Felsefe İncelemeleri – Karl Marx, Friedrich Engels (Çeviri: Cem Eroğul)

Bu kitap, tarihsel maddecilik görüşünü, özgün metinlere dayanarak görece küçük oylumlu bir kitap içinde, olabildiğince varsıl bir biçimde sunmayı amaçlıyor. Bundan yaklaşık yarım yüzyıl önce Fransız Marksist Emile Bottigelli tarafından gerçekleştirilen bu derleme, Karl Marx ile Friedrich Engels’in bu konuda kaleme aldıkları en ünlü metinlerinden yapılmış bir seçme niteliğinde. Metinlerin bir bölümü, zamanında kitap ya da makale olarak yayınlanmış, bir bölümü el yazması olarak kalmış, bir bölümü ise mektup parçaları.
Okurun burada yanıtını bulacağı önemli soruların birkaçı şöyle sıralanabilir: Marx ile Engels, Hegel’in diyalektiğini nasıl anlamışlar ve nasıl kullanmışlardır? Feuerbach düşüncesinde en çarpıcı örneğini bulan metafizik maddeciliğin, toplumsal bir varlık olarak insanı kavrayışındaki temel eksiklik nedir? Diyalektik maddeciliğin doğa bilimleri ile tarih bilimleri anlayışı nedir? Toplum bilimlerinde yöntem ne olmalıdır? Toplumsal ilişkilerde iktisadi etmenin son çözümlemede belirleyici olması ne demektir? Karşılıklı belirlemeler dizgesi içinde devletin, siyasetin, dinin, ideolojinin, felsefenin, bilimlerin etki biçimleri ve ağırlıkları nedir? Toplumsal belirlenme ile bireysel özgürlük nasıl bağdaşır?

Orijinal Ad : Etudes Philosophiques
Sayfa Sayısı: 143
Baskı : 1. Baskı, Nisan 2007, İstanbul
Düzeltme: Serkan DURAK
Yayın Yönetmeni: Hayri ERDOĞAN
Kapak Tasarım: Savaş ÇEKİÇ
İç Tasarım: Savaş ÇEKİÇ
Sayfa Düzeni: Şendoğan YAZICI
Baskı: Ayhan Matbaası

Cem Eroğul’un Hayatı
1944 yılında İzmir’de doğdu. İlk ve orta dereceli öğrenimini bu şehirde tamamladıktan sonra 1960 yılında İstanbul, Saint Joseph Lisesi’nden mezun oldu. 1964 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdi. Yüksek lisansını 1965 yılında Diplôme d?Etudes supérieures (DES), Faculté de Droit et de Science économique (Paris), doktorasını ise 1969 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde tamamladı.

1966 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Anayasa Hukuku asistanı olarak iş yaşamına başlayan Eroğul, 1973 yılında aynı fakültede Anayasa Hukuku doçenti oldu. 1982 yılında yine aynı bölümde profesör ünvanını aldı. 1983 yılında Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı’nın emriyle üniversiteden uzaklaştırıldı. 1990 yılında alınan Danıştay’ın içtihadı birleştirme kararı uyarınca A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi?ndeki Anayasa Hukuku profesörlüğüne geri döndü. Bu ara dönemde Ankara Fransız Kültür Merkezi?nde Fransızca öğretmenliği ve Ankara Fransız Charles de Gaulle Lisesi?nde Türkçe öğretmenliği yaptı.

Uzmanlık Alanları
* Türk anayasa düzeni
* Türk anayasa tarihi
* Çağdaş devlet düzenleri: İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Almanya
* Marksist devlet kuramı
* Dil siyaseti ve hukuku

Yayınları
Telif Kitaplar
* Demokrat Parti ? Tarihi ve İdeolojisi. (1970) (Ankara: İmge Kitabevi, 4. Baskı, 2003) [Bu çalışma, Türkiye?de yapılan ilk siyasal parti monografisi olma özelliğindedir. Bir diğer özelliği ise, tarihsel maddeci yaklaşımla gerçekleştirilmiş olmasıdır.]
* Anayasayı Değiştirme Sorunu. (Ankara: Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, 1974)
* Türk Anayasa Düzeninde Cumhuriyet Senatosu?nun Yeri. (Ankara: Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, 1977)
* Devlet Nedir? (Ankara: İmge Kitabevi, 3. Baskı, 2002) (An Essay on the Nature of the State, Ankara: Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, 1981)
* Devlet Yönetimine Katılma Hakkı. (1991) (Ankara: İmge Kitabevi, 2. Baskı, 1999)
* Anatüzeye Giriş (?Anayasa Hukuku?na Giriş). (1993) (Ankara: İmaj Yayınevi, 8. Bası, 2005)
* Çağdaş Devlet Düzenleri. (1996) (Ankara: Kırlangıç Yayınevi, 5. Bası, 2006)

Çeviri Kitapları
* Georges Politzer, Felsefenin Başlangıç İlkeleri. (İlk baskı: Ankara, Sol Yayınları: 1966)
* Karl Marx, Friedrich Engels, Felsefe İncelemeleri. (İlk baskı: Ankara, Sol Yayınları: 1968; ikinci baskı: Ankara, Doğan Yayınevi: 1974)
* Maurice Duverger, Batı?nın İki Yüzü. (Ankara, Doğan Yayınevi: )

Kitap Bölümleri
* ?The Establishment of Multyparty Rule: 1945-71? (1987), I. C. Schick and E. A. Tonak (eds.) Turkey in Transition (New York, Oxford: Oxford University Press: 101-43)
* ?Les Influences en Turquie de la Conception Française de la Laïcité? (1996), Ankara Antlaşmasının 75. Yıldönümünde, Birinci Dünya Savaşından Günümüze Türk-Fransız İlişkileri (Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları: 25-37)

Yabancı Dilde Makaleleri
* ?La division de la gauche a favorisé la chute de la démocratie? (1973), (Le Monde Diplomatique, mars: 3) [12 Mart darbesinin ikinci yıldönümünde yazılan bu yazı, gazete tarafından, E. Cemil Seçkin takma adıyla yayınlanmıştır. Ayrıca yazının Türkiye?den gönderildiğinin anlaşılmaması için, yazarın Paris?te göçmen olarak yaşadığı ileri sürülmüştür.]
* ?Régime Politique et Droits de l?Homme, en Turquie? (1989-90), Turkish Yearbook of Human Rights (11-12: 3-23)
* ?La Culture Démocratique? (1994), Turkish Yearbook of Human Rights (16: 3-11)
* ?Minority Rights or Integration?? (1996) Perceptions (I/1:88-95)

Türkçe Makale ve Yazıları (Bazıları)
* ?Toplumsal Araştırmalarda Diyalektik Yöntem? (1967), (Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, XXI/3: 283-301) [Demokrat Parti döneminden sonra, bir fakülte dergisinde yayınlanan ve marksist olduğunu açıkça ortaya koyan ilk makale olma niteliğindedir.]
* ?Türkiye İşçi Partisi Programı?nın Düşünce Yapısı? (1969), (Emek, 4: 8-10) [Bu yazı, TİP yöneticilerinin yargılandığı davada, savcı tarafından, sanıkların bir komünist örgüt kurduklarını kanıtlamak için kullanılmıştır.]
* ?Cumhurbaşkanının Denetim İşlevi? (1978), (Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, XXXIII/1-2: 35-57)
* ?Siyasal Düzenlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Birkaç Tarihsel Örnek ve Tartışma? (1981), Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları: 81-125)
* ?Bilimsel ve Yordamsal Devrimin Belirleyiciliği? (1990), (Marksizm ve Gelecek, 3: 9-18)
* ?Öznel Bir Hak Olarak Laiklik? (1991), (Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, XLVI/1-2: 183-90)
* ?Marksizmin Günümüzde Geçerliği? (1992), (Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 47/1-2: 311- 6)
* ?Demokrasi ve Ulus Kavramları, Öznel Değerlendirmeler? (1992) (Mülkiyeliler Birliği Dergisi, XVI/148: 40-4)
* ?Türkiye?nin Temel Sorunu Kemalist Devrimin Yarım Kalmış Olmasıdır? (1993), Metin Sever, Cem Dizdar (der.), 2. Cumhuriyet tartışmaları (Ankara, Başak Yayınları: 195-210)
* ?Siyaset ile Aktöre (Ahlak): Türkiye İçin Çözüm Önerileri? (1993), Türker Alkan, Siyasal Ahlak ve Siyasal Ahlaksızlık (Ankara, Bilgi Yayınevi: 434-9)
* ?Ölüm Hakkı? (1993), (Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 48/1-4: 47-56) [Bu konuda Türkiye?de yayınlanmış ilk bilimsel makale olma niteliğindedir.]
* ?Anayasa ve Tüze Dilinin Türkçeleştirilmesi? (1994), (Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 49/3-4: 119-48)
* ?27 Mayıs neydi, geride ne bıraktı?? (Cumhuriyet, 3 Haziran 1995)
* ?Ulus-Devlet ve Küreselleşme? (1996), Işık Kansu (der.), Emperyalizmin Yeni Masalı Küreselleşme (Ankara, İmge Kitabevi Yayınları: 46-60)
* ?Yercil (Laik) Bir Uğurlama Töreni? (Cumhuriyet, 21 Haziran 1997)
* ?Amasya Genelgesi ve Demokrasi? (1998) (Mülkiyeliler Birliği Dergisi, XXII/206-9: 2-6)
* ?Aydınlanmanın Aracı Olarak Öz Türkçe? (1999), Türkiye Bilimler Akademisi, Türk Sosyal Bilimler Derneği, Tarih Vakfı, Bilanço 1923-1998, C. I (İstanbul, Tarih Vakfı Yayınları: 275-82)
* ?Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Olağanüstü Yasa Gücünde Kararnamelerin TBMM?ce Onaylanması Sorunu? (1999), (Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 54/4: 31-46)
* ?Mülkiye Marşı Üzerine Kısa Bir Değinme? (2001), (Mülkiye, XXV/231: 7-8)
* “TBMM YGK’lerde Değişiklik Yapabilir mi?” (2005), (Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 60/3: 109-21)

Alıntı: http://tr.wikipedia.org/wiki/Cem_Ero%C4%9Ful

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here