Lenin: Tolstoy ve İşçi sınıfının mücadelesi

TOLSTOY VE İŞÇi SINIFININ MÜCADELESi
Tolstoy egemen sınıfları olağanüstü bir güç ve içtenlikle yermiş ; günümüz toplumunun ayakta durmasına yardım eden kilise, adalet, militarizm, «yasal» evlilik, burjuva bilimi gibi tüm kurumların iç yalanını çarpıcı bir biçimde belgelemiştir. Böyle olmakla birlikte, Tolstoy’un öğretisi, yaşamla, emekle ve bugünkü düzenin mezar kazıcısı durumunda bulunan işçi sınıfının mücadelesiyle tam bir uyuşmazlık halindedir.
Peki ama, Leon Tolstoy’un öğütlerinin yansıttığı görüş hangi görüştür? Bugünkü yaşamın efendilerinden öteden beri nefret eden, ancak, bu efendilere karşı girişilecek bilinçli ve tutarlı mücadeleye, sonuna kadar ve amansızca sürdürülecek kavgaya henüz ulaşmamış olan o Rus halk yığınları, o milyonlarca insan Tolstoy’un ağzı ile konuşuyorlardı.

Büyük Rus devriminin tarihi ve ulaştığı sonuç bilinçli sosyalist işçi sınıfı ile eski düzenin kararlı savunucuları arasında bulunan kitlenin ne gibi bir nitelik taşıdığını açıkça göstermiştir. Bu kitle -özellikle köylülük- eski koşullara karşı beslediği nefretin ne kadar büyük olduğunu, bugünkü düzenin ağırlığını nasıl duyduğunu, bundan kurtulup daha iyi bir yaşama kavuşmak isteğinin ne kadar sınırsız olduğunu göstermiştir.
Bu kitle, aynı zamanda, duyduğu kinde yeterince bilinçli, verdiği mücadelede de pek tutarlı olmadığını, daha iyi bir yaşam uğruna giriştiği kavgasında çok sınırlı kaldığım yine bu devrim sırasında kanıtlamıştır.
En derin katmanlarına varıncaya kadar, kaynaşmakta olan geniş halk yığınları hem bütün güçsüzlükleri, hem de bütün kudretiyle Tolstoy’un öğretisinde yansımıştır.
Rus işçi sınıfı Leon Tolstoy’un eserlerini incelemekle, nasıl kendi düşmanlarını daha iyi. tanımasını öğreniyorsa, tüm Rus halkı da kurtuluş kavgasını . sonuna kadar götürmesine engel olan kendi öz güçsüzlüğünün nerden ileri geldiğini
öğrenmek zorundadır. İleriye doğru atılımlar yapabilmek için bunu anlamak gerekir.
Bu ileri doğru yürüyüş, Tolstoy’un «evrensel bilinç,» “ya­şamın ustası” olduğu yargısına varanların tümü tarafından kösteklenmiştir. Tolstoy öğretisinin devrime karşı olan yö­nünü kullanmak isteyen liberallerin bilerek yaydıkları bir yalandır bu. Tolstoy hakkındaki bu “yaşamın ustası” yalanını, liberallerden sonra birkaç eski sosyal-demokrat da tekrarlayıp durmaktadırlar.
Rus halkı kurtuluşa, ancak ve ancak, daha iyi bir yaşam için kavga vermeyi Tolstoy’un yanında değil, oynadığı rol Tolstoy tarafmdaiı anlaşılınayan ve Tolstoy’un nefret ettiği eski dünyayı yıkma yeteneğinde olan o biricik sınıfın yanında, proletaryanın yanında öğrenmesinin gerekliliğini anlayacağı zaman kavuşacaktır.

Lenin
Raboçaya Gazeta Sayı 2, 18 .(31)
Aralık.
V,. I. Lenin, Eserler, Paris-Mos­kova, c. 1 6, s. 375-376.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here