Dayanışma Ekonomileri – Aslıhan Aykaç

Son otuz yılda sosyal bilimlerin en temel konularından biri kapitalist üretim biçiminin küreselleşmesi oldu. Farklı disiplinlerden ve disiplinlerarası perspektiflerden kaynaklanan geniş bir literatür ortaya çıktı. Bu kitabımın, benim gibi küreselleşmenin “Başka bir alternatif yok” söyleminin boğucu iklimi içinde yetişmiş bir sosyal bilimcinin “küresel” olanın dışında yeni bir alan arayışı olarak okunmasını arzu ederim.

Uzun dönemli tarihsel analizlerle sistemin kendini yenileme potansiyelini vurgulayan yazarlar dahi bugün geldiğimiz aşamada kapitalist sistemin ve sisteme dayalı uygarlığın tehlikeli belirsizliklerle karşı karşıya olduğunu öne sürüyorlar. Bu belirsizliklerin bir kısmı kapitalist üretim ağının tüm gezegene yayılmış olmasından, bu yayılmanın çevre ülkeler üzerindeki etkilerinden ve bütün bunlara eşlik eden toplumsal sonuçlardan kaynaklanmaktadır.

Dayanışma Ekonomileri, üretimde ve bölüşümde dayanışmayı odağına alan ekonomilerin ve ağların imkânlarını ve sınırlarını inceliyor. Bu bağlamda günümüzün çürüyen demokrasileri karşısında “işyeri demokrasisine” vurgu yapıyor. İş ve çalışmanın niteliğinde ortaya çıkan güncel değişimleri tartışan kitap, küresel ekonomi içinde emeğin bugünkü durumunu değerlendiriyor, dünyanın farklı yerlerinden dayanışma ekonomilerine örnekler getiriyor ve küresel ekonomiye devlet ve piyasa dışındaki alternatifleri tartışıyor. –Aslıhan Aykaç

İÇİNDEKİLER
Teşekkür
Önsöz

Giriş
Kalkınma Üzerine
Kurumsal Yaklaşım
Çalışma Sosyolojisi ve Endüstriyel İlişkilerin
Geçirgen Sınırları
Marx’ın İzinde Ayrışmalar
Alternatif Ekonomiler İçin Bir Çerçeve
Kitabın İçeriği

1. Üretimi Yeniden Örgütlemek
Üretimin Küresel Örgütlenmesi
Küresel Değer Zincirleri
Küresel Ekonomik Kriz
Bir Alternatif Olarak Dayanışma Ekonomileri

2. Bölüşüm
Artan Küresel Eşitsizlik
Sosyal Hizmetlerin ve Refah Rejimlerinin Özelleştirilmesi
Kemer Sıkma Politikaları
Dayanışma Ağları Aracılığıyla Bölüşüm

3. İşyeri Demokrasisi
Sınıf Temelli Hareketlere Karşılık Kimlik Temelli Hareketler
Küresel Toplumsal Hareketler
Küresel Adalet Hareketi
İşyerinde Demokrasi

4. Çalışma İlişkilerini Yeniden Düşünmek
Kavramsal Tartışmalar
İşten Yoksun Bir Ekonomi
Kriz ve Emek
Yeni Bir Emek Dayanışması

5. Dayanışma Ekonomileri
Mondragon
Self-Employed Women’s Association
New Labor
Pankobirlik

6. Dayanışma Ekonomileri Üzerine Kavramsal
Bir Tartışma
Küresel Baskılara Yerel Tepkiler
Küresel Ekonomiye Devlet-Dışı ve Piyasa-Dışı Alternatifler
Sosyolojide Çalışma ve Endüstriyel İlişkiler Ayrımını Aşmak
Ampirik ve Teorik Olanı Yeniden Buluşturmak

Sonuç
Sonsöz
Kaynakça
Dizin

OKUMA PARÇASI
Giriş, s. 15-19

Dünyadaki tüm gelişmelere rağmen tarihin sonu hâlâ gelmedi. Küreselleşmenin ulaştığı tarihsel an, küresel süreçlerin içerdiği çelişkili gelişmelerin derin bir analizini gerektiriyor. Piyasaların küresel entegrasyonu ya da küresel bir işbölümünün ortaya çıkışı, işletmeciler için bir verimlilik göstergesi olabilir, ne var ki periyodik olarak patlak veren ekonomik krizler bu yüzeysel verimlilik anlayışının çok da gerçekçi olmadığını göstermektedir. Krizlerin yanı sıra, kriz ortamında bir taraftan şirketleri kurtarmayı hedefleyen, diğer taraftan kamu hizmetlerine yönelik kemer sıkma politikaları üreten politik tepkiler de mevcut kapitalist sistemin bir başka çelişkisini gözler önüne serer. Polanyi sorunu, bir başka deyişle Karl Polanyi’nin ikili hareket yaklaşımı, bu bağlamda bir hayli açıklayıcıdır. Kendi kendini düzenleyen piyasa toprak, emek ve sermayeden oluşan hayali metalar üzerine kuruludur ve sonuçta ortaya çıkan toplumsal sorunlar ve ekonomik istikrarsızlık ancak piyasaya müdahale ederek çözümlenebilir. Bu durum regülasyon ve deregülasyona dayalı bir kısır döngü oluşturur; daha çok bilinen bir ifadeyle, kapitalizmin iç çelişkilerine işaret eder.

Küreselleşmenin sarsıcı görüntüleri, karşı karşıya kaldığımız belirsizlik çağı, dünyanın farklı bölgelerinde çeşitli büyüklük ve kapsamda direniş hareketlerinin yükselişi, bugün geçerli olan kurumsal yapıların, politik ve ekonomik örgütlenmenin yakın bir gelecekte değişim geçireceğinin habercisidir. Akdeniz’in derinliklerinde yatan göçmen bedenleri, Güney Amerika’da başka bir dünyayı mümkün kılmaya çalışan halklar, gelecekte bizi bekleyen değişimin göstergesi sayılabilir. Gelecek kuşakların politik ve ekonomik örgütlenmesinin öncülü kapitalist dünya ekonomisi ve ulus-devlet olmayacak. İnsanların taleplerini ekonomik kalkınma, eşitlik, siyasi temsil ve demokrasi gibi genel kategorilerde toplamak mümkün değil. Yeni toplumsal hareketlerde gündem yaratan talepler çok daha çeşitlidir ve aynı zamanda kesişimseldir; bu talepleri verimlilik, gelişme veya optimal denge gibi tamamen rasyonel seçeneklerle karşılamak bugünün şartlarında oldukça zordur.

Bu kitapta ortaya konan dayanışma seçeneği, ekonomik konular yerine toplumsal konulara öncelik veren bir politik ve ekonomik örgütlenmeyi odağına alan yeni bir düşünme biçimi öneriyor. Alternatif ekonomilerde piyasa bir değişim alanından başka bir şey değildir. Kapitalist piyasanın kuralları (arz, talep, tam rekabet ve diğerleri) geniş bir kitlenin ihtiyaçlarını karşılama, dayanışmaya dayalı, çevreye duyarlı ve adil bir üretim sistemi karşısında ikincil konumdadır. Dayanışma alternatifi devletin varlığı ya da desteği varsayımıyla yola çıkmaz. Gerçekte devlet ve kapitalist sistem arasındaki dayanışma tarihsel olarak direnç gösterir. [1] Devlet, kapitalist sistemin yarattığı toplumsal sorunların tek idarecisidir; “tehlikeli sınıflar” denen şeyin kontrolünden ve yönetiminden sorumlu tek aktördür; son olarak, bölüşüm işlevinin de tek sorumlusudur, ancak bu işlev adil bölüşüm demek değildir. Devlet, özellikle refah devleti, “tehlikeli sınıfları” [2] tatmin edecek ama kapitalist çarkları da döndürecek bir denge gözeterek gerçekleştirdi bölüşüm işlevini. Dayanışma alternatifi ise üretim ve bölüşümü aynı kurumsal ve toplumsal çerçeve içinde birleştirerek toplumun farklı kesimleri arasında ortaya çıkacak çıkar çatışmalarını önlemeyi hedefler. Toplumsal örgütlenmenin maddi temelleri tek bir çatı altında toplandığında, çatışmaların çözümlenmesi daha fazla katılım ve demokrasi pratiğinin bireyselleşmesini gerektirir. Temsili demokrasinin imkânları böyle bir çoksesliliği sağlamak için çok kısıtlıdır. İşyeri demokrasisi hem yatay örgütlenmesi hem de yerel temsiliyeti sayesinde hantal bürokratik mekanizmaları ve çıkar çatışmalarını aşarak acil sorunları yerinde çözme potansiyeline sahiptir. Böyle bir demokrasi pratiği sadece biçimsel bir yenilik değil, aynı zamanda sorun-odaklı bir iyileştirme içerir, çoğu zaman işyerine ait sorunlar işdışı sorunlarla bağlantılıdır. Son olarak, sendikalar işçi örgütlenmesi için gerekli ancak yetersiz araçlardır. Son zamanlarda artan alternatif örgütlenme modelleri dağınık ve çok parçalı da olsa dünya çapında bir değişim eğilimini göstermektedir. Yeni emek enternasyonalizmi emek ve sendikalar arasındaki geleneksel bağı kırarak bunun yerine emek ve işçi merkezleri, işçi dernekleri ya da yerel topluluklar gibi çeşitli örgütsel yapılarla yeni bir bağ yaratmayı amaçlıyor. Dayanışma alternatifinin dört işlevi ve örgütsel boyutu olan üretimin yeniden örgütlenmesi, bölüşüm, işyeri demokrasisi ve yeni emek dayanışması yerel düzeyde birleşirler. Bu dört bileşenin merkez noktası olan yer, dayanışmanın işleyeceği zemini sağlar. Bu durum, ne kapitalist devletin artık eskimiş düzeninin devrimle ortadan kaldırıldığı ne de yerine yeni bir yapının geçtiği anlamına gelmez. Bu sadece, zaten ancak kıyısından bağlı oldukları bir sistemin dışına çıkmayı umanlara bir seçenek sunar.

Dayanışma alternatifi tek bir biçimde, standart bir kurumsal yapıda veya tipik bir ekonomik alana ait olarak ortaya çıkmaz. Dayanışma, farklı biçimlerde yereldeki insan kaynağını ve doğal kaynakları kullanarak gelişir. İçinden çıktığı yerelin sosyal ve ekonomik meselelerine ürettiği çözümlerde de son derece özgündür. Zapatista Ulusal Kurtuluş Ordusu (EZLN) 1994’ten beri Meksika’nın Chiapas bölgesinde yerli halkın yönetiminde bir özerk bölge inşasını devam ettirmektedir. Zapatista yönetimi, Meksika hükümeti ve bağlı olduğu neoliberal ekonomi politikalarının yanı sıra Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA) politikalarına karşı da mücadele etmektedir. Hareket sağlık, eğitim ve tarımsal üretim alanlarında yerel özerkliğe sahiptir. Güney Amerika’da Brezilya Topraksız Köylüler Hareketi (MST), 1984 yılında topraksız köylülerin geniş arazileri tarımsal üretim için işgal etmesiyle ulusal bir hareket başlattı.

Tabandan gelen bu hareket, tarımsal üretim için toprakları işgal ederek kırsal nüfusun sosyal ve ekonomik sorunlarına çözüm üretmeyi hedeflemektedir. Bugün ulusal bir ağ içinde iki milyon üyeyi bir araya getiren hareketin iki temel meselesi eğitim ve tarımsal üretimdir. Ancak dayanışma seçenekleri her zaman tarımsal bağlamda ortaya çıkmaz. Arjantin’de iflas etmiş ve terk edilmiş fabrikalar işsiz kalan işçiler tarafından işgal edilmiş ve kooperatife dönüştürülmüştür. Arjantin’de La Base Fonu işsiz kalan işçilere mikrokredi sağlayarak kendi ekonomik faaliyetlerini başlatmalarına ve kooperatiflere dönüştürmelerine yardımcı olmaktadır. Her ne kadar bu alternatif ekonomik modellerin önemli bir kısmı Latin Amerika’dan çıksa da, küresel ekonomik krize çözüm arayışı küresel bir mücadeleyi gerektirdiğinden başka coğrafyalarda da farklı hareketler gözlemlenebilmektedir. Fabrika işgalleri Arjantin kadar sık olmasa da Fransa, İspanya, Yunanistan ve Türkiye’de de görülmektedir. Dayanışmayı ortaya çıkaran koşullar her zaman ekonomik olmayabilir; bazen de yerli halkların veya yerel toplumun güçlendirilmesi ve özgürleşmesi amacıyla ortaya çıkarlar. Daha güncel bir mücadelede savaş içindeki Suriye’de Kürt halkı bir taraftan IŞİD’e karşı topraklarını savunurken diğer taraftan kadınların güçlendirilmesi, demokratik katılım ve yerinden yönetim gibi prensiplerin mücadelesini vermektedir.

Çok gevşek, yapısal olmayan ve hatta akışkan bir devrim, mevcut yapıların temellerine doğru ilerliyor. Bu süreç coğrafi olarak dağınıklık gösteriyor ve bu farklı coğrafyalarda gelişim hızı da değişiyor. Her bir hareketin kapsamı, bileşenleri ve kazanabildikleri kendine özgü bir biçimde şekilleniyor. Hedefler ve bu hedeflere yönelik gerçekleşen işlevler yerel bağlama göre belirleniyor. Ancak bu farklılıkları aşan temel özellik, toplumsal refahı maddi refahın önünde tutan, devlet-dışı ve piyasadışı [3] bir toplumsal örgütlenme modeli hedeflenmesidir. Kapitalist dünya ekonomisinin arızaları sıklaştıkça yerel örgütlenmeler ve toplumsal olana yönelik ilginin yoğunlaşacağı öngörülebilir. Bundan sonraki iş, bu dağınık, düzensiz dönüşümden bir anlam yaratmak olacak.

Notlar

[1] Poulantzas-Milliband tartışması, devletin kapitalist sınıfla olan işbirliğinin tarihsel evrimini takip etmek açısından verimli bir başlangıç noktası olabilir. Metne dön.
[2] Bugün çok bilinen ve genel bir ifade olarak kullanılan “tehlikeli sınıflar”, Charles Loring Brace’in The Dangerous Classes of New York and Twenty Years’ Work among Them (1872) eserinden alınmıştır. Metne dön.
[3] Buradaki “piyasa-dışı” kullanımı, piyasanın kapitalist tanımını ve bu tanıma bağlı ilişkileri reddeder; onun yerine piyasayı basit bir takas alanı olarak yeniden tanımlar. Metne dön.

KİTABIN KÜNYESİ
Aslıhan Aykaç
Dayanışma Ekonomileri
Üretim ve Bölüşüme Alternatif Yaklaşımlar
Kitabın Baskıları:
1. Basım: Aralık 2018
Metis Yayınları

Aslıhan Aykaç
İzmir’de doğdu. Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamladı. Yüksek lisans ve doktora derecelerini Binghamton Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden aldı. Burada yazdığı doktora tezi Yeni İşler, Yeni İşçiler adıyla Türkçe olarak yayımlandı. 2007 yılında Middle East Research Competition fonundan yararlanarak yürüttüğü araştırmanın sonuçları Toplum ve Bilim dergisinde “Karşılaştırmalı Bir Bakış Açısından Sosyal Güvenlik Reformunun Emek Piyasasına Etkisi” başlığıyla yayımlandı. 2014 yılında Fulbright Doktora Sonrası Araştırma Bursunu kazandı ve 2014-15 akademik yılını Rutgers Üniversitesi’nde araştırmacı olarak geçirdi. Dayanışma Ekonomileri bu araştırmayı temel almaktadır ve ilk kez Political Economy of Employment Relations: Alternative Theory and Practice adıyla İngilizce olarak yayımlanmıştır (Routledge, 2017). Makalelerini Toplum ve Bilim, New Perspectives on Turkey, Anatolia gibi dergilerde yayımlamıştır. Çalışma alanları arasında turizm sosyolojisi, çalışma ilişkileri, sosyal politika ve kadın emeği yer almaktadır. Halen Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde çalışmalarını sürdürmektedir.

YAZARLA SÖYLEŞİ
Aslıhan Aykaç:
“Küresel kapitalizme karşı dayanışma alternatifleri: Üret, paylaş, takas et”
Jinda Zekioğlu, artigercek.com, 6 Şubat 2019
Küreselleşmenin oyununa gelmeden, tuzağına düşmeden, kendinizi yalnız hissetmeden, mücadele etmenin bir yolu var mı? Bu gündemi görünür kılan, her gün sokağa çıktığınızda size kendinizi kötü hissettiren kapitalist üretim tuzağına karşı ne yapabilirsiniz, nasıl karşı koyabilirsiniz? Üstelik ‘karşı konulamaz’ diyerek, toplumlar üzerindeki baskısını bu denli hissettiren bir küresel politik algı yaratımı varken…

İzmir Ekonomi Üniversitesi’nden Doç. Dr. Aslıhan Aykaç bunun kitabını yazdı. Aykaç, Dayanışma Ekonomileri: Üretim ve Bölüşüme Alternatif Yaklaşımlar adlı kitabında, Türkiye’den ve dünyadan örnekler vererek bireye ve topluma alternatifler sunuyor. Türkiye’nin kendine özgü bir kalkınma reçetesi ile bugün bambaşka bir yerde olabilecekken, küreselleşmenin denizinde boğulduğunun altını çizen Aykaç, “Hiçbir şey için geç değil” diyor ve ekliyor: Şikâyet etmek yerine alternatif sunmak, durup başımıza gelecek felaketi beklemek yerine yetkinliğimizi artırmak daha iyi bir geleceğin başlangıç noktası olabilir.

Kitabınızın ismi bile iktisadın o keskin dikenli tellerle çevrili çitlerinin yerini, hayallerimizdeki köy kırlarına, bağlarına, bahçelerine bırakıyor. Dayanışma, üretim, bölüşmek, alternatifler… Nedir sizi bu alanda çalışmaya sürükleyen?

Üç temel motivasyonum var. Birincisi, kapitalist sistemin beş yüzyıllık tarihinin bu son aşamasında sınıflar arası uçurumun daha önce görülmemiş bir oranda artması oldu. Bugün sorun basitçe bir kesimin gelirinin düşük olması ve sosyal korumaya muhtaç olması değil, açlık ve yoksulluk sınırlarının anlamını kaybettiği derin bir yoksulluk düzeyine karşılık sosyal koruma mekanizmalarının bölüşüm işlevini karşılayamaması.

İkinci bir motivasyon ise günümüz kapitalizminin metalaşmanın sınırlarını daha önce görülmemiş bir düzeyde ve biçimde genişletmiş olması, bu nedenle şu veya bu şekilde hepimizin piyasaya bağımlı olması. Bu tüketim döngüsünün dışına çıkamadığımız sürece sosyal eşitsizliğin sürekli olarak yeniden üretilmesine alet oluyoruz.
Son olarak, “Ne yapmalı?” sorusu benim için esin kaynağı oldu. Geleneksel sol reçeteler tüm kuramsal geçerliliklerine rağmen bugünkü çerçevede uygulanabilir alternatifler sunamıyor; bu noktada tepeden inme bir kuramcılık yerine tabandan geleni anlamaya ve tanımlamaya çalışmak gerekiyor.

“Türkiye özgün bir kalkınma reçetesi ile bambaşka olabilirdi”

Son 30 yılının altını özellikle çizdiğiniz kapitalist üretim modellerinin küreselleşmesi tuzağı ne gibi bağları kopardı?

Kapitalizm daha önce de küreseldi ama bugünkü küresel aşamayı daha önceki dönemlerden farklı kılan birkaç unsur var. Öncelikle daha önce ticarete dayalı bir küreselleşmeden söz ederken bugün üretime dayalı bir küreselleşmeden bahsediyoruz. Tükettiğimiz malların her bir parçası başka bir ülkede üretiliyor, montajı başka bir yerde yapılıyor. Böyle olunca her bir ülke son ürünün herhangi bir parçası için küresel piyasalara bağımlı oluyor. İkinci bir fark ise bugünün tüketim ideolojisi dünyanın bütün tüketicilerini birleştirdi ve piyasaya zincirledi. Bugün dünyanın neresinde olursanız olun herhangi bir metaya ulaşabilirsiniz, son çıkan telefon modelini aynı gün satın alabilirsiniz, belirleyici olan tek şey cebinizdeki para.

Nedir zararı?

Bunun en büyük zararı Küresel Güney olarak tanımladığımız, sisteme ucuz emek ya da ucuz hammadde arzıyla dahil olan ülkelerin ekonomik ve teknolojik olarak sisteme bağımlılığının artması ve giderek daha çok borçlanmaları ve risk altında kalmaları. Bu sorunlar Yunanistan, Arjantin gibi ülkelerde finansal krizler şeklinde patlak veriyor, ancak Bangladeş, Hindistan, Çin gibi ülkelerde küresel sermayenin üretim faaliyetleri çevresel felaketlere yol açıyor. Sosyolojik olarak baktığımızda küresel göçü de kapitalist üretim ilişkilerinden bağımsız düşünmek doğru olmaz.

Bunu istemiyor muydu Türkiye? Muasır medeniyet seviyesi derken, daha güçlü Türkiye derken…

Türkiye’nin durumunu diğer gelişmekte olan ülkelerden farklı görmemek lazım. Gerek Osmanlı İmparatorluğu’ndaki modernleşme çabaları gerekse Cumhuriyet döneminin muasır medeniyetler seviyesi dünya ekonomisinden ve politik konjonktüründen kopuk değildi. Kalkınma anlayışımız da modernlik anlayışımız da dünyadaki gelişmelerle ve benzer ülkelerin durumuyla paralellik gösterdi. Ama dünyada her ülkede geçerli olabilecek tek tip, evrensel bir kalkınmadan söz etmek mümkün değil. Türkiye kendi özgün koşullarını karşılayacak bir kalkınma reçetesine sahip olsaydı bugün bambaşka bir toplumsal yapıdan söz ediyor olabilirdik.

Örneğin bu kadar büyük bir nüfusa sahip, ekilebilir topraklara sahip, dört mevsimin yaşandığı bir ülke neden tarımdan vazgeçti? Neden hayvancılığı kaybettik ve hayvan ithal eder duruma geldik? Neden tarımı, tarımsal çıktıyı destekleyecek bir sanayi yapısını kuramadık? Bu soruların cevabını kamu spotunda söylendiği gibi ‘ekilebilir toprakların mirasla bölünmesi’nde aramak çok indirgemeci bir yaklaşım.

“Aalternatifi yerel pratiklerde bulabiliriz”

Siz özellikle önü alınamayan, alternatifsiz bırakılan küreselleşmeye yönelik ‘çaresizlik’ algısının da değiştirilebileceğini düşünüyorsunuz. Nasıl olacak o? Bu tuzağa düşmeden o yol nasıl yürünecek?

Benim aradığım şey piyasanın dayattığı metalaşmanın, dolayısıyla piyasaya bağımlılığın dışına çıkmaya yarayacak bir alternatif. Bu alternatifi devletçilikte, refah devletinde ya da sosyal politikanın sunduğu korumacı seçeneklerde görmüyorum. Aradığım alternatifler toplumun içinden gelen, deneme yanılma yoluyla da olsa toplumsal olan, çoğunlukla yerel pratikler.
Metalaşmaya karşı dikkat etmemiz gereken ilk nokta, tüketim davranışlarımızda “istek” ve “ihtiyaç” arasındaki fark. Yani nelere ihtiyacımız var, nelere ise ihtiyaçtan değil beğendiğimiz için, moda olduğu için, sırf istediğimiz için yöneliyoruz? Öğrencilerime sık sık sorduğum soru belki burada da açıklayıcı olabilir: Kaç parça giysiniz var, bu giysiler içinde bir yıldan daha uzun süre giymedikleriniz var mı? Çünkü moda ve tekstil sektörü metalaşma ve tüketim döngüsünü en fazla besleyen sektörlerden biri.

Yaşamımızı gözden geçirmekle başlayabiliriz öyleyse…

Elbette. Satın aldığım hangi ürünleri veya hizmetleri kendim üretebilirim? Evet bir cep telefonunu evde yapmanızı beklemiyoruz ama gıda üretimini evde karşılamak hem sağlık hem çevre hem de piyasaya bağımlılık açısından daha etkin bir alternatif. Spor salonuna gitmek yerine parkta ya da sahilde yürüyüş yapmak da hem çevreci hem de daha özerk bir alternatif.
Bireysel düzeyde yapabileceklerimizin ötesinde kolektif olarak yapabileceklerimize de bakmamız gerekiyor. Birlikte neler yapabiliriz? Bu her zaman bir üretim olmak zorunda değil, bölüşümü de birlikte örgütleyebiliriz. Topluluk temelli tarım, tüketici kooperatifleri bunun için güzel örnekler. Hangi hizmetleri piyasadan almak yerine gönüllü olarak birlikte çalışarak, dayanışma içinde örgütleyebiliriz?

“Takas kültürü de bir çözüm”

Ne demek ‘Dayanışma Ekonomisi’? Bunu, iktisat ile arası pek olmayanlara da anlatmanın bir yolu vardır mutlaka. Nasıl anlatabiliriz?

Dayanışma ekonomilerini piyasadan veya devletten bağımsız olarak ortaya çıkan üretim ve bölüşüm faaliyetleri olarak tanımlamak mümkün, burada belirleyici olan bu faaliyetlerin yerelden çıkması ve kolektif olması. Yerelden çıktıkları için bu faaliyetlerin tek bir biçimde örgütlendiğini söyleyemeyiz. Kooperatifler en eski ve en yaygın dayanışma ekonomileri sayılabilir; ama bunun yanı sıra üretici pazarları, gıda toplulukları, permakültür grupları, takas pazarları, tüketici kooperatifleri, üretici birlikleri yine dayanışma ekonomileri içinde sayılabilir.

Yunanistan genelinde bir örneği mevcut. Öyle değil mi?

Evet, ekonomik krizden sonra Yunanistan’da yaygın bir biçimde gözlemlendi. Bunların bazıları kendi para birimlerini dahi oluşturdu ve yerel bir takas ekonomisi ortaya çıkardı. Hane üretimi nakit sıkıntısı yaşayan ve piyasada marjinalleşen kesim için ekonomik bir alan oldu. İnsanlar evlerinde ürettikleri sabun, zeytinyağı veya küçük üretim sayılabilecek başka şeyleri değiş tokuş yapmaya başladı. Metropollerde ise “zaman bankası” olarak tanımlayabileceğimiz hizmet takasları ortaya çıktı, örneğin bir saatlik bir gitar dersine karşılık bir saatlik bir çocuk bakım hizmeti takas edildi, böylelikle para karşılığı değişim devre dışı bırakıldı.

“Başka bir üretim mümkün”

Küresel ekonomide, emeğin varlığını ve yerini sorguluyorsunuz. İnsan emeğinin dünyadaki yeri nedir?

Eğer fiziksel işleri tamamen otomasyona devredersek ve diyelim ki insan emeği tarımda ya da sanayi faaliyetlerinde kullanılmazsa insanlar hangi alanlarda çalışacak? Belki bundan sonra bilim, sanat ya da felsefe gibi alanlar zihinsel kapasitemizi daha fazla kullanabileceğimiz alanlar olarak öne çıkacak. Dolayısıyla ben “insan emeğinin gereksizliği”, “işin sonu” ya da “istihdamın ortadan kalkacağı” argümanlarını gerçekçi bulmuyorum, başka tür bir üretimin ortaya çıkacağını düşünüyorum.

Andre Gorz’un bu konuda çok önemli bir değerlendirmesi var, emeğin değerini yapılan iş miktarına göre değil, ortaya çıkardığı toplumsal olarak üretilen varlığa göre belirlemek gerekir. Bugün tarım ve hayvancılıktaki emek vasıfsız sayılıyor, belki de en düşük değere sahip. Oysa toplumun gıda ihtiyacını ithalatla sağlayan bir ülkede tarımsal üretim de tarım emeği de sağladığı toplumsal fayda nedeniyle küçümsenmeyecek bir öneme sahiptir.

Özellikle yerel seçim öncesi, bu çalışmanızın yerel yöneticilik yapmaya aday kişiler tarafından dikkatle incelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Siz Türkiye’de hangi bölgelere üretim ve bölüşümde ne tür alternatif önerirsiniz?

Yerel yönetici olmak isteyen adayların seçim bölgelerini ve söz konusu dinamikleri iyi çalışması, eldeki beşeri ve fiziki kaynaklarla nasıl bir modelin kurulabileceğini değerlendirmesi gerek.

Örneğin Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri geleneksel olarak tarımın hakim olduğu bölgeler, buralarda tarımsal kalkınmaya destek verilmeli ve kooperatifçilik canlandırılmalı. Ancak burada tepeden inme politik bir belirlenim, bir dayatma yerine bir bilinçlendirme ve kolaylaştırma daha etkin olacaktır. İnsanlar önerilen modelin kendileri için iyi olduğunu anlamadan katılımcı ya da gönüllü olmazlar.

Şehirlerde nasıl örgütlenilebilir?

Dayanışma ekonomileri yalnızca tarım gibi geleneksel sektörlerde geçerli değil, sanayi ve hizmetler alanında da etkin olarak hayata geçirilebilir seçenekler mevcut. Marmara ve Ege bölgelerinde sanayileşme daha fazla ve farklı sanayi kollarına destek hizmet alanları var. Örneğin yazılım, pazarlama gibi destek hizmet alanlarında çok fazla “freelance” ya da serbest çalışan insan var, “home office” ya da evden çalışanlar var, bu serbest çalışanları belli bir ağ içinde örgütlemek, iş paylaşımı ile istihdam güvencesi ve gelir güvencesi sağlamak mümkün. Dayanışma ekonomileri geleneksel sektörlerde piyasadan daha uzak, daha bağımsız kalabilirken, modern sektörlerde piyasayla mesafeli ilişki kurmak daha zor olabiliyor. Böyle durumlarda istihdam ilişkilerinde özerklik, yüksek çalışma standartları ve adil ücretler dayanışma ekonomilerinin başlıca hedefleri olabilir.

Bir tür alternatif ve dayanışma kültürü kurulamazsa eğer, ne gibi sonuçlar bekliyor dünyayı ve Türkiye’yi?

Dünyada dayanışmanın çok başarılı olduğu örnekler var, Brezilya’da Topraksızlar Hareketi, Dünya Sosyal Forumu, Arjantin’de, Fransa’da ve Yunanistan’da fabrika işgalleri, kayıtdışı çalışanları örgütleyen WIEGO bunlardan bazıları. Dolayısıyla küçük küçük ve dağınık da olsa dünyada dayanışmaya yönelik yoğun bir çaba ve arayışın olduğunu söylemek mümkün.

Türkiye’de bunların daha küçük nüveler halinde olduğunu görüyoruz. Yapısal olarak örgütlü bir toplum olmayışımız, sivil toplum örgütlenmesinde, gönüllü hareketlerde zayıf olmamız dayanışma kültürünün gelişmesini de olumsuz etkiliyor. Bunun için gerek geleneksel dayanışma mekanizmalarını gerekse kamusal alanda etkinlik gösteren toplumsal hareketlerin dinamiklerini canlandırmak, harekete geçirmek gerek. Bu tür dayanışma seçeneklerinin yokluğunda kapitalizmin yarattığı belirsizliğin derin toplumsal çöküşlere yol açması kaçınılmaz görünüyor.

Bireyden başlayarak tüm dünya toplumlarına ne tavsiye ediyorsunuz?

Önce bireysel sonra da kolektif olarak yapabileceklerimize odaklanmak, şikâyet etmek yerine alternatif sunmak, durup başımıza gelecek felaketi beklemek yerine yetkinliğimizi artırmak daha iyi bir geleceğin başlangıç noktası olabilir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here