Köylü İsyanlarından Fransız Devrimine (Devrimci Halk Hareketleri Tarihi 1) – Murray Bookchini

Yirminci yüzyılın en önemli “aykırı” düşünürlerinden biri olan Murray Bookchin’in, devrimci geleneğin zayıflaması, devrimler çağının eski ve yeni kuşakların bilincinden/belleğinden silinmeye yüz tutması karşısında duyduğu derin kaygı sonucu kaleme aldığı bu dört ciltlik anıtsal eser, o büyük devrimlerin özneleri olan halkların/kitlelerin/”taban” oluşumlarının kurumsal ve örgütsel yapılarına ışık tutmakta, her bir devrimin arka planındaki toplumsal, ekonomik, kültürel ve politik gelişmelere odaklanmaktadır. Bu devrimler -kapitalizmin ne’liğine ilişkin açık bir fikre sahip olmasa ve hatta genellikle modern kapitalizmin önünü açsa da? kapitalizmin ahlaki, politik ve toplumsal birer alternatifi olarak gelişmiş; bugünün bireysel çıkarı gözeten, yarışmacı, daha fazla mülk edinme peşinde koşan egemen anlayışla tersleşmiştir.

“Varolan durumun” zaten “olması gereken şey” olduğu yolundaki teleolojik inanç, egemen paradigmanın işine gelen büyük bir yalandır. “Varolan”a eleştirel bakışla karşı çıkan, özgürleştirici bir “ne olmalı” arayışı ise somut ifadesini devrimci halk hareketlerinde bulmuştur. Halk devrimcileri, ne yaptıklarına ve amaçlarının ne olduğuna ilişkin düşüncelerini kitapçıklarında, konuşmalarında, manifestolarında ve eylemlerinde çok etkileyici bir biçimde sunmuşlardır. Yazar, bu adanmış insanların eylem ve etkinliklerini, o isyan ve savaş günlerinde onlarla birlikte omuz omuza mücadele eden birinin ruh haliyle anlatmaktadır. Unutuş’a karşı savaşın bizatihi devrimci bir tutum olduğunun bilinciyle…

Murray Bookchin’un son yayınlanmış çalışması olan ve dört ciltten oluşan, Devrimci Halk Hareketleri Tarihi farklı bir dünya tarihi anlatıyor.
(Tanıtım Bülteninden)

Kitabın Künyesi
Köylü İsyanlarından Fransız Devrimine
(Devrimci Halk Hareketleri Tarihi 1)
Murray Bookchin
Çeviri : Sezgin Ata
Dipnot Yayınları / Tarih Dizisi
Ankara, Haziran 2012, 1. Basım
470 sayfa

İÇİNDEKİLER

TÜRKÇE BASIMA ÖNSÖZ/ Janet Biehl

ÖNSÖZ

GİRİŞ: TABANDAN GELEN DEVRİM

I. KISIM

KÖYLÜ İSYANLARI

1. BÖLÜM

GEÇ ORTAÇAĞ İSYANLARI

Feodal Toplum

Eşitlikçi Bir Miras

İngiliz Köylü Ayaklanması

Taborit Ayaklanması

Fransız Jacquerie?si ve Étienne Marcel

Karma Bir Ekonomi

Flaman Ayaklanmaları

2. BÖLÜM

ALMAN KÖYLÜ SAVAŞLARI

Bundschuh

Reformasyon

Luther ve Swabia Birliği

Köylü Savaşının Kapsamı

Memmingen Maddeleri

Köylülerin Müttefikleri ve Düşmanları

Köylü Askerler

Askeri Olaylar

II. KISIM

İNGİLİZ DEVRİMİ

3. BÖLÜM

TİCARETİN YÜKSELİŞİ: HOLLANDA

AYAKLANMASI VE TUDOR İNGİLTERE?Sİ

Hollanda Ayaklanması

Tudor İngiltere?si

İngiliz Protestanlığı

Toplumsal Koşullar

4. BÖLÜM

?SARAY?A KARŞI ?TAŞRA?

Stuart Merkeziyetçiliği

Charles?ın Kişisel Yönetimi

Uzun Parlamento

Güçlerin Birleşmesi

5. BÖLÜM

DÜZLEYİCİLER VE YENİ MODEL ORDU

Birinci İç Savaş

Yeni Model Ordu

Düzleyiciler

Ordudaki Düzleyiciler

6. BÖLÜM

PUTNEY MÜZAKERELERİ

Cromwell ve ?Demokratik Parti?

Putney Müzakereleri

Buluşma

7. BÖLÜM

KRALIN ÖLDÜRÜLMESİ VE YENİLGİ

Düzleyiciler ve İkinci İç Savaş

Eksik Parlamento

Düzleyicilerin Yenilgisi

8. BÖLÜM

BİNYILCI MEZHEPLER VE CROMWELL?Cİ YÖNETİMLER

Beşinci Monarşinin Adamları

Yaygaracılar

Kazıcılar

Barebone Parlamentosu ve Naiplik Dönemi

Son Olaylar

Devrim?in Sonuçları

III. KISIM

AMERİKAN DEVRİMİ

9. BÖLÜM

?DEVRİM GİBİ BİR ŞEY?

Başkaldırının Kökenleri

New England Kent Meclisleri

Yeni Koloni Yerleşimleri

İsyancı Bir Halk

10. BÖLÜM

KOLONİ DİRENİŞİ

Vergilendirmeye Direniş

Koloni Ayaklanması

Kıta Kongresi

11. BÖLÜM

DEVRİMCİ İDEOLOJİ

Paine?nin Common Sense?i

Bağımsızlık

12. BÖLÜM

GÜVENLİK KOMİTELERİ VE MİLİSLER

Milisler ve Kralcılar

13. BÖLÜM

İÇ DEVRİMLER

New York: Radikal Vatanseverler ve Muhafazakâr Whig?ler

Carolina?lar: Ücra Bölge Kralcılığı

Ücra Bölge Vatanseverleri

Pennysylvania Demokrasisi

İç Devrimlerin Yarattığı Sonuçlar

14. BÖLÜM

SHAYS AYAKLANMASI VE 1789 ANAYASASI

Konfederasyon Maddeleri

Newburgh

Shays Ayaklanması

1789 Anayasası

IV. KISIM

FRANSIZ DEVRİMİ

15. BÖLÜM

ANCIEN RÉGIME

Bir Burjuva Devrimi?

1789 Fransa?sının Evrimi

Toplumsal ve Politik Koşullar

Tüketim ve Statü Kültürü

Tarım Dışı Ekonomi

16. BÖLÜM

AYAKLANMANIN KÖKENLERİ

Soyluların Ayaklanması

Etats généraux

Bastille?in Alınışı

Paris?liler

17. BÖLÜM

1789-1790 JOURNÉELERİ

Taşradaki Ayaklanmalar

?Feodaliteden Arınma?

Versay Üzerine Yürüyüş

Yeni Hükümet Yapısı

Federasyonlar

Ulusal Meclis

18. BÖLÜM

CUMHURİYET?E DOĞRU

Varennes?e Kaçış

Yasama Meclisi ve Avrupa Savaşı

10 Ağustos Journéesi

19. BÖLÜM

PARİS SEKSİYONLARI

Eylül Katliamları

Konvansiyon

Seksiyon Demokrasisi

Yoksulluk ve Devrim

Öfkeliler

20. BÖLÜM

2 HAZİRAN 1793 AYAKLANMASI

Belirsizlik Durumundaki Devrim

Évêché Meclisi

Ayaklanmaya Giden Yol

31 Mayıs-2 Haziran Journéesi

Sonraki Olaylar

21. BÖLÜM

TERÖR VE THERMİDOR

Öfkelilere Saldırı

Hébert?çi Ara Dönem

Seksiyonlara Karşı

Terör

Hébert?çilerin Düşüşü

Danton?cuların Düşüşü

Robespierre?nin Düşüşü

Thermidor

YARARLANILAN ESERLER HAKKINDA

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here