Aklın Yıkımı – Georg Lukacs

Georg Lukacs, Aklın Yıkımı’nın (Die Zerstörung der Vernunft) tartışmalı bir kitap olduğunu söylemekten çekinmez. Horkheimer’ın Akıl Tutulması’ndan yedi yıl sonra, 1952’de tamamlanan yapıt Alman usdışıcılığının tarihçesini tarihsel materyalizmin inceleme araçlarıyla yeniden değerlendirir. Lukacs ender rastlanan bir bilgi ve farkındalık sergileyerek faşizmin canavarlıklarının yaşlı Schelling, Schopenhauer ve Nietzsche’ye kadar geri uzanan bir dönemde atılan tohumlarını araştırır. Alman olmamasına karşın Kierkegaard da yirminci yüzyıl düşüncesi üzerinde olağanüstü etkisi açısından uzun uzadıya tartışılır. Lukacs I. Dünya Savaşı öncesinin felsefe ve toplumbilimi ele alırken özellikle George Simmel ve Max Weber gibi Almanya’nın önde gelen düşünürlerinden kişisel tanışıklıkla söz eder. Kitabın ırk kuramının on sekizinci yüzyıldaki köklerinden başlayan gelişimini çizen son bölümünün ardından zamanımız için bir uyarı özelliği taşıyan doyurucu bir sonsöz gelir. Usdışı eğilimlere karşı Alman yatkınlığını açıklayan özel tarihsel koşullar bulunmasına karşın hiçbir ülke bağışıklık konusunda emin olamaz.
Lukacs’ın seçilmiş düşünürlerde ortaya koyduğu karanlıkçılık, kendinden hoşnutluk, umutsuzluk ya da kiniklik eğilimlerine karşın yazar onların yapısal başarılarını yadsımaya çalışmaz. Lukacs, Pietro Nenni’yle birlikte son uluslararası barış hareketlerinde, insanlığın rehber ışığı olarak, bilinçli aklın (kötüye kullanılmaya her zaman açık olan) kitle duygusunun yerini almasının ilk işaretini görür. Genç Hegel’le birlikte yazarın başyapıtlarından biri olan ve 2 cilt olarak yayımladığımız Aklın Yıkımı baştan sona yazarın gelecekteki uygar yaşama ilişkin ciddi kaygılarını dile getirir.

Kitabın Künyesi
Aklın Yıkımı (Die Zerstörung der Vernunft)
Georg Lukacs
Payel Yayınları
Çeviren: Ayşen Temşen Kapkın – 402 sayfa,
Baskı Tarihi: Nisan 2006

İçindekiler
Emperyalist Almanya’da Dirimselcilik
1. Dirimselciliğin Özü ve İşlevi
2. Emperyalist Dirimselciliğin Kurucusu Olarak Dilthey
3. Savaş Öncesi Dönemde Dirimselcilik (Simmel)
4. Savaş ve Savaş Sonrası Dönem (Spengler)
5. Dirimselci “Göreli İstikrar” Felsefesi (Scheler)
6. Asalaksal Öznelciliğin Büyük Perhiz Çarşambası (Heidegger, Jaspers)
7. Faşizm öncesi ve Faşist Dirimselcilik (Klages, Jünger, Baeumler, Boehm, Krieck, Rosenbcrg)

Yeni-Hegelcilîk
Emperyalist Dönemin Alman Toplumbilimi
1. Toplumbiliminin Kökenleri
2. Alman Toplumbiliminin Başlangıcı (Sclımoller, Wagner ve Diğerleri)
3. Ferdinand Toennies ve Yeni Alman Toplumbilimi Okulunun Kuruluşu
4. Wilhelm Döneminde Alman Toplumbilimi (Max Weber )
5. Liberal Toplumbilimin Acizliği (Alfred Weber, Mannheim)
6. Faşizm Öncesi ve Faşist Toplumbilim (Spann, Freyer, Cari Sclımitt)

Sosyal Darwincilik, Irk Kuramı Ve Faşizm
1. On Sekizinci Yüzyılda Irk Kuramımn Başlangıçları
2. Gobİneau’nun Irk Kuramı Savı
3. Sosyal Darvvincİlik (Gumplüwicz, Ratzenhofer, Woltnıann)
4. Çağdaş [rkç!l’l,ın Kurucusu H. S. Chamberlain
5. Alman Lınperyalist Felsefesinin Demagojik Sentezi Olarak “Nasyonal-Sosyalist Felsefe”

s o ns ö z
Savaş Sonrası Usdışıcılık Üzerine
Kavramlar Dizini
Sözcük Dizini
Latince-Fransızca Terimler Dizini
Adlar Dizini

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here