Evrim Kuramı ve Bağnazlık – Cemal Yıldırım

“Evrim Kuramı yok sayılarak bilim yapılamaz. Bugün kendisine bilim insanı diyen bir kişi, dünyanın düz olduğunu, evrenin merkezinde bulunduğunu ve tüm gökcisimlerinin onun etrafında döndüğünü söyleyerek, yani Kopernik ile başlayıp Galilei ve Kepler ile devam edip Newton ile olgunlaşan evren anlayışını reddederek bilim yapabilir mi? İşte Evrim Kuramı da aynı değerdedir.
Evrende her şey her an değişim içindedir; evrim geçirir. Bilim, bu değişimin yasalarını bulma ve formüle etme etkinliğinin adıdır. Bu değişim ve evrim kavranmadan bilim yapılamaz ve bilimsel bir düşünce geliştirilemez. Değişim ve dönüşüm sonsuz olduğundan, bilimsel çalışmanın da sonu yoktur.

Bilim, “mutlak doğru”ları, “dogma”ları dışlar. Canlılar dünyasındaki değişimlerin mekanizmalarını inceleyen Charles Darwin ‘in Evrim Kuramı ‘nın önemi de ancak bu kapsamda anlaşılabilir.

Darwin’in Evrim Kuramı, Bilimsel Devrim’in en büyük atılımlarından biridir; dolayısıyla etkisi sadece biyoloji alanında gözükmedi, bütün bir bilimsel etkinliğin rotasını değiştirdi. İnsanın evrene, doğaya, canlılığa, topluma ve kendisine ilişkin bakışında köklü bir dönüşüm yarattı; tıpkı Kopernik Devrimi gibi, Lavoisier’nin enerjinin ve maddenin sakınımı yasası gibi, Marx’ın toplum kuramı gibi…
Uzun sözün kısası: Evrim = Bilim.
Ender Helvacıoğlu
Bilim ve Gelecek Dergisi Genel Yayın Yönetmeni
( Bu yazı bianet.org’dan alınmıştır.)

“Evrim kuramı yaklaşık 150 yıldır tartışılan bir konudur. Kurama yönelik “bilimsel” diyebileceğimiz eleştirilerin yanı sıra salt bağnazlıktan kaynaklanan bir karalama kampanyasına tanık olmaktayız. Kuşkusuz, yerleşik önyargıları, dahası dincilik türünden ideolojik koşullanmaları kırmak olanaksız olmasa bile son derece güçtür; uzun süreli bir eğitim, bir aydınlanma süreci gerektirir.

Kitabımın bu doğrultuda bir misyonla yüklü olduğu okurun gözünden kaçmayacaktır herhalde! Amacım, güncelliğini sürdüren çekişmeli bir konuya, elden geldiğince nesnel bir yaklaşımla açıklık getirmek, böylece özgür düşünce ve arayışı yok etmeye yönelik sinsi çabaları bir ölçüde de olsa etkisiz kılmaktır. Yoksa, Nazım Hikmet’in bir dizesinde dile getirdiği gibi, “Karanlıklar nasıl çıkar aydınlığa?”Okurların çalışmamı bu yönde değerlendireceklerine inanıyorum.”

 Kitabın Arka Kapağı
“Hurafe erbabı, günümüzde evrim düşüncesini “bilimdışı bir saplantı” suçlamasıyla karalama çabasındadır. 16. yüzyıldan bu yana bilim karşısında sürekli gerileyen teolojinin şimdi evrim kuramını gözden düşürme, dahası evrim olgusunu yadsıma yolunda olduğunu görüyoruz. Bu çabada,  bağnaz çevreler, halkın evrim konusundaki bilgi yetersizliğinden de yararlanmaktadır. Onlara bakılırsa, evrim kuramının Tanrıtanımazların’ ortaya sürdüğü uydurma bir “hipotez” ya da düpedüz “havada kalan bir sav” olmaktan ileri bir anlamı yoktur. Gerçek, kutsal kitaplarda, bildirilmiştir: Evrende her şey gibi canlılar da Tanrının eseridir.
Şimdi “yaratılışçılık”diye bilinen bu akım, son 30 yıl içinde küçümsenemeyecek bir güç kazanmıştır. ..Elinizdeki kitap evrim düşüncesine, dolayısıyla bilime yöneltilen saldırının iç yüzünü ortaya çıkarmak, evrim kuramının bilimsel niteliğini belirtmek için yazılmıştır. Saldırının din görüntüsü altında totaliter ideolojik karakterini tanımak zorundayız. Hedef özgür düşünceyi yok etmek, teolojinin Ortaçağ egemenliğini kurmaktır.” Cemal Yıldırım
“İnsanlık tarihinde Kopernik, Galileo ve Darwin gibi öncülerin önemini biliyoruz. Bu tür kişiler gelecekte de çıkacaktır, elbet. Onları çalışmalarında engellemek, tuttukları ışığı söndürmek, yaşam ortamımızı çoraklaştırmakla kalmaz, bizi yeni bîr karanlık çağa sokar; tıpkı, parlak Antik Çağ’ı bildiğimiz Karanlık Çağ’ın boğması gibi.

Yeni gerçeklerin ortaya çıkması pek çok kimsenin, özellikle iktidar sahiplerinin rahatını kaçırır, dahası tepkisine yol açar. Öyle de olsa, sürüp gelen bağnazlığın militan fanatizmi karşısında en büyük umut dayanağımız bilgelikle birleşen bilgidir.

Bilgi edinmede, bilimsel yöntem dışında izlenecek başka bir yol yoktur; bilimin erişemediği bir şeyi bildiğimiz savı bir safsata olmaktan ileri geçmez.? Bertrand Russell
“Bilimde tüm büyük atılımlar insanın hayal gücünden kaynaklanmıştır.” John Dewey

Kitabın Künyesi
Evrim Kuramı ve Bağnazlık
Cemal Yıldırım
Yayına Hazırlayan : Nalan Mahsereci
Teknik Hazırlık : Baha Okar
Bilim ve Gelecek Kitaplığı / Yayınevi Genel Dizisi
İstanbul, 2007, 3. Basım
240 s

İÇİNDEKİLER

I. BÖLÜM
DİN İLE BİLİMİN BAĞDAŞMAZLIĞI
Soru 1: Dinsel bağnazlık ile bilim neden bağdaşmaz?
Soru 2: Kavganın kökeninde ne vardır?
Soru 3: Dinsel bağnazlıkta tehlikeli olan nedir?
Soru 4: Bilimsel devrim teolojiyi nasıl etkiledi?
Soru 5: Kavganın sorumlusu kimdir?
Soru 6: Kamplaşma nasıl başladı?
Soru 7: Pozitivist yaklaşım gerçekçi miydi?
Soru 8: Pozitivist iyimserlik neden sürekli olamazdı?
Soru 9: Biyolojide mekanik açıklama yeterli değil midir?
II. BÖLÜM
EVRİM DÜŞÜNCESİ

Soru 10: Evrim düşüncesi nasıl doğdu?
Soru 11: Evrim düşüncesi hangi çağın ürünüdür?
Soru 12: Evrim düşüncesinin biyolojide öncüleri kimlerdir?
Soru 13: Lamarck kuramı nedir?
Soru 14: Lamarck kuramı niçin yeterli görülmemiştir?
Soru 15: Evrim kuramı nedir?
Soru 16: Darwin kimdir?
Soru 17: Türlerin Kökeni nasıl yazıldı?
Soru 18: Darwin devrimi nasıl algılandı?
Soru 19: Ünlü “Oxford Tartışması” nasıl geçti?
Soru 20: Bağdaşmaz iki dünya mı?
Soru 21: Darwin yeterince anlaşılmış mıdır?
III. BÖLÜM
DARVİNCİLİKTE YETERSİZLİKLER

Soru 22: “Yaşam Savaşımı” nasıl yorumlandı?
Soru 23: Evrim sürecinde dayanışmaya yer yok mudur?
Soru 24: Evrim kuramının yol açtığı ikilem neydi?
Soru 25: “Darwincilik” nedir?
Soru 26: Darwin’in kalıtım bilgisi yeterli miydi?
Soru 27: Kalıtım nedir?
Soru 28: Mutasyon nedir?
Soru 29: Doğal seleksiyonun bilimsel konumu nedir?
Soru 30: Evrim bir amaca yönelik midir?
Soru 31: Evrim rastlantı varyasyonlarla açıklanabilir mi?
Soru 32: Doğal süreçleri tümüyle ereksiz saymak yerinde
midir?
Soru 33: Daha doyurucu bir açıklama gereği var mıdır?
IV. BÖLÜM
EVRİM KURAMININ BİLİMSEL KONUMU

Soru 34: Evrim kuramına tepkilerin kaynağı nedir?
Soru 35: Bilimsel eleştiriler nasıl yorumlanmalıdır?
Soru 36: Lamarck’ın evrim kuramını nasıl niteliyebiliriz?
Soru 37: Evrim, kanıtlanmış bir olgu değil midir?
Soru 38: Fosillerden ne öğreniyoruz?
Soru 39: Yapısal benzerlikler ne göstermektedir?
Soru 40: Başka kanıtlar yok mu?
V. BÖLÜM
YAŞAMIN KÖKENİ

Soru 41: Nesnelerin kökeni nedir?
Soru 42: Yaşamın kökeni nedir?
Soru 43: Canimin kaynağı cansız madde midir?
Soru 44: Canlı – cansız ayırımı kesin değil midir?
Soru 45: Uzay molekülleri ne göstermektedir?
Soru 46: Laboratuvarda canlı üretilebilir mi?
Soru 47: Virüsler neyi kanıtlamaktadır?
Soru 48: Gizemli kavramların sonu mu?
VI. BÖLÜM
İNSANIN BİYOLOJİK EVRİMİ

Soru 49:Teoloji insanın konumu konusunda niçin duyarlıdır?
Soru 50: İnsanla maymun akraba mıdır?
Soru 51: Maymunla insanın yakınlık derecesi nedir?
Soru 52: Kromozomlardan ne öğreniyoruz?
Soru 53: Paleontolojik araştırmalar ne göstermektedir?
Soru 54: Homo Habilis, Homo Erectus, Sonrası?
Soru 55: İnsanın ayırıcı özelliği yok mudur?
Soru 56: Evrim sürekli bir ilerleme midir?
Soru 57: İnsan evrimi açıklanabilir mi?
Soru 58: İnsanın biyolojik evrimi neden durma noktasına gelmiştir?

VII. BÖLÜM
İNSANIN KÜLTÜREL EVRİMİ

Soru 59: İnsanın doğadaki konumu nedir?
Soru 60: İnsanı canlılar dünyasından niçin koparamayız?
Soru 61: İnsanla hayvanlar arasında psikolojik benzerlikler
var mıdır?
Soru 62: İnsanın konumu nedir?
Soru 63: İnsanın ayırıcı özelliği yok mudur?
Soru 64: Kültürel yaşamın biyolojik temeli var mıdır?
Soru 65: Antropolojiden ne öğreniyoruz?
Soru 66: Kültürel kalıtımın ayırıcı özelliği nedir?
Soru 67: Düşünce fizyolojiye indirgenebilir mi?
Soru 68: Darwin’i düşünür olarak nasıl niteleyebiliriz?
VIII. BÖLÜM
TANRISAL DİZAYN

Soru 69: Düzen, Tanrısal varlığın kanıtı mıdır?
Soru 70: Doğal seleksiyon düzenleyici midir?
Soru 71: Doğal seleksiyonu işleten nedir?
Soru 72: Küçük bir varyasyon nasıl önemli olabilir?
Soru 73: Çelişki nerededir?
Soru 74: Doğal seleksiyon her zaman uyum sağlar mı?
Soru 75: Uyum bir planı mı yansıtmaktadır?
Soru 76: Voltaire’in isyanı neye?
IX. BÖLÜM
YARATILIŞÇI SAVLAR VE TAKTİKLER

Soru 77: Yaşam anlık bir yaratmayla mı ortaya çıktı?
Soru 78: Türler sabit midir?
Soru 79: Bilimde çarpıtma taktiğine yer var mıdır?
Soru 80: Mantık oyunu mu?
Soru 81: Olgular yadsınabilir mi?
Soru 82: Mutasyon yenilik getirmez mi?
Soru 83: Yenilik yalnızca yaratmayla mı olasıdır?
Soru 84: Doğal seleksiyon yeniliğe yol açmaz mı?
Soru 85: Fosiller evrimi kanıtlamıyor mu?
Soru 86: Faşizm’den evrim kuramı mı sorumludur?
Soru 87: Evrim bir din midir?
Soru 88: Yanlışlanma olasılığından yaratılışçılar ne anhyor?
X. BÖLÜM
İDEOLOJİ BUYRUĞUNDA BİLİM

Soru 89: Sorun nedir?
Soru 90: Neo-Mendelizm’den ne anlıyoruz?
Soru 91: Michurinizm nedir?
Soru 92: İdeolojinin buyruğuna giren bilim ne olur?
XI. BÖLÜM
BİLİM İLE İDEOLOJİ

Soru 93: Bilim ile ideoloji niçin bağdaşmaz?
Soru 94: İdeolojinin bilimsellik savı için ne diyeceğiz?
Soru 95: Bilimin ideolojik olduğu savı doğru mudur?
Soru 96: Bilim felsefesinden beklenen nedir?
XII. BÖLÜM
BİLİM İLE DİN

Soru 97: Bilim ile din ne yönden bağdaşmaz?
Soru 98: Teolojinin tepkisi neye yöneliktir?
Soru 99: Teolojinin “Bilimsellik” savı geçerli midir?
Soru 100: Barışma olanağı var mı?

3 YORUMLAR

 1. Evrim, ispatlanmış bir teoridir.

  Biyolojide evrim;canlı türlerinin nesilden nesile kalıtsal değişime uğrayarak ilk halinden farklı özellikler kazanması.

  Bir örnek ;
  Balina ‘ların karada yürüyen ve avlanan canlı bir varlıktan, denizde yüzen ve avlanan bir başka canlı varlığa evrim geçirdiği, bilimsel olarak kanıtlandı.
  Balinalar,türü devam eden, içlerinde ara-geçiş özelliklerinin barındığı, yaşayan fosillerdir.

 2. henüz lise yıllarımdayken okumuştum bu kitabı. evrim teorisinin geçmişini ve şimdisini güzel özetliyordu. iki buçuk sene kadar önce bir daha rastgelip inceledim. gerçekten evrimi öğrenmek isteyenler için temel kaynaklardan birisidir.
  yazarını 2009 yılı martında kaybettik. ama eseri daima evrimci bilim adamları arasında varlığını sürdürecek.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here