Nazım Hikmet: Beyaz ırk, siyah ırk

nazım2BEYAZ IRK, SİYAH IRK
Bozguna uğrayan Franko cephesinde Faslı zencilerle, İtalyan askerleri boğuşuyorlarmış. Beyaz ırkı temsil eden İtalyan neferleri, Habeş çöllerine yayılmak için kendilerine yapılan telkinin tesiri altında, siyah ırkla aynı cephede çarpışmaya tahammül edememişler. Siyah ırkı temsil eden Faslılar da gördükleri hayvan muamelesi karşısında isyan etmişler.

Beyaz ırkla siyah ırk arasında İlkçağdan, Ortaçağdan beri bir kan kavgası, bir renk kavgası, bir istismar kavgası vardır. Irk düşmanlığı istismar bayrağının armasıdır. Medeniyeti temsil ettiğini iddia eden beyaz ırk, müstemlekelerini kurmak için istilası en kolay toprak, siyahların toprağını, istismarı en kolay köle, siyah ırkı bulmuştur. İngiltere’de büyük derebeylik malikaneleri kurulurken, Fransa’da şövalye şatolarının temelleri atılırken, Amerika’da çıplak toprak, mamurelere dönerken, beyazların silahşörleri, siyah ırkı ormanlardan aslan avlar gibi kementlerle toplamış, beyazların gemileri bunları küme küme, yığın yığın Avrupa, Amerika topraklarına taşımıştır. Siyah ırk, asırlarca derebeylerinin malikanelerinde boğaz tokluğuna, zincirle bağlı esirler gibi çalışmış, beyaz derili lordların, şövalyelerin kasalarını siyah alınteriyle doldurmuştur. Zenci, Ortaçağ esaretinin, simsiyah bir heykelidir.

Derebeylik medeniyetlerini yıkan burjuva ihtilalleri, esarete karşı açılan medeni harpler, beyaz ırkın zenciye kanunla geçirdiği esaret zincirini koparmış, bu defa da yeni kurulan makine medeniyeti onları istismarcı sermayenin en ucuz kölesi haline getirmiştir. Avrupa’nın, Amerika’nın her tarafında zenciler, hiç sevilmedikleri halde çalıştırılırlar. Çünkü en ucuz, en uysal amele, sabotaja yarayan amele onlardır. Beyaz ırkın tahakkümü onlara istemedikleri işleri bile yaptıracak kadar kuvvetlidir. Demokrasi kanunlarında ırk, cins, mezhep, renk farkı yoktur. Buna rağmen İngiliz, siyah ırkı Afrika ormanındaki sinekle müsavi sayar … Beyazla müsavi hiçbir hakkı yoktur. Alman yalnız zenciyi değil, Ari olmayan ırkları da insan olarak kabul etmez … Amerikalı, zenci ile bir tramvaya binmez, bir sofrada yemek yemez, canı istediği zaman linç eder … iftihar ettikleri büyük burjuva medeniyetinin en son tekamül safhasında zenci hala bugün esirdir. Afrika milletleri birer birer, beyazların müstemlekeleri olmuştur. Siyah ırk, beyaz ırka karşı bir kin, bir kan kini, bir renk kini, esaret kini taşır. Bu kinin temeli, istismarcı medeniyet olduğunu bilmez.
***
Franko ordusunda çalışan mavi püsküllü Müslüman nefer de, hükümetçi nefere kurşun sıkarken, bu kinin intikamını alıyorum sanıyordu. Aynı cephede çalıştığı, hatta bugün boğazlaştığı neferin de aynı medeniyetin kölesi olduğunu bilmez. Onu boğaziayan da bilmez. Siyah nefer, beyaz nefer birbirleriyle dövüşürken, boğazlaşırken, bu siyah ve beyaz kanın üstünde müstemlekeler, beyazların marnurderi kurulur. Bu İlkçağdan, Ortaçağdan, en son tekamül safbasma varan Avrupa medeniyetinin bugüne kadar geldiği tarihtir. ‘
[Adsız Yazıcı 1 Tan, 10.4.1937]

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here