to Crhical Thcoıy – Iforfehcim^r to Habermas. PolityPress, Cambridge, 1980.
Hirsh, E. D. Validi(_y in Interpretation, Yale Un. Press, 1976.
1 lirsehon, Renee (derleyen). Crossing (Jıe Aegean, Bcrghahn Books, New York, Oxford, 2003.
Jacovides-Andrieu, A.O. ‘Le Personnage du Ture dans la Liıteraturc Grecque du
196me siecle’, Mayıs 1986’da CKRl’nin Paris La Difference Greco-Turc kolokyumunda sunulan bildiri.
Kant, Immanuel. Werhe, VI, Suhrkamp, Frankfurt, 1964.
Kordaıos, G. Uisloria Tts Neoellenikts \.ogotechnias (Çağdaş Yunan Edebiyatı hm hi), Biblioekdotike\ Atina, 1962.
Koullapes, Lor£s. Ut Parosiast tts Olhomanikts
Istoris Sta Skholika Egcheiridia les t’Madas hai tts Tourkias (Yunanistan ve Türkiye Okul Kitaplarında Osmanlı Dev­leti larıhi’nin “(anıtımı) 11/8/1993 tarihinde Münih l.udwig-Maximılians Üniversitesinde sunulan Yüksek Lisans tezinin yayınlanmamış Yunanca Çevirisi.
Koulouri, Christina. Dimensions ldtologiques de l’historicHe en Grtce
(1834-1914).
Peicrlang, Frankfurt anı Mai n/Bern/N ew York/Paris, 1991.
Kuhn, Thomas. The Structure oj Scientific Revolulions, Univcrsity of Chicago, 1970.
Ladas, Stephen. The Exehange of Minorilics, Bulgaria, Grccce and l’urkey, Macmillan, New York, 1932.
Lanson, Gustave. ‘Etudes sur les Rapporıs de la Litteraturc Francaise et de la Lit­teraturc Espagnole’, Revue de VhistOİlt Litteraire de la France, 3/1896, 4/1897, 8/1901.
I e w is, İlci ı ı.ı i d I lir I mruyıic e oj Modern ün hey, Oxlord, Grcai Uman, L961.
Lİppman, Waher. Public Opinion, New York, 1922.
Lykoura, F Vassiliki, La Representation De Lautre’ au Course de la Lulte Pour l’mdependance A Travers Les Mtmoires Des Combattants,
182J-İ823. Paris, Sorbonne’da savunulan yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 1994.
Mennel, Stephen. ‘The Hormation of Wc-imagcs: A Proccss Theory’, Soeial Theoıy and thc Politics ofldcntity; (Der: C. Calhoun) Blackvvell, Cambridge, 1994.
Millas, 11. ‘Ilisiory Texlbooks in Greece and Turkey’, Uistory vVorkshop, London, Nisan 1991.
?. ‘The Image of Greeks in Turkish Literatüre: Ficlion and Memoirs’, Oil on Fire?, Verlag llahnsche Buchhlandlung, Hannover, 1996.
?. ‘Greek-Turkish Conflicl and Arsonisl Firemen’, New Perspectivcs on Turkey, S. 22, 2000 Bahar.
?. ‘Non-Muslim Minorilies in the llistohography ol Repuhlicaıı Turkey: The Greek Case’, The Oltomans and the Balkans: A Discussion oj Uistoriography, adlı yapma, deri. Fikret Adanır ve Suraiya l: aroqhi, Brill, Leiden, 2000.
?. Eikones Uelltnon hai Tourkon – Shollka biblia, Istoriografia, logoteehnia hai ethniha stereotypa, (Yunanlıların ve Türklerin tmajlan-Ukul Kitapları, Tarih Yazıtlı­ğı, Edebiyatta Etnik Stenotipler), Aleksandria, Aıina, 2001.
?. The hnagined ‘Other’ as National as National Identiry, CSDP-LC, Ankara, 2004.
Mitscherlich, Margaret & Alcxander. Die llnjahigkcit zu Trcıuen, Munchen, 1967.
Naihan, Michel. Splcndcurs et Miseres du Roman Populaire, Presses Universiıaires de Lyon, 1990.
Norıis, Christopher. Deconstruetion. Routledgc, London, 1991.
Oikonomou-Agorastoıt, I. Eisagogt ste Sygkriliht Stereotypologia (Kıyaslamalı Imgebilime Giriş), University Studio, Selanik, 1992.
I’agcau. Daııiel-I leıııı I a I i\ttnıture Çenende et Coınparee, Alıuand ( olın, Paris,1994.
Pesmazoglou, St. Europi-Tourkia (Avrupa-Türkiye),
Thcmelio, Atina, 199 5 (2 cilt).
Polites, L. Historia Us Neoellinikes Logotekhnias (Çağdaş Yunan Edebiyatı Tarihi).
Morphotiko lndryma Lthnikes Trapezas, Atina, 1989.
Pravver, S.S. Comparative Literaty Studies, London, 1973.
Ree, Jonathan. Philosophical Tales, An Essay on Philosophy and Literatüre, Methııen, London/New York, 1987. AK
Richards, 1. A. Principles oj Literary Criticism, London, 1926 (2. F.nd) (17lh impression) AK
Richards, Earl-Jeffrey. ‘The axiomalization oj naliona) difjerences and nationat character’, Komparatistik und Huropaforschung (Der: Ilugo Dyserinck), Rouvierverlag, Bonn, 1992.
Ricoeur, Paul. Du texte a l’action, Seuil, Paris, 1986.
Robson, Bruce. The Drum Beats Mightly. The Ccntre for Hast Asian Cultural Stadics, Tokyo, 1976.
Said, F.dvvard W. Orientalism, Vintage, New York, 1994.
Scheff, Thomas. ‘Fmotions and Ideniity: Theory of F.thnic Naıionalism’, Social Theory and the Politics oj IdentUy adlı yapıtla, Der. C. Kalhoun, Blaekvvell, Cambridge 1994.
Schif, t’Uen. From Stereotype to Metaphor. State Universüy of New York Press, Albany, 1982.
Skopctea, Kile. To Protypo Basilio hai He Megali Idca (örnek Krallık ve Megali Idea), Protypo Atina, 1988.
Somers, Margarct & Gibson, Gloria. ‘Reclaiming the Lpistemological ‘Other’: Narrative and the Social Constitution of Ideniy’, Social Theory and the Politics, of
Identy, (Der: C. Calhoun) Blackwell, Cambridge, 1994.
Sphoine, Aleksandra. Languc et Mcntaliı^s au Phanar (17-18) (Eener’de Dil ve Anla­yış), Sorbonne, Paris I, 1991 (Yayınlanmamış doktora çalışması).
Stathe, Penclopc. ‘Oi Peripeteies tou Polypathous to Gregoriou Paloilologou’ (Pr.
Paleologos’un (“”alakeş’iııiıı Maceraları), Mnemon Dergisi, Vtina, 1995.
Stone, Frank A. The Rub oj Cultures in Modern Turkcy: Literary Vievv oj Education, Boomington, 1973.
Sboronos, N. llistoire de la Grice Modeme, Presses Universitaires de France, Paris, 1972.
Tonnct, H. Lcs l’rcmiers Romans Grecs A Sujel Turc. Etudes Neo-helleniques, Paris, 199.3.
Wellck, Rene. ‘The Conccpt of Comparative Literatüre’, Yearbook oj Comparative and General Literatüre, 2/1953.
Yavuz, K. Der islam in Werken modemer Turkischer Schijtsleller 1923-1950, Klaus sehvvarz, Freiburg, 1974.
Zaretsky, Eli. Tdentity Theory, Identity Politics: Psychoanalysis, Marxism, PoslStructuralism’, Social Theory and (he Polilics oj Identy, (Der: C. Calhoun) Blackwell, Cambridge, 1994.

Herkül Millas’ın Hayatı
1940 doğumlu Herkül Millas inşaat mühendisi (Boğaziçi Üniversitesi) ve siyaset bilimcisidir (Ankara Sosyal Bilimler, Dr.). Gençliğinde atletizmde Türkiye birincilikleri vardır. 1960?larda öğrenci hareketinde yeraldı. TİP üyesiydi. 1971?de Atina?ya yerleşti. Mühendis olarak dünyanın çeşitli yerlerinde çalışmıştır. 1990-1995 yıllarında Ankara Üniversitesi’nde Yunanca bölümünün kuruluşuna önayak olmuştur. Türkçe ve Yunanca yayımlanan altı kitabında Türk-Yunan ilişkilerini ve özellikle karşılıklı algılamaları işlemiştir. Aynı konudaki makaleleri Almanya, Fransa ve İngiltere’de yayımlanmıştır. Doktora çalışması “öteki” ve ulusal kimlikler üzerinedir. İki ülkenin edebiyatından karşılıklı çevirileri yirmi cildi aşmaktadır. İki kez Abdi İpekçi Barış Ödülü’nü almıştır. Halen Rodos’taki Ege Üniversitesi’nde Türk edebiyatı ve kültürü konularında dersler vermektedir. Yunanca?dan Türkçe?ye Ritsos, Seferis, Elitis vd. şairlerin yapıtlarını çevirdi.

Ülkemizde yayınlanan belli başlı yayınları şunlar;
“Öteki” ve Kimlik
Ayvalık ve Venezis
Geçmişten Bugüne Yunanlılar
Yunan Ulusunun Doğuşu

Çevirileri
İsmail Ferik Paşa’nın Hayatı
Yunanistan ve “Doğudan Gelen Tehlike” Türkiye
Yunanistan’da Türk Kahvesi

Derleme
GÖÇ / Rumlar´ın Anadolu´dan Mecburi Ayrılışı (1919-1923)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir