İslamcı Örgütler 3 ? Faik Bulut

Faik Bulut, 18 yıllık bir araştırmanın ürünü olarak üç ciltten oluşan bu çalışmasında, siyasal islam ve köktendinci hareketlerin siyasi ve sosyo-kültürel haritasını sergiliyor. Dizinin üçüncü ve son cildi ola bu kitapta, Ortadoğu ve Orta Asya’daki jeopolitik oyunlarda önemli rol üstlenen, kimi zaman piyon olabilen ve çoğunlukla siyasete silahla müdahale eden islamcı örgütlerin ilginç serüvenine ışık tutuyor. Kitapta, Hizbullah, Taliban, El Kaide, Irak Şiileri, Kürt islamcıları ve onlarca eylemci grup hakkında ayrıntılı ülkelerde İslamcıların marifetiyle dönen kirli siyasetlerin yanı sıra, bölge ülkelerinin ve ABD’nin bu örgütlere ilişkin çıkarcı politikaları gözler önüne seriliyor. Petrol dahil enerji hatları üzerinde serseri mayın gibi dolaşan radikal örgütlerin trajedisi ve hedefleri anlatılıyor. (Tanıtım Yazısı)

SUNUŞ
Elinizdeki kitap, Ortadoğu’daki İslamcı örgütlere ilişkin üç ciltlik araştırmanın sonuncusudur. İlk baskısı 1993 yılında yapılan bu kitap, sonraki baskılarında hem yenilendi hem de geliştirildi. Genelde İslamcı örgüt ve kuruluşlar dinamiktirler. Sürekli bir değişim içindeler. Bazı oluşum ve dernekler kayboluyor, yerine yenileri geliyor. En köklü denen dinci yapılar bile zamanın ruhuna uygun olarak bölünüyor, dönüşüyor ve kabuk değiştirebiliyorlar. Bir kısmı iktidarı alıp zafer kazanmak üzereyken iç ve dış şartlar gereği acı mağlubiyetler tadıyor.
Bu değişim ve dönüşüm, üçüncü cildin kapsamında ele alman ülkelerde daha hızlı, trajik ve şiddetli bir hal aldı. Bulunduğu ülkenin jeopolitik oyunlarında rol alan, bölgesel düzeydeki siyasetlere silahla müdahale edebilen İslamcı örgütlerin bu durumu nedeniyle, elinizdeki kitapta bulunan eski bilgilerin çoğu değiştirildi; güncellendi. Sanki kitap sil baştan yazılmış oldu.
Örneğin; Hizbullah (Lübnan), Şiiler ve El Kaide (Irak), Taliban ve El Kaide (Afganistan), El Kaide ve benzeri örgütler (Pakistan) konusunda yaşanan gelişmeler baş döndürücüydü. Dolayısıyla bütün örgütlerin yapılarında köklü değişimler gerçekleşti.
Üçüncü cilde konu olan İslamcı örgütler, Türkiye ve dünyayı yakından ilgilendiren oluşumlardır. Silahlı ve silahsız olanları vardır. Dolayısıyla uluslararası politikaların gidişatını değiştirebilecek potansiyelleri vardır; İran İslamcıları, Iraklı Şiiler, Lübnanlı Hizbullah, Pakistan ve Afganistan’daki Taliban ile Orta Asya’dan Ortadoğu’ya kadar geniş bir alanda şiddet faaliyeti yürüten El Kaide bunlardandır.
Ayrıca Türkiye’nin içinde uzantıları yahut benzerleri bulunan Kürt İslamcıları özellikle Irak Kürt Federe Yönetimi bölgesinde etkindirler. Yönetimlere kafa tutabilecek güçtedirler. Bunların tümünün ayrıntılarıyla açıklanması gerekirdi.
Daha önce Körfez ülkelerinde (Kuveyt, Bahreyn, Katar gibi) ele aldığımız İslamcı örgüt ve oluşumlara bu kitapta yer vermedik. İki nedenden: Bir; kitabın sayfaları artmış olacaktı. iki; sözü edilen Şii ve Sünni oluşumlar, esasında Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün, Irak, İran, Lübnan ve Pakistan eksenli İslamcıların birer uzantısı veya şubeleri konumundaydılar. Ana örgüderi okuyanlar, bunları kolayca tahmin edip tanıyabilirdi.
İslamcı hareket ve akımların bu dinamizmini yakından izleyip gelişmelerin ayrıntılarını kayda geçmek, yaklaşık 20 yılımızı aldı. Dolayısıyla üç ciltlik kitap, 18 yıllık fiili bir çalışmanın ürünüdür. Yeni baskıları nedeniyle üç kez gözden geçirilip yenilenmiş, bazı noktaları değiştirilip geliştirilmiştir.
Araştırmadaki bilgilerin büyük bir bölümü, birinci el kaynaklardan, söz konusu örgütün yayın organları veya temsilcilerinin yayınladıkları verilerden oluşuyor. Özgün belgelerin (özellikle Arapça ağırlıklı) yanı sıra, yabancı kaynakların (İngilizce, Fransızca, Türkçe, vs) ilgili hareket hakkındaki haber ve yorumlarına yer veriyor. Böylece karşılaştırma ve çelişkileri göz önüne serme olanağı doğabiliyor. Dolayısıyla kitap hem güvenilir bir başvuru kaynağı, hem de kolay eskimeyen bilgileri içermesi bakımından ansiklopedik bir nitelik taşıyor. Ansiklopedilerde kullanılan kuru, mekanik ve durağan dil yerine; olayların akışı içinde canlı anlatımlara dayanan, öyküleştirilmiş, akıcı bir üslup kullanılıyor.
Faik Bulut
İstanbul, Mart 2009

KİTABIN KÜNYESİ
İslamcı Örgütler 3
Faik Bulut
Cumhuriyet Kitapları
Baskı Tarihi: Ağustos 2009
463 sayfa

İÇİNDEKİLER
* Sunuş
1. LÜBNAN
* Dinler ve Mezhepler Yatağı
* İkinci Sınıf Vatandaş: Şiiler
* Hizbullah Fikriyatının Kökeni
* Şah’ın Adamı Musa Sadr
* Musa Sadr Olayı
* Adım Adım Hizbullah
* Sadr Kayboluyor
* Hizbullahçılık
* Hizbullah Örgütlenmesi
* Dışarıya Yönelik Kuvvet
* Lübnan’da Hizbullahi Yapı
* Şiilikte Hizbullah, Cihat ve Şehitlik
* Şeyh Fadlallah-Hizbullah İlişkisi
* Hizbullah Parlamentoda
* Hizbullah ve Seçimler
* Lübnan’da İslamcı Örgütler
o Şİİ Örgütler
o Hizbullah
o EMEL Hareketi
o Sünni Örgütler
o İslami Cemaat
o İslami Tevhid Hareketi
o İslami Hayır Projeleri Cemiyeti
o Selefi Akım
o Müslüman Alimler Topluluğu
o Resmi Dini Kurumlar
o Diğer İslamcı Gruplar
o Feth-ül İslam
o Filistin İslamcıları
2. İRAN
* Humeyni ve İslam Devrimi
* İran ve Devrim İhracı
* Devrim İhracı’nm Teorik Temelleri
* Eylemci İslam Merkezi
* Örgütler İmparatorluğu
* İran Özel Birimleri
* İç ve Dış Siyasette Huzursuzluk
* İran’da Parti ve Kurumlar
o Önemli Kurumlar
o Siyasi Parti ve Örgütler
* Reformcu Görüşler, Muhafazakâr Görüşler
* Reformcu-Muhafazakâr Mücadelesi
* Sünni Cunudullah Örgütü
* Sünni Bir İslamcının İran’a Eleştirisi
3. IRAK
* Şia Hiyerarşisi ve Maraci-ül Taklid
* Şia Geleneği
* Marcaiyet Nedir?
* Taklit: Mürit ve Ayetullah İlişkisi
* Şiilikte Usuli-Ahbari Ekolü
* Necef’te Ayetullahlar Kavgası
* Ayetullahlar ve İşgal Güçleri
* Irak’a Özgü Şii ve Sünni İslamcılığı
* Şiiler, Yönetim ve Mezhepçilik
* Siyasal Şiilik ve Komünizm Düşmanlığı
* Şii İslamcı Akımdan Partileşmeye
* Şiiler ve Ordu
* Sünni İslamcılık ve Saddam
* Irak’ta Şii Örgütler
o İslami Davet Partisi
o Irak İslam Devrimi Yüksek Meclisi
o El Sadr Hareketi
o Fazilet Partisi
o Cunud-ül Sema
o Ahmed el Hasan Grubu
o İrak Türkmen İslam Birliği
o Şii Hareket Cemiyeti
o Diğer Şii Örgütler
* Sünni Örgütler
o Irak İslami Ordusu
o İhvancı Hareket: Irak İslam Partisi
o Müslüman Ulema Heyeti
o El Kaide-Irak Kolu
o Mücahitlerin Şûra Meclisi
o Vatansever İrak İslami Cephesi
o Hizb-ül Tahrir
o Sünnet Partizanları
4. AFGANİSTAN
* Devlet ve İslam
* Afganistan’da Köktendinciliğin Kaynakları..
* İslamcı Hareketin Ortaya Çıkışı
* Cemiyet-i İslami ve Hizb-i İslami Bölünmesi
* Hikmetyar’a Göre İslami Oluşumlar
* İki İslamcı Partinin Programları
* Şiilerin İç Mücadelesi
* İslamcıların Vietnamı
* Taliban Dönemi: Cihat İçinde Cihat
* Sünni Örgütler
o Taliban
o El Kaide
o Hizb-i İslami
o Cemiyeti İslami Afganistan
o Hareketi İnküâbi İslamiye Afganistan
o Hizbi İslami Halis
o İttihadi islamiye Mücahidini Afganistan
o Cepheyi Necati Milliyi Afganistan
o Mehazi Milliyi Af ganistan
* İran Destekli Şii Partiler
o Har eket-i İslami
o Hizbe Vahdete İslami Afganistan
o Sazman-i Nasr
o Pasdaran-ı Cihad-i İslami
* İran’dan Bağımsız Şii Partiler
o Şüray-ı İnkılâb-i İttifak-i İslami
o Sazman-i Mucahidin-i Mustezafin-i Afganistan
5. PAKİSTAN
* Vasco de Gama’nın İslama Hizmeti
* Seyyid Ahmed Han: Sömürgecilerin İslami
* Şirak Ali ve Muhsin Mülk: Modernizmin Takviyesi
* Gelenekselciliğe Dönüş: Şıbli Numan
* Gelenekçi Deoband Medresesi
* Yeni Gelenekselcilik: Ehl-i Hadis
* Panislamizm ve Hilafet Hareketi
* Muhammed İkbal: Urdu-İslam Sentezi
* İkbal’in Pakistan Görüşü
* İslam Sosyalizmi: Pakistan’a “Evet” ve “Hayır” Çatışması
* İslamcı Örgütler
o Sünni Örgütler
o El Mevdudi ve İslami Cemaat
o Pakistan İslami Talebe Cemiyeti
o Davet Cemiyeti ve Leşker-e Tayyibe …
o Pakistan Taliban Hareketi
o Sipahe Sahabe Pakistan
o Teşker-e Jhangvi
o Hz. Muhammed Ordusu
o İslami Cihat Hareketi
o Ansar (Mücahit) Hareketi
o Sünni Hareketi
o LalMescid Uleması
o Diğer Örgütler
o Şii Hareketleri
6. KÜRT İSLAMCILARI
* Kürt Toplumunda İki Büyük Tarikat….
* Tarikat Devrimi ve Siyasal Tarikatçılık .
* Militan Nakşilik
* Nakşibendi Aristokrasisi ve Medreseler
* İslamcı Örgüt ve Hareketler
o Türkiye
o Kürdistan İslam Partisi (PİK)
o Hizbullahçı Akım
o Kürdistan İslami Hareketi (KİH)
o iran Kürt İslamcıları
o İrak Kürt Federe Bölgesi ? Genel Bakış
o Kürdistan İslami Birliği (KİB)
o Kürdistan İslami Hareketi (KİH)
o İslami Uyanış Hareketi (İUH)
o Kürdistan’da İslami Cemaat (KİC)
o HAMAS
o Tevhid Hareketi
o İkinci Soran Bölüğü
o Ansar-ül İslam (ve Cunud-ül İslam)
o İslam Kürt Birliği Teşkilatı-İKBT (Kürt Rabıtası)
o Sipah-i Rizgarı
o Kürt Hizbullahı
7. SUUDİ ARABİSTAN
* Vahabilik-Selefilik: Vahabi Hareketi
* Vahabilik Öğretisi
* Petrole Bulaşan Amerikancılık
* Din Yoluyla Muhalefet
* Mekke’nin İşgali
* Şiiler ve İran
* Fetvalı Muhalifler
* İki Eğilimli Bureyda Ulemasının Muhalefeti
* Köktendincilik ve El Kaidecilik
* Dünya İslami Rabıta Örgütü
8. YEMEN
* Kabile, Mezhep ve Çatışmalar Diyarı
* Suudi Destekli İhvancılar: IYTP
* İhvan Hareketi ve Şeyh El Zindanı
* İhvan-Tüccar-Aşiret Cephesi
* Diğer İslamcı Örgütler
o Silahlı Cihatçı Akımın Ortaya Çıkışı
o İslami Cihad
o Mümin Gençler Örgütü ve El Hamsi Hareketi
o Doğruluk Partisi (Hizh-ül Hak)
o Aden-Ebin İslam Ordusu
o El Kaide
o Yemen Evlatları Birliği
o Diğer Örgütler

* DİZİN

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here