Plazma Evren Modeli – Okan Yolcu

Evrenin oluşumu üzerine düşünceler,teoriler üretildiğinde genellikle başlangıçlı, sonu-sınırları olan evren modelleri oluşturulmuştur. Antik dönemin kendine özgü oluşum teorilerinden kutsal kitapların “yaratılış” söylemlerine ve nihayet büyük patlama modeline kadar hepsinin ortak yanı bir başlangıçlarının olmasıdır. Burada idealist bir çizgi söz konusudur. Her ne kadar standart model-Big Bang- evrenin oluşumunu açıklayan biricik model olarak bize empoze edilmek istense de gerçekte bir kaç evren modeli bulunmaktadır. En çarpıcı olanı ise standart modele alternatif olan plazma evren modelidir. Hannes Alfven tarafından ileri sürülen plazma evren modeline göre evrenin başlangıcı-sonu ve sınırları bulunmamaktadır.

Kapitalizm üst yapıyı(din,sanat,idealist felsefe,bilim) kendine uygun hale getirecek şekilde tahrifatlar yapar veya metafizik teorileri destekler. Big Bang modeli bu algıya çok uygun olduğu için bütün araştırmalar onun etrafında dönmektedir. Tıpkı evrim teorisinde Dawkinsçi indirgemeci yaklaşımı desteklediği gibi. Plazma evren modeli materyalist karakteri gereği sistem ile uyumsuzdur. Bu duruma bir çok örnek verilebilir ama klasik iki örnek vermek gerekirse Galileo’nun feodal üst yapı ile çelişmesine Darwin’in kapitalist üst yapı ile çelişmesine benzerdir.

plazma evren modeli

Plazma evren modeli fiziğin en temel yasasını temel almıştır. Madde yoktan var edilemez, vardan yok edilemez . Bu durum maddenin başlangıcının ve sonun sınırının olmadığını açıkça dile getirir. Çünkü başlangıç ya yoktan var olma aşamasıdır veya vardan yok olma aşamasıdır. F. Engels de Anti Dühring adlı muhteşem yapıtında şöyle der: zamanda ezelilik, uzayda sonsuzluk, a priori olarak ve sözcüğün yalın anlamına göre, ne önden ne arkadan, ne yukarıdan ne aşağıdan, ne sağdan ne soldan, hiç bir yandan sonu olmamak demektir.(Syf:61). Evrenin yüzde 99’u plazmadan oluşmaktadır. Denilebilir ki bugünkü galaksiler, yıldızlar plazmanın milyarlarca yıl boyunca yoğunlaşması sonucu oluşmuştur. Plazma evren modelinde mistik bir güce yer yoktur!

Big Bang’e dair

Vatikan tarafından da desteklenen Standart model bize en tutarlı evren modeli olarak sunulmasına rağmen dikkate değer zayıf yanları bulunmaktadır. Bunlardan bir kaçına örnek verelim. öncelikle yukarıda da belirtildiği gibi en temel fizik yasası ile çelişki halindedir. Ayrıca
Bu teoriye göre, evrende 15 milyar yıldan daha yaşlı hiçbir şey olamaz. Ancak bu önermeyle çelişen kanıtlar vardır. 1986?da Havai Üniversitesinden Brent Tully, hemen hemen bir milyar ışık yılı uzunluğunda, üç yüz milyon ışık yılı genişliğinde ve yüz milyon ışık yılı kalınlığında büyük galaksi yığınları (?süper kümeler?) keşfetti. Böyle muazzam nesnelerin oluşması için, 80 ilâ 100 milyar yıl geçmesi gerekirdi, yani ?büyük patlamacıların? izin verdiğinden dört ya da beş kat daha uzun bir süre. O zamandan beri, bu gözlemleri doğrular nitelikte başka sonuçlar da elde edilmiştir.(aklın isyanı syf:204)

Mekanik-kaba- materyalizm doğası gereği boşluklar bulundurur ve bu durum idealizme kapı aralar. Ama “materyalist” karakteri gereği bu felsefenin ürünü olan “bilimsel” teoriler insanları yanılgıya sürükleyebilir. Standart model de Dawkinsçi indirgemeci yaklaşımda ve daha bir çok örnek verilebilir. Bu felsefenin ürünüdür. Buna karşı biricik savunma diyalektik materyalizm yoluyla verilebilir.

Okan Yolcu
Biyolog

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here