Türkiye İşçi Partisi Radyoda – Proletaryanın Büyülü Kutusu

13 Şubat 1961’de kurulan Türkiye İşçi Partisi, Türkiye siyasal tarihinin en önemli olaylarından biridir. TİP’in gelişip güçlenmesinde parti sözcülerinin efsanevi radyo konuşmalarının çok önemli bir yeri vardır. Türkiye proletaryasının sözcüleri, 1961-1971 döneminde, bambaşka bir dile, bambaşka bir seslenişe ve bambaşka bir içeriğe sahip konuşmalarıyla o zamana kadar devletin ağzı olan radyoyu ‘proletaryanın büyülü kutusu’na çevirmişlerdi.

Proletaryanın Büyülü Kutusu, TİP sözcülerinin altı seçim için yaptıkları efsanevi radyo konuşmalarının metinlerini içermekle kalmıyor. Mehmet Ali Aybar’dan Yaşar Kemal’e, Kemal Türkler’den Can Yücel’e, Rıza Kuas’tan Hamdoş’a, Tarık Ziya Ekinci’den Çetin Altan’a TİP’in çok etkili hatiplerinin radyoda yaptığı konuşmaların ses kayıtlarını da içinde barındırıyor. Bu tarihî konuşmalar karekodlar aracılığıyla dinlenebiliyor.

Proletaryanın Büyülü Kutusu’nun sayfalarından dinlenebilen radyo konuşmaları, onları dinlemeseler hayatları normalde bambaşka yönde akabilecek gençleri, aydınları, işçileri ve köylüleri sosyalist mücadelenin içine çekmiş ve TİP bayrağı altında toplayabilmişti. Proletaryanın Büyülü Kutusu sosyalistlerin devlet radyosundan yaptıkları konuşmalarla hayatı değişen insanların öykülerinı anlattığı gibi bu konuşmaları yapan kişilerin portrelerine de yer veriyor. Kitapta Şekibe Çelenk’ten Mehmet Ali Aybar’a, Behice Boran’dan Hamdoş’a, Nazife Cemgil’den Kemal Türkler’e, Yaşar Kemal’den Can Yücel’e, Hasan Hüseyin Korkmazgil’den Tarık Ziya Ekinci’ye tam 43 portre yer alıyor.

Proletaryanın Büyülü Kutusu’nun sayfalarında size Hamdoş’un masum ve cesur sesi, Abidin Dino’nun eşsiz desenleri, Moris Gabbay’ın tarihî fotoğrafları ve titiz bir araştırmanın zengin bilgisi eşlik ediyor. Büyülü bir yolculuk sizi bekliyor…


ÖNSÖZ
ATTİLA AŞUT, GÖKHAN ATILGAN
PROLETARYANIN BÜYÜLÜ KUTUSU

13 Şubat 1961ʼde 12 işçi-sendikacı tarafından kurulan Türkiye İşçi
Partisiʼnin Türkiye siyasal hayatında çok önemli bir yeri vardır. 1920ʼlerde başlayan işçi sınıfı mücadelesinin mirasını yüklenen Türkiye İşçi
Partisi genellikle Gogolʼün Paltoʼsuna benzetilir. Dostoyevski hem Rus
hem dünya edebiyatında büyük önem taşıyan gerçekçilik akımının köklerinin Palto öyküsüne dayandığını vurgulamak için, “Hepimiz Gogolʼün
Paltoʼsundan çıktık” demiştir. Paltoʼnun edebiyatta gerçekçiliğin kaynağı
olması gibi Türkiye İşçi Partisi de kendinden sonra gelen sosyalist hareketlerin dölyatağıdır.
2021 yılı, Türkiye İşçi Partisiʼnin 60. kuruluş yıldönümüdür. TİP sözcülerinin efsanevi radyo konuşmalarına odaklanan Proletaryanın Büyülü
Kutusu, TİPʼin 60. yıldönümü için hazırlanmış ve en başta bu tarihi yaratanlara armağan edilmiştir.
Türkiyeʼnin 1960ʼlı yıllarında radyo en önemli iletişim aracıydı. Televizyon yayınları bu on yılın sonlarına doğru başlamıştı. Özel radyo kanalları ise henüz hayal bile edilemiyordu. Okuryazarlık oranı aşırı derecede düşüktü. Bu koşullarda Türkiye halkının başlıca haber ve bilgi kaynağı devlet radyosuydu.
Radyo, 1961 yılına gelinceye dek devletin ve egemen sınıfl arın ağzıydı.
Fakat mikrofonların başına Türkiye İşçi Partisi sözcüleri geçince, devlet
radyosu bir anda “proletaryanın büyülü kutusu”na dönüştü!

Türkiye İşçi Partisi sözcüleri, devlet radyosunda yaptıkları konuşmalarla yepyeni bir siyaset dili ve etkileyici bir siyasal seslenme biçimi oluşturdular. Dükkânlarında işlerini yapan manavlar, terziler, kunduracılar,
fırıncılar; araçlarını süren şoförler; kahvehanede sohbette ya da oyunda
vakit öldüren köylüler; şehirlerin caddelerinde neşeyle yürüyen gençler; evlerine yorgun argın dönen işçiler; eviçlerinde ter döken kadınlar
sosyalistlerin radyodan süzülen sesini duyduklarında, sanki o zamana
dek hiç bilmedikleri bir âlemin içine girdiler. Sosyalistlerin devlet radyosundan halka ulaşan ilk cümleleri birçok gencin, işçinin, zanaatkârın
ve köylünün hayatını değiştirdi. Bu insanlar daha sonra kendi öz partilerine yöneldiler; Türkiye İşçi Partisiʼni aradılar, buldular, kurdular ve
büyüttüler…
Türkiye İşçi Partisiʼnin tarihinde önemli yeri olan radyo konuşmalarıyla
ilgili şimdiye dek üç kitapçık çıktı. Bunlardan ilk ikisi TİPʼin kendi yayınıydı. Birincisi 1964ʼte yayımlanan Türkiye İşçi Partisi: Yurt Sorunları ve
Çözüm Yolları başlıklı broşürdü. Bu broşür, 1963ʼteki yerel seçimlerde
TİP sözcülerinin yaptığı radyo konuşmalarından oluşuyordu. İkincisi
1965 genel seçimleri için yapılmış radyo konuşmalarını içeren Yaşasın
Emekçiler, Yaşasın Türkiye adlı broşürdü. Üçüncüsü ise 2019 yılında yayımlanan ve Abdullah Nefes tarafından ilk iki broşürün bir araya getirilmesiyle oluşan kitapçıktı.
Yedi bölümden oluşan Proletaryanın Büyülü Kutusu, bunlardan çok farklı
bir kitap.
Kitabın “Nağmeler” başlığını taşıyan bölümünde, Erdem Buriʼnin yazıp
Tülay Germanʼın seslendirdiği ve TİPʼin seçim şarkısı olarak da kullanılan “Yarının Şarkısı” ile Can Yücel tarafından yazılıp Barış Özgenç tarafından bu kitap için özel olarak seslendirilen “TİP Türküsü” adlı şiir yer
alıyor. Tarihsel değeri de olan bu iki sanat ürünü, karekod aracılığıyla
dinlenebiliyor.
İkinci Bölümde Gökhan Atılganʼın “TİPʼin Radyo Konuşmaları: O Koyu
Günlerden Yarına Ses Veren” başlıklı makalesi yer alıyor.
“Sesler” başlığını taşıyan Üçüncü Bölümde, TİPʼin 9 Temmuz 1961ʼdeki
Anayasa Referandumu, 17 Kasım 1963ʼteki Yerel Seçimler, 10 Ekim
1965ʻteki Milletvekili Genel Seçimleri, 5 Haziran 1966ʼdaki Kısmi Senato Seçimleri, 2 Haziran 1968ʼdeki Kısmi Senato Seçimleri ve 12 Ekim
1969ʼdaki Milletvekili Genel Seçimleri için yaptıkları radyo konuşmalarının metinleri yer alıyor. Toplamda beş seçim ve bir de referandum
için yapılan 77 konuşmanın metinlerine büyük ölçüde ulaştık. Fakat
1966 seçimleri için ancak dört konuşmanın tam metnini edinebildik.
İki metnini tam olarak yayımlayabildiğimiz 1968 seçimlerine ait konuşmaların kalan kısmını ise TİP Haberleri dergisinden naklettik. 1961,
1966 ve 1969 radyo konuşmalarının ilk kez bu kitapta yayımlandığını belirtmek isteriz. Ayrıca Behice Boranʼın 1968ʼdeki radyo konuşması da ilk
kez bu kitapla okuyucuya ulaşıyor. “Sesler”in bütün kısımları, seçimin
yapıldığı koşulları yansıtan bağlam bilgilerinin yer aldığı “Giriş” yazılarıyla başlıyor. Bu bölümdeki metinlerden bazıları da konuşmacıların
( Kemal Türkler, Sina Pamukçu, Mehmet Ali Aybar, Yaşar Kemal, Rıza
Kuas, Hamdoş, Can Yücel, Çetin Altan, Muzaff er Karan ve Tarık Ziya
Ekinci) kendi sesinden karekodlar aracılığıyla dinlenebiliyor.
“Sözler” başlığını taşıyan Dördüncü Bölümde TİPʼin 1963, 1965, 1966,
1968 ve 1969 seçim bildirileri yer alıyor. Seçim bildirileri, radyo konuşmalarının ana çerçevesini oluşturdukları için Üçüncü Bölümle kendiliğinden ilişkileniyor.
TİP adına radyo konuşması yapan 43 kişinin portrelerinin yer aldığı Beşinci Bölüm, “Yüzler” başlığını taşıyor.
Altıncı Bölüm, “Ekler”. Bu bölümde TİPʼin 1961-1969 dönemindeki radyo
konuşmalarına ilişkin bazı belgeler bulunuyor. Bu belgeler hem TİPʼin
tarihine hem de dönemin Türkiyeʼsine birçok yönden ışık tutuyor.
Sosyalist mücadeleye 1963 yılında tesadüfen dinlediği bir radyo konuşmasıyla katılan ve 1969ʼda TİPʼin radyodaki sözcülerinden biri olan Attila
Aşutʼun Gökhan Atılganʼın sorularına verdiği yanıtlardan oluşan söyleşi,
kitabın Yedinci Bölümünü oluşturuyor. Bu uzun söyleşi, Aşutʼun Türkiye
İşçi Partisiʼndeki yöneticilik dönemiyle ilgili önemli tanıklıklar içeriyor.
Tüm bölümler boyunca okurlarımıza, Abidin Dinoʼnun Sosyal Adalet
dergisi için çizdiği desenler ve çoğu Moris Gabbayʼa ait fotoğrafl ar eşlik
ediyor.
Proletaryanın Büyülü Kutusu için uzun bir teşekkür listemiz var.
Erden Akbulut, Bülent Erdem, Hayri Erdoğan, Ezgi Kaya Hayatsever, Sibel Nart, Şadi Aycan, Şendoğan Yazıcı, Gökay Gürbüz ve Moris Gabbayʼa;
kurumsal olarak da Türkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfıʼna (TÜSTAV)
özel teşekkürlerimizi sunarız. TÜSTAV, bize görsel ve işitsel arşivini açmasının yanı sıra gereksinim duyduğumuz belgeler konusunda da salgın
hastalık koşullarına rağmen mükemmel bir destek sağladı. TÜSTAV Arşivinden kullandığımız 1965 seçimlerine ait radyo konuşmalarını kaydeden Kemal Tanındıʼyı saygıyla anarız. Yaşar Kemalʼin 31 Mayıs 1966ʼdaki
radyo konuşmasını kaydeden Fevzi Ulusʼu saygıyla anar, bu kaydı bize
ulaştıran Serdar Ateşerʼe teşekkür ederiz.
Kitabın hazırlanması sırasında gördüğümüz yardımları, destekleri ve
katkılarından ötürü Abdurrahman Atalay, Arzu Kalkan, Ahmet Öztürk,
Alican Özer, Arda Türkoğlu, Azime Korkmazgil, Bahri Eren, Burak Durmaz, Emin Karaca, Güllü Aybar, Halil R. Güven, İbrahim Dizman, Mehmet Sobacı, Mete Karakul, Murat Koğacıoğlu, Murat Özveri, Oğuzhan
Burak, Önder Çağlar, Serpil Çelenk Güvenç, Şebnem Şeft alioğlu, Taylan
Cemgil, Tuncer Eşsizhan ve Zafer Aydınʼa teşekkürler…
Birkaç yıla yayılan uzun ve yorucu bir çalışmanın ürünü olan bu kitap, inanıyoruz ki kendi alanında önemli bir boşluğu dolduracak ve
Türkiyeʼnin toplumsal tarihine ilgi duyan okurların yanı sıra TİP Tarihi
üzerinde çalışanlar için de yararlı bir başvuru kaynağı olacaktır.
Proletaryanın Büyülü Kutusu için bir de e-posta adresimiz var:
proletaryaninbuyulukutusu@gmail.com
Kitapla ilgili yorumlarınızı, eleştirilerinizi, önerilerinizi bize iletebilir,
varsa elinizdeki metin, belge, fotoğraf ve başka kaynakları bizimle paylaşabilir ve böylelikle kitabın yeni baskılarına katkıda bulunabilirsiniz.
Mart 2021


TİP TÜRKÜSÜ
CAN YÜCEL
Milyonlarʼnız batsın, beyler
Eksik olsun altınlarʼnız
Hayat hakkı dâvam benim
İşim vardı, siz attınız
Taksilerʼniz batsın, beyler,
Sizin olsun lüks yatlar
Bir kap yiyʼcek dâvam benim
Açım diye bebem ağlar
Kurtulduysa bu yurt, beyler
Biz kurtardık kaçarken siz
Dönüp sonra nutuklarla
Toprağʼmızı mülk ettiniz
İster aptal bilin, beyler,
Yeşil deyin ister kızıl
Bir bildiği var halkın da
Yaşadığʼmız hayat değil
Ne partiymiş bunlar, beyler
Birbirʼne vur çıkmaz bir şavk
Kuran biziz, bizim bu TİP
Odur halkı kurtaracak
Çok kazanandan çok vergi
Göz nuru alın teri
Köylüye yer kentliye iş
Odur halkı kurtaracak
Kuran biziz, bizim bu TİP
Odur halkı kurtaracak


YARININ ŞARKISI
SÖZ VE MÜZİK: ERDEM BURİ
SÖYLEYEN: TÜLAY GERMAN
Bir şarkı olmalı
Özlemi söyleyen
Bu koyu günlerden
Yarına ses veren.
Bir sevgi olmalı
Senden de yükselen
Sonra benimle bir
Yarına yön veren.
Bir umut olmalı
Gözlerinde senin
Gözlerimde benim
Yarına erişen.
Bir yarın olmalı
Başka türlü bir şey
Bir aydın, bir güzel
Yarına varmalı.


Kitabın Künyesi
Türkiye İşçi Partisi Radyoda – Proletaryanın Büyülü Kutusu
Hazırlayanlar: Attila AŞUT-Gökhan ATILGAN
Yayınevi : Yordam Kitap
Sayfa Sayısı : 544
İlk Baskı Yılı : 2021
Baskı Sayısı : 1. Basım

İ Ç İ N D E K İ L E R
ÖNSÖZ Attila Aşut, Gökhan Atılgan ……………………………….. 13
Birinci Bölüm • NAĞMELER ………………………………………. 19
TİP TÜRKÜSÜ Can Yücel (Karekodla dinlenebilir) …………………….. 23
YARININ ŞARKISI Erdem Buri- Tülay German (Karekodla dinlenebilir) … 25
İkinci Bölüm • SUNUŞ
ʻO KOYU GÜNLERDEN YARINA SES VERENʼ Gökhan Atılgan ……….. 27
Üçüncü Bölüm • SESLER ………………………………………….. 71
9 TEMMUZ 1961 ANAYASA REFERANDUMU ……………………… 75
ʻEvet, Deʼ ………………………………………………………… 77
Sina Pamukçu (Karekodla dinlenebilir) ………………………………. 81
Kemal Türkler (Karekodla dinlenebilir) ……………………………… 84
17 KASIM 1963 YEREL YÖNETİM SEÇİMLERİ ……………………. 89
ʻOyunu Kendine Verʼ ……………………………………………. 91
Mehmet Ali Aybar ……………………………………………….. 95
Orhan Arsal …………………………………………………….. 101
Niyazi Ağırnaslı …………………………………………………. 105
Tahir Öztürk …………………………………………………….. 109
Şekibe Çelenk …………………………………………………….. 113
İbrahim Çetkin …………………………………………………… 117
Kemal Sülker …………………………………………………….. 121
Tarık Ziya Ekinci ………………………………………………… 124
Mehmet Ali Aybar ……………………………………………….. 128
Ahmet Top ………………………………………………………. 131
Rahmi Eşsizhan …………………………………………………. 135
Yaşar Kemal ……………………………………………………… 138
Esat Çağa ………………………………………………………… 142
Orhan Arsal ……………………………………………………… 146
Mehmet Ali Aybar ………………………………………………… 150
10 EKİM 1965 MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMLERİ ………………… 155
ʻElleri Nasırlılar Meclisʼeʼ ………………………………………… 157
Mehmet Ali Aybar (Karekodla dinlenebilir) …………………………… 163
Yaşar Kemal (Karekodla dinlenebilir) ………………………………… 170
Rıza Kuas (Karekodla dinlenebilir) …………………………………… 174
Hamdoş (Karekodla dinlenebilir) …………………………………….. 178
İbrahim Çetkin …………………………………………………… 182
Can Yücel (Karekodla dinlenebilir) …………………………………… 186
Çetin Altan (Karekodla dinlenebilir) …………………………………. 190
Muzaff er Karan (Karekodla dinlenebilir) ……………………………… 195
Tarık Ziya Ekinci (Karekodla dinlenebilir) ……………………………. 198
Behice Boran …………………………………………………….. 202
Mahmut Makal ………………………………………………….. 206
Sadun Aren ………………………………………………………. 211
Kemal Nebioğlu ………………………………………………….. 215
Çetin Altan ………………………………………………………. 219
Mehmet Ali Aybar ………………………………………………… 223
5 HAZİRAN 1966 KISMİ SENATO SEÇİMLERİ …………………….. 227
ʻBu, Böyle Sürüp Gidemezʼ ……………………………………….. 229
Nazife Cemgil ……………………………………………………. 233
Nihat Sargın …………………………………………………….. 236
Yaşar Kemal (Karekodla dinlenebilir) ………………………………… 241
Halit Çelenk ……………………………………………………… 245
2 HAZİRAN 1968 KISMİ SENATO SEÇİMLERİ …………………….. 249
ʻEzildiğin Yeter, Davran Artıkʼ ……………………………………. 251
Mehmet Ali Aybar ………………………………………………… 256
Rıza Kuas ……………………………………………………….. 265
Mehmet Ali Aslan ………………………………………………… 267
Celal Beyaz ………………………………………………………. 269
Yaşar Kemal ……………………………………………………… 271
Sadun Aren ………………………………………………………. 273
Hüsamettin Güven ……………………………………………….. 275
İhsani …………………………………………………………… 277
Naci Eren ………………………………………………………… 279
Murat Koğacıoğlu ………………………………………………… 281
Şinasi Kaya ………………………………………………………. 283
Hayrettin Abacı ………………………………………………….. 285
Behice Boran …………………………………………………….. 287
Çetin Altan ………………………………………………………. 291
Nihat Sargın …………………………………………………….. 293
12 EKİM 1969 MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMLERİ ………………… 295
ʻBeygire Değil, Adama Oy Verʼ ……………………………………. 297
Mehmet Ali Aybar ………………………………………………… 303
Tarık Ziya Ekinci …………………………………………………. 309
Rauf Çapan ……………………………………………………… 313
Fevzi Kavuk ……………………………………………………… 317
Hasan Hüseyin Korkmazgil ……………………………………….. 321
Naci Eren ………………………………………………………… 325
Nazife Cemgil ……………………………………………………. 329
Kemal Türkler ……………………………………………………. 333
Attila Aşut ……………………………………………………….. 337
Kemal Burkay ……………………………………………………. 341
Kemal Aksoy ……………………………………………………… 345
Rıza Kuas ……………………………………………………….. 349
Yaşar Kemal ……………………………………………………… 353
Mehmet Ali Aybar ………………………………………………… 357
Mehmet Ali Aybar ………………………………………………… 361
Dördüncü Bölüm • SÖZLER ……………………………………….. 365
1963 Seçim Bildirisi ………………………………………………. 368
1965 Seçim Bildirisi ………………………………………………. 375
1966 Seçim Bildirisi ………………………………………………. 399
1968 Seçim Bildirisi ………………………………………………. 402
1969 Seçim Bildirisi ………………………………………………. 408
TİPʼten Seçim Afişleri ……………………………………………. 429
Beşinci Bölüm • YÜZLER ………………………………………….. 435
Ahmet Top ……………………………………………………….. 438
Arslan Başer Kafaoğlu …………………………………………….. 438
Attila Aşut ……………………………………………………….. 439
Behice Boran …………………………………………………….. 441
Can Yücel ………………………………………………………… 442
Celal Beyaz ………………………………………………………. 443
Çetin Altan ………………………………………………………. 444
Esat Çağa ………………………………………………………… 446
Fahrettin Yakal …………………………………………………… 446
Fevzi Kavuk ……………………………………………………… 447
Halit Çelenk ……………………………………………………… 448
Hamdoş ( Hamdi Doğan) ………………………………………….. 449
Hasan Hüseyin Korkmazgil ……………………………………….. 449
Hayrettin Abacı ………………………………………………….. 451
Hüsamettin Güven ……………………………………………….. 451
İbrahim Çetkin …………………………………………………… 453
İbrahim Güzelce …………………………………………………. 454
İhsani …………………………………………………………… 454
Kemal Aksoy …………………………………………………….. 456
Kemal Burkay ……………………………………………………. 456
Kemal Nebioğlu …………………………………………………… 457
Kemal Sülker …………………………………………………….. 458
Kemal Türkler ……………………………………………………. 459
Mahmut Makal ………………………………………………….. 460
Mehmet Ali Aslan ………………………………………………… 462
Mehmet Ali Aybar ………………………………………………… 463
Murat Koğacıoğlu ………………………………………………… 464
Muzaff er Karan …………………………………………………. 465
Naci Eren ………………………………………………………. 465
Nazife Cemgil …………………………………………………… 466
Nihat Sargın …………………………………………………….. 467
Niyazi Ağırnaslı ………………………………………………….. 468
Orhan Arsal ……………………………………………………… 469
Rahmi Eşsizhan ………………………………………………….. 470
Rauf Çapan ……………………………………………………… 471
Rıza Kuas ……………………………………………………….. 471
Sadun Aren ………………………………………………………. 472
Sina Pamukçu ……………………………………………………. 473
Şekibe Çelenk …………………………………………………….. 474
Şinasi Kaya ………………………………………………………. 475
Tahir Öztürk …………………………………………………….. 475
Tarık Ziya Ekinci …………………………………………………. 477
Yaşar Kemal ……………………………………………………… 479
Altıncı Bölüm • EKLER ……………………………………………. 481
Ankara C. Savcılığıʼnın TİP Radyo Konuşmaları Hakkında
Yapılan Şikâyet Üzerine Verdiği Karar ……………………………. 484
TİP Basın Bülteni: Radyo İdaresi Sansür Yapıyor ………………….. 487
TİPʼin TRTʼyi Şikâyeti Haklı Bulundu …………………………….. 488
1963 Radyo Konuşmaları Hakkında Genelge ………………………. 491
1968 Radyo Konuşmaları Hakkında Genelge ………………………. 492
1969 Radyo Konuşmaları Hakkında Genelge ………………………. 493
TİP Genel Sekreterliğiʼnin Nazife Cemgilʼe Radyo Konuşması
Hakkında Davet Mektubu ………………………………………… 494
Yedinci Bölüm • SÖYLEŞİ …………………………………………. 495
“Radyodaki Bir Konuşma Bütün Hayatımı Değiştirdi” …………….. 497
Adlar Dizini ……………………………………………………… 537
Süreli Yayınlar Dizini …………………………………………….. 541
Kısaltmalar ………………………………………………………. 543


ATTİLA AŞUT
1939 yılında Trabzon’da doğdu. Yazmaya çocuk dergilerini okuyarak başladı.
Birçok gazetede muhabir, yazar, yayın yönetmeni olarak çalıştı. 1965-1968 yılları arasında Sömürücülüğe Karşı Savaş adlı haft alık toplumcu gazeteyi çıkardı.
Trabzon’da Gazeteciler Sendikası’nın, Devrim Ocağı’nın ve Türkiye İşçi Partisi’nin
kurucuları arasında yer aldı. 12 Mart’tan sonra TİP kapatılınca yurtdışına çıktı,
TKP Merkez Komitesi’nde görev aldı. 12 Eylül döneminde 37 ay tutuklu kaldı. Bir
süre Politika gazetelerinde çalıştı. 1995-1998 yılları arasında Siyah Beyaz gazetesinde yazı işleri yönetmeni ve köşeyazarı olarak görev yaptı. SİVAS KİTABI / Bir
Topluöldürümün Öyküsü (1994) adlı belgesel kitabı yayına hazırladı. Şiirleri birçok
edebiyat dergisinde yayımlandı. Acının Külrengi adlı şiir kitabı, 2001’de Serander
Yayınları’ndan çıktı. Ayrıca Günlerin Kıyısından (2011) ve Siyah Beyaz Yazılar (2014)
adlı iki kitabı bulunuyor. Birçok kitaba yazar ve editör olarak katkıda bulundu.
Dil ve yazın alanında çeşitli ödülleri var. Çağdaş Gazeteciler Derneği, Dil Derneği,
BESAM, TÜSTAV üyesi ve Sürekli Basın Kartı sahibidir. Halen BirGün gazetesinde
yazıyor.


GÖKHAN ATILGAN
Doktora derecesini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi Bölümünden, yüksek lisans derecesini Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünden, lisans derecesini Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünden aldı. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde
(İLEF) öğretim üyesi. Kemalizm ile Marksizm Arasında Geleneksel Aydınlar: Yön-
Devrim Hareketi (3. Basım, Yordam Kitap, 2020) ve Behice Boran: Öğretim Üyesi,
Siyasetçi, Kuramcı (3. Basım, Yordam Kitap, 2019) adlı kitapların yazarı. Siyaset
Bilimi: Kavramlar, İdeolojiler, Disiplinlerarası İlişkiler (8. Basım, Yordam Kitap,
2020), Osmanlı’dan Günümüze Türkiye’de Siyasal Hayat (3. Basım, Yordam Kitap,
2019) kitaplarının editörlerinden. 100. Yılında Ekim Devrimi (Yordam Kitap, 2017)
ve Mühürler: Türkiye Sosyalist Hareketinden Eserler (Yordam Kitap, 2019) kitaplarının editörü. Çeşitli sosyal bilimler dergilerinde makaleleri ve editörlü kitaplarda
bölümleri var

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here