Geç Barbarlık Çağı 2 / Planlama, Kurumsal Yapıda Dönüşüm ve Sanayileşme – Prof. Dr. Oktar Türel

ODTÜ İktisat Bölümü Emekli Öğretim Üyesi Prof. Oktar Türel’in 1979-2010 yılları arasında kaleme aldığı yazıların bir bölümünü kapsayan Geç Barbarlık Çağı-II, iki kesimden oluşmaktadır. “Planlama ve Kurumsal Yapıda Dönüşüm” alt başlığını taşıyan A Kesimi’nin ilk üç yazısı Türkiye’de merkezi iktisadi planlama (MİP) deneyimine ilişkindir. Bu yazılar Türkiye’nin “Planlı Dönem’inde (1960-80) benimsediği MİP ile hangi amaçlara, hangi araçları kullanarak erişmeye çalıştığını irdelemektedir. A Kesimi’nin ikinci üçlüsünde 1980 sonrası Türkiye’sindeki kurumsal değişmenin üç boyutu incelenmektedir: Kamu kesiminin yeniden yapılandırılması, Merkez Bankası’nın yeni bir yasal çerçeve altında neoliberal tutuculuğa kökten bağlanması ve bankacılığa neoliberal öğretiyle uyumlu bir düzenleme getirilmesi…

Kitabın “Büyüme ve Sanayileşme” başlıklı B Kesimi, büyüme sorunsalına odaklanan üç yazı ile başlamaktadır. Yedinci yazı, Marksgil iki sektörlü büyüme modelini gelişmekte olan bir ülke bağlamında formüle etmeye çalışmaktadır. “Keynesgil Altın Çağ” sonrasındaki büyüme örüntülerinin istihdama ve emek-sermaye ilişkilerine nasıl yansıdığı ve bunun Türkiye?deki emekçi örgütleri açısından neleri ima ettiği sekizinci yazıda ele alınmaktadır. Dokuzuncu yazı, Türkiye’nin 1948-76 dönemini izleyen otuz yılda niye tatminkar bir büyüme performansı sergileyemediğini açıklama denemesidir. B Kesimi’nin son üç yazısında Türkiye?nin sanayileşmesi üç farklı tarih kesitinde ve farklı bağlamlarda ele alınmaktadır. Onuncu yazıda 1970’li yılların kamu sınai yatırımları paketi üzerine bir değerlendirme sunulmaktadır. On birinci yazı, 1990’lı yılların başındaki bir “durum saptaması”dır ve Türkiye?nin gelecek yıllardaki uzmanlaşma eğilimlerini öngörmektedir. On ikinci ve son yazıda ise, günümüz sanayi politikalarının yatırım politikası bileşeni geçmiştekilerle karşılaştırılarak irdelenmektedir.

Kitabın Künyesi
Geç Barbarlık Çağı 2
Planlama, Kurumsal Yapıda Dönüşüm ve Sanayileşme
Oktar Türel
Yordam Kitap
1. Baskı, Şubat 2011, İstanbul
320 sayfa

Prof. Dr. Oktar Türel Hakkında Bilgi
ODTÜ İktisat Bölümü Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Türel, 1960?da İTÜ İnşaat Fakültesi?nden mezun oldu. İktisat yüksek lisans derecesini 1969?da Southampton Üniversitesi?nden (İngiltere), doktora derecesini 1976?da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi?nden (SBF) aldı. 1986?da doçentliğe, 1996?da profesörlüğe yükseldi. 2004 yılında ODTÜ?den emekliye ayrıldı.
1960 sonrasında kısa bir süre inşaat mühendisliği alanında çalışmakla birlikte, emeklilik öncesindeki meslek hayatının hemen tümünü iki kamu kuruluşunda geçirdi: Devlet Planlama Teşkilatı (1965-75; 1978-79) ve ODTÜ İktisat Bölümü (1975-77; 1980-2004). 1993-94 ve 1994-95 akademik yıllarında ODTÜ?den izinli olarak Londra?da yerleşik School of Oriental and African Studies?de konuk öğretim üyeliğinde bulundu.
Türel, emeklilik dönemindeki mesleki çalışmalarını, esas itibariyle, mensubu bulunduğu Türk Sosyal Bilimler Derneği ve Bağımsız Sosyal Bilimciler Grubu bünyesinde sürdürmektedir. Bunlara ek olarak 2005-06 ve 2006-07 akademik yıllarında Ankara Üniversitesi/SBF?de, 2008-09 ve 2009-10 akademik yıllarında İstanbul Bilgi Üniversitesi?nde, 2009-2010 akademik yılında ise ODTÜ?de konuk öğretim üyesi olarak hizmet vermiştir.
Türel?in mesleki ilgileri makroiktisat, teknolojik gelişme ve sanayileşmenin iktisadı ile uluslararası siyasal iktisat üzerinde yoğunlaşmaktadır.

Yorum yapın

Daha fazla Ekonomi, Emek Tarihi / Teori, Politika
Geç Barbarlık Çağı 1 / Dünya ve Türkiye – Prof. Dr. Oktar Türel

ODTÜ İktisat Bölümü Emekli Öğretim Üyesi Prof. Oktar Türel'in 1979-2010 yılları arasında kaleme aldığı yazılardan yirmi üçünü Geç Barbarlık Çağı...

Kapat